Isi Nke Itenẹi
Kẹ Wẹ E Fee Ofufe Mbụ Ahụn
Nkwerigbama nke ibuzọ hụ nwọn ụmụ iwu ndị sọn n'ẹ hụn wẹ gi e fe Osolobuẹ, nwẹzikwọ ebe w'a nọ e fe ofufe hụn rị elu-ụwanị.
Ọdụ-ofufe ahụn wẹ rụn nwọn mmughẹ ẹbụọ. Imẹ mmughẹ nke ibuzọ kẹ teburu lẹ obu-ukpẹ ahụn rị; ogbe brẹdi ndị ahụn w'e dọnmẹ elu teburu ogẹn ile rịzịkwọ ebẹhụ. W'a kpọ mmughẹni “Ebe rị nsọ.” Wẹ gi ẹkwa gbọnbepụ mmughẹni ihun lẹ azụụn. Wẹ ghafe ẹkwa mgbọnbepụ hụn ẹbọ—ya wụ, hụn rị ẹgbata mmughẹ ẹbụọnị, a banye wẹ mmughẹ hụn m'ẹ ẹbụọ, hụn w'a kpọ “Ebe Kachanrịn nsọ.” Ebeni kẹ ihiẹn hụ wẹ gi goru mẹmẹ, hụn wẹ nọ elu ẹ a dụn nsẹnsị ọkụn, rị. Ẹkpẹti-nkwerigbama hụ rịzịkwọ ebeni. Wẹ gi osisi rụn a, gi goru nyankwama ẹhụ a ile, kẹ imẹ ẹ kẹ azụụn a. Imẹ ẹ kẹ mkpu goru hụ wẹ buche ihiẹn ahụn wẹ risọnmẹ imẹ atụ hụn wẹ kpọ mana rị; ọkpọ Ẹrọnụ ahụn gbọrịnị lẹ ibe ọmụma ẹbụọ hụ wẹ kaye Iwu iri ahụn Osolobuẹ ye Mozizi rịzịkwọ ebẹhụ. Elu ẹkpẹtini kẹ ndị mmọn-ozi ẹbụọ wẹ kpụ rị. Ihiẹn w'a kpọ ndị mmọn-ozi ẹbụọnị wụ cherobim. Uwẹ a ghọsị nị ọghọ Osolobuẹ rị ebẹhụ. Wẹ shịafụ nku wẹ elu ẹkpẹti ahụn. Ihiẹn w'a kpọ elu ẹkpẹti ahụn wụ Oche-omikẹn.
Kanị, ẹnyi a s'ẹka kuru ihiẹn ndịnị alị kikẹnni.
Ẹnịna kẹ wẹ dọnmẹsọnmẹ ihiẹn ndịnị wẹ. Ndị nchụ-ẹjan a banyesọnmẹ mmughẹ nke ibuzọ ogẹn ile d'a rụn ọrụn rịnị nị wẹ, hụn wẹ gi e mẹzu omẹnalị ofufe. Kanị, onyẹ-isi nchụ-ẹjan sụọ a banye mmughẹ hụ mẹ ẹ ẹbụọ. Mgbe ohu sụọ k'ọ banye ẹ ahụa. Ọ banyekọnị, o k'e girịrị ẹdeke anụ, hụn o jẹnkọ d'e gi chụ ẹjan. Ọ chụ ya wụ ẹjan makẹ njọ ya lẹ enwẹn ẹ lẹ njọ ndị Izrẹlụ kpachanpụlẹni ẹnya mẹ. Mmọn-nsọ gi ihiẹn ndịnị a ghọsị nị omẹni echẹn kẹ wẹ rịkwọ e fe ofufe Ọdụ-ofufe ibuzọ hụ, ụzọ wẹ gha a banye Ebe ahụn rị nsọ nke-esi e ke pụha. Wẹ gi ihiẹnni a kọwa ogẹnni ẹnyi rị imẹ ẹ. Ọnwan rị a ghọsị nị oyiye w'e yesọnmẹ lẹ ẹjan ile w'a chụyeni Osolobuẹ imẹ ofufe mbụ ahụn asaẹka mẹ obi ndị rị e fe ofufe hụ rị ọchan. 10 Makẹni oyiye lẹ ẹjan ndịnị wẹ wụhụ oku ihiẹn-oriri lẹ ihiẹn-ọrịra ichẹn-ichẹn lẹ nchanchan rị ichẹn-ichẹn wẹ gi e dọn ihiẹn nsọ. Ihiẹn ndịnị ile wụhụ omẹnalị ẹnya e legha, hụn Osolobuẹ tumẹ ni wẹ nị w'e mẹsọnmẹ d'e ru ogẹn o k'e gi tumẹ ihiẹn ọhụn hụn zu oke.
Kẹ Wẹ E Fee Ofufe Ọhụn
11 Kanị, Kraịstị a bịagụọ nwan nọkẹ onyẹ-isi nchụ-ẹjan d'e wẹhẹ ihiẹn ọma ndị hụ rịtulẹni. Ọ banyegụọ Ọdụ-ofufe hụn kanị, hụn ka a oke e zu, hụn wẹ gilẹni ẹka mẹmẹ, ya wụ, hụn wẹ gilẹni ihiẹn ụwanị wẹ ke eke mẹmẹ. 12 Ọ gigụọ nwan mgbe ohu banyechanrịn Ebe Kachanrịn Nsọ. Ẹlẹkwọ ẹdeke ewu lẹ nwa okẹn-efin k'o gi banye, kanị, ẹdeke ya lẹ enwẹn ẹ, gi ẹ wẹhẹ nzụọfụha itẹbitẹ.
