Isi Nke Iri
Jizọsị E Gigụọ Ẹjan Ohu Hụ Ọ Chụ Chụchanrịn Ẹjan Ile
Ebe o mẹ ni ihiẹn rị imẹ Iwu Mozizi wụhụ onyinyọn ihiẹn rị mma lalanị, ẹlẹ ezigbo ẹ; ya wụ nị ẹjan hụ w'a chụsọnmẹ ahụa-ahụa asakọ nwan ẹka chanchanfụ njọ ndị a bịa d'e fe Osolobuẹ, mẹ wẹ zu oke. Omẹni o te sa ẹka a chanchanpụ njọ, nkẹ ndị hụn e fe ofufe a chụbehi ẹjan. Makẹni, nkẹ njọ wẹ a wụrụ ihiẹn wẹ chanchanpụ mgbe ohu hụ, chanchanpụchanrịn a, obi e ke gha e gbuzi wẹ mgbu. Kanị, ẹjan ndị hụ w'a chụ a nyanhansọnmẹ ni ndị rị a bịa d'e fe ofufe njọ wẹ ahụa-ahụa, a nyanhan nị wẹ nị w'e mẹsọnmẹ njọ, makẹni ẹdeke okẹn-efin lẹ ewu asaẹka wepụ njọ. Ya haịn ogẹn Kraịstị gi bịa imẹ ụwa, ọ sị,
“Kẹ ẹjan-o, kẹ oyiye-o, o nwọnni hụn ị chọ;
kama, ẹhụ k'i kwademẹni m.
Kẹ oyiye wẹ dụn ọkụn-o kẹ oyiye w'e ye makẹ ifiri njọ-o,
o nwọnni hụn a sụọ ị ụsụọ.
Ya m nọ sị ‘Lee ẹ, Osolobuẹ, a bịaọlẹ m d'e mẹ uche i—
nọkẹ kẹ wẹ dọn de banyeni m imẹ Ẹkụkwọ-nsọ.’ ”
Nke ibuzọ, ọ sị, “Kẹ ẹjan-o, kẹ oyiye-o, kẹ oyiye wẹ dụn ọkụn-o, kẹ oyiye w'e ye makẹ ifiri njọ-o—o nwọnni hụn ị chọ, o nwọnni hụn a sụọ ị ụsụọ” (ọsụọn'a nị Iwu sị w'e mẹsọnmẹ ihiẹn ndịnị). Ya ọ nọzị sị, “Lee ẹ, a bịaọlẹ m d'e mẹ uche i.”
Ya wụ nị o bugụọ nke ibuzọ che ụsụọ kẹni o tumẹ hụn mẹ ẹ ẹbụọ. 10 Ịya wụ uche Osolobuẹ kẹ Kraịstị mẹ nwan, hụn wẹ gi nwan dọn ẹnyi nsọ ghahanị ẹjan Kraịstị gi ẹhụ a chụ, chụ a mgbe ohu, chụchanrịn a.
11 Onyẹ nchụ-ẹjan ọwụlẹ a rụn ọrụn a ụhụọhịn-ụhụọhịn, a chụsọnmẹ ụdị ẹjan ohu hụ—ẹjan hụn ghalẹni asaẹka e wepụ njọ. 12 Kanị, nke Kraịstị wụ nị ogẹn o gi gigụụ ifiri njọ chụ ẹjan ohu hụ o gi chụchanrịn ẹjan ile, ọ nọ nọdị alị ẹka-nni Osolobuẹ. 13 Kete mgbe hụ, ọ rị e che mgbe Osolobuẹ k'e gi gi ndị iṅẹnrẹn ẹ mẹmẹ n'ẹ ihiẹn o gi a zọma ụkụ a, 14 makẹni o gigụọ ẹjan ohu mẹ ndị hụ o dọn nsọ wụrụ ndị zu oke jẹnrin ejẹn. 15 Mmọn-nsọ rịzịkwọ a shịa ẹri o gi a ghọsị ẹnyi ni ihiẹnni wụ ezioku. O bu ụzọ sị,
16 “Di-nwọnni-ẹnyi sị,
‘Ọnwan wụ nkwerigbama hụn m jẹnkọ e tumẹ
ẹgbata mẹ lẹ wẹ ogẹn hụ:
m jẹnkọ e bu iwu m che imẹ obi wẹ,
m k'e de wẹ ye imẹ uche wẹ.’ ” 17 Ọ nọ sịzị, “Anyanhankọzị m njọ wẹ lẹ mmẹfie wẹ.”
18 Ya wụ, ebe wẹ nọ gbagharịgụhụ njọ ndịnị wẹ, w'a ra chụzị ẹjan wẹ gi e wepụ njọ.
Nị Ẹnyi Nọkunmẹ Osolobuẹ
19 Umunẹ m, ẹnyi e nwẹgụọ nwan ihiẹn obi gi e ru ẹnyi alị a banye Ebe Osolobuẹ rị makẹ ihiẹn ẹdeke Jizọsị mẹ. 20 Ẹghẹẹ, makẹni Jizọsị a kwagụọ nị ẹnyi ụzọ ọhụn hụ rị ndụn ghahanị ẹhụ a, ya wụ ọnwụn a, hụn o gi dọwapụ nị ẹnyi ẹkwa mgbọnbepụ hụ. 21 Ọzọzị, ẹnyi nwọn okẹn onyẹ nchụ-ẹjan hụn ụlọ Osolobuẹ rị ẹka a. 22 Ifiri ihiẹn ndịnị wẹ, nị ẹnyi gi ni nwan obi ẹnyi ile lẹ obi erumalị ndị gi ya wụ onyẹ nchụ-ẹjan dọn ẹnya buruhẹ Osolobuẹ. Nị ẹnyi bịa nwan makẹni o gigụọ ẹdeke ẹ fekpu obi ẹnyi, chanchanfụ ihiẹn ile obi te gi a ma ẹnyi ikpe, gi mirin nwunni wụchanpụ ẹnyi ẹhụ.