13 Makẹni, omẹni ifekpu wẹ hụ ẹdeke ewu lẹ okẹn-efin lẹ ntụn nwa-efin wẹ dụn ọkụn kẹ onyẹ rịlẹni ụchan (onyẹ mẹ ihiẹn Iwu a sọ) gi a rịzị ụchan, a nabanhanzị w'a, 14 ya wụ nị ẹdeke Kraịstị jẹnkọ d'a sa ẹka chanchan obi ẹnyi ọhụnma-ọhụnma, chanchanpụ ihiẹn ndị ghalẹni e ye ndụn hụn ẹnyi e mẹsọnmẹ, chanchanpụchanrịn a, kẹni ẹnyi hụn ụzọ fe Osolobuẹ rị ndụn makẹni ndụn Kraịstị hụn nwẹlẹni ntụpọ kẹ Kraịstị gi chụyeni Osolobuẹ ẹjan, ghahanị Mmọn-nsọ itẹbitẹ. 15 Ya wụ nị Jizọsị wụ onyẹ e wegbamanị imẹ nkwerigbama ọhụn. Ịya k'ọ wụ kẹni ndị hụ wẹ kpọ oku hụn ụzọ nwọnhẹn ihiẹn hụ k'a tọ jẹnrin ejẹn Osolobuẹ kwe nkwa a. Wẹ k'e nwẹhẹn ẹ, ebe o mẹ ni o nwọngụọ onyẹ nwụnhụnnị hụn wẹ gi ndụn a gbapụha wẹ, makẹ njọ wẹ mẹsọnmẹ okpuru nkwerigbama ibuzọ hụ gha e ri isi wẹ.
16 Makẹni, ịhịan kugụụ kẹ wẹ k'a dọn ke uku ẹ, wẹ sikọ d'a ghọsịgụụ nị onyẹ hụ a nwụnhụgụọ, wẹ kebe gi ihiẹn o ku rụnma ọrụn. 17 Ịhịan nwụnhụgụụ sụọ kẹ uku ẹ o ke nọ a pa ire. Egikọ w'a rụn ọrụn ebe ọ rị ndụn.
18 Ya haịn nkwerigbama mbụ hụ gilẹni bidọndẹ bụ ẹdeke anụ wẹ gbu egbu arị a. 19 Makẹni, ogẹn Mozizi gi gwachanrịngụụ ndị hụ ihiẹn ile Iwu hụ sị wẹ e mẹ, ya ọ nọ weri ẹdeke nwa-efin [lẹ ewu] wẹ gbu lẹ mirin, gi ẹṅẹnrẹn anụ e nwun ufie-ufie lẹ ukun ẹfịfịa w'a kpọ haịsọpụ derisọnmẹ ẹdeke lẹ mirin hụ, fekpusọnmẹ kẹ Ẹhụhụọ-Iwu hụ lẹ enwẹn ẹ kẹ ndị Izrẹlụ ile— 20 a sị wẹ, “Hụnnị wụ ẹdeke wẹ rị e gi e tumẹ nkwerigbama hụ hụn Osolobuẹ kwademẹ ni ụnụ.” 21 Ẹrịrazịkwọ kẹ Mozizi dọn fekpusọnmẹ Ọdụ-ofufe hụ lẹ arịa ile wẹ gi e fe ofufe. 22 Ezioku-ezioku, okpuru Iwu Mozizi, o d'a wụrụ nị ẹdeke kẹ wẹ gi e dọn ihiẹn ile nsọ: omẹni egbuni wẹ anụ—omẹni ẹdeke arịa, mgbagharị njọ arịkọ.
Ẹjan Kraịstị E Wepụ Njọ
23 O mẹ nwan nị omẹnalị ndị hụ ile rị mkpa igi dọn Ọdụ-ofufe rị ụwa nsọ—bụ onyinyọn mmakalaka rọ, ya wụ nị ẹjan ka ndị hụ mma kẹ nke ezigbo ẹ rị elu-igwee chọ. 24 Makẹni, ẹlẹ Ebẹhụ wẹ gi ẹka mẹmẹ wẹ nọ e fe ofufe—hụn wụhụ onyinyọn nke ezigbo ẹ kẹ Kraịstị banye, kama, ọ banyegụọ nwan elu-igwee lẹ enwẹn ẹ, weri ọnọdị ebe Osolobuẹ rị makẹ ọrịnịmma ẹnyi. 25 Ẹlẹkwọ hụn o k'e gi gi enwẹn ẹ chụsọnmẹ ẹjan, a chụ, achụdọnzi rịkẹ kẹ onyẹ-isi nchụ-ẹjan rị elu-ụwa dọn e mẹ, e gi ẹdeke wụlẹni nke ẹ a banye Ebẹhụ Kachanrịn Nsọ ahụa-ahụa. 26 Omẹni nke Jizọsị rị ẹrịra, nkẹ ọ hụ a nwụn anwụndọnzi kete w'e kelẹ ụwa! Kanị, ezioku wụ n'ọ bịagụọ nwan mgbe ohuni sụọ ọgụgụ-ogẹnni, d'e wepụchanrịn njọ ghahanị igi enwẹn ẹ chụ-ẹjan.
27 K'o dọn wụrụ nị ịhịan a nwụnhụn mgbe ohu, ọhụn mẹgụụ, okinkin-ikpe e sọn ẹ, 28 ẹrịra k'o dọnzị wụrụ nị hụnnị Osolobuẹ gigụụ Kraịstị chụ ẹjan mgbe ohu sụọ chụchanrịn a, hụn Kraịstị gi buru njọ ndị bu ọda, Kraịstị lalazị hụn mẹ ẹ mgbe ẹbụọ—ẹlẹzi oku njọ k'ọ lalanị, kama, ọ lala d'a zụọpụha ndị hụn rị e lekẹnmẹ ẹnya a.