23 Nị ẹnyi kwọnkẹnmẹ ni nwan olile-ẹnya hụ ẹnyi nwọn—makẹni Osolobuẹ hụn kwe ẹnyi nkwa furu onyẹ wẹ gi e dọn ẹnya. O k'e mẹzu nkwa a.
24 Nị ẹnyi a chọsọnmẹ ni ụzọ ẹnyi e gi e mẹ ibe ẹnyi e nwẹ ihiẹn-ọsụsụọ, a rụnzịkwọ ọrụn rị mma. 25 Ẹlẹ hụn ẹnyi e gi a latọ isọn ibe ẹnyi a gbakikomẹ kẹ ndị hụ imẹ ẹnyi dọn e mẹ. Kama, nị ẹnyi a kasị ibe ẹnyi obi, tụmadụ hụnnị ẹnyi rị a hụn kẹ ụhụọhịn Di-nwọnni-ẹnyi rị a rịwaye nsue.
26 Makẹni, omẹni ẹnyi a kpachanpụ ẹnya tọ njọ e mẹ, ebe ẹnyi marịngụụ ezioku, o nwọnzini ẹjan ọwụlẹ họdụnị hụn wẹ jẹnkọ d'a chụ gi wepụ njọ. 27 Kama, ihiẹn k'a gha e che onyẹ ahụn wụ ikpe-ọmụma hụn a tụ egun lẹ okẹn ọkụn hụn jẹnkọ d'a dụnpụchanrịn ndị-iṅẹnrẹn Osolobuẹ. 28 Makẹni, ebe o mẹ ni onyẹ ọwụlẹ dan Iwu Mozizi, e gbu w'ẹ, emẹni wẹ omikẹn ẹ—madụ ẹbụọ mọbụ ẹtọ shịahụ ẹri n'o mẹ ihiẹn hụ, 29 nanị k'i ro nị afụnfụn furu wẹ k'e ye ndị legberi Nwa Osolobuẹ k'a jọhan njọ—ndị lenịa ẹdeke nkwerigbama hụ wẹ gi dọn wẹ nsọ, kpasu Mmọn-nsọ wẹ gha mẹn'ẹ ẹfọma iwe? 30 Makẹni ẹnyi a marịnghọ Osolobuẹ, onyẹ hụn sị, “Mmẹ nwẹ e mẹgwarị; m k'a kụkin ụgwọ;” sịzị, “Di-nwọnni-ẹnyi jẹnkọ d'e kin ndị nke ẹ ikpe.” 31 Ihiẹn a tụ egun k'ọ wụ nị ịhịan danye ẹka Osolobuẹ hụn rị ndụn.
Nyanhan Nị Kẹ Ụnụ Dọn Bidọn
32 Ka nyanhankwọ nị ọrụrụ-alị hụ ụnụ gi kweri, ogẹn hụ wẹ gi shịapụgụụ ụnụ ẹnya; nyanhankwọ nị kẹ ụnụ dọn dingbuchanrịn eje-afụnfụn bu ọda bịanị nị ụnụ; 33 kẹ wẹ dọn kparisọnmẹ ụnụ, kpokposọnmẹ ụnụ, kẹ ụnụ dọn sọndẹ ndị ọzọ wẹ rị e mẹ ẹrịra ta afụnfụn. 34 Ẹghẹẹ, ụnụ a tadẹ ni ndị rị ụlọ-ngan afụnfụn ogẹn hụ; ogẹn wẹ gi napụ ụnụ ihiẹn ụnụ, ụnụ e gidẹ ịghọghọ din ẹ, makẹni ụnụ a marịnghọ nị ụnụ lẹ enwẹn ụnụ nwọn hụn ka mma lẹ hụn k'a tọ jẹnrin ejẹn.
35 Etuhukwọlẹ ni obi-erumalị hụ ụnụ nwọn imẹ Di-nwọnni-ẹnyi, makẹni ụgwọ-ọrụn rịn'a e hikẹkwọ ogbe. 36 Makẹni, ọ rịka mkpa nị ụnụ din ndidi, kẹni ụnụ hụn ụzọ mẹsọnmẹ uche Osolobuẹ, gi e nwọnhẹn ihiẹn hụ o kwe nkwa a. 37 Nọkẹ kẹ Ẹkụkwọ-nsọ dọn ku,
“Ọ họdụ ẹkẹrẹ,
onyẹ hụn lalanị a bịa—
o biekọ.
38 Kanị,
okukwe kẹ onyẹ nke m hụn rị kẹ m chọ
k'e gi e bi.
Ọ gbakin azụụn,
ihiẹn ẹ asụọkọ m.”
39 Kanị, ẹnyi a rị ndị hụn a gbakin-azụụn, gi ẹrịra tuhu; kama, ẹnyi rị ndị k'a gha e nwọn okukwe, Osolobuẹ e gi ifiri ẹ zụọpụha wẹ.