Isi Nke Ẹbụọ
Ozi Jesu Sị Wẹ Zi Ndị Ụka Rị Ẹfẹsọsị
“Dejẹnni onyẹ-ozi hụn a nọkin ẹnya ụka rị Ẹfẹsọsị, sị a,
Lee ihiẹn onyẹ hụ gi kpakpando ẹsa hụ ẹka-nni ẹ, hụn e jẹnhunmẹ imẹ obu-ukpẹ ẹsa hụ wẹ gi goru mẹmẹ, a hụnchanrịn kẹ wẹ nọ, ku: A marịnghọ m ihiẹn ile ọnụ rị e mẹ: kẹ ụnụ dọn rị a gbakẹnmẹ lẹ kẹ ụnụ dọn rị e wetu obi alị e dingbu ihiẹn ile. A marịnghọ m nị ọnụ ara ye ndị e mẹ eje-ịhịen efe; nị ọnụ e lelegụọ ndị hụ kpọ enwẹn wẹ ndị-ozi pụ-ichẹn, hụn a nị ẹlẹ wẹ ndị-ozi pụ-ichẹn kaka. A marịnghọzị m nị ụnụ gi ufiri ẹfan m e wetu obi e dingbu ihiẹn ile, a narịn afụnfụn—bụ ndụn e k'e gụkwọ nwan ụnụ.
Kanị, ọnwan wụ ihiẹn rị e ze m ize ebe ụnụ rị: ụnụ a latọgụọ ihiẹn-ọsụsụọ ahụn ụnụ nwẹ isi-ibuzọ. Nyanhan nị nwan ebe ụnụ te rị nị ọnụ d'a dan, ụnụ e gbehutọ, mẹmẹzi ihiẹn ndị hụ ụnụ te rị e mẹ isi-ibuzọ. Ụnụ emẹn'ẹ, a bịa m d'e wepụ obu-ukpẹ ụnụ ọnọdị a—mmanị ụnụ bihutọ ẹka.
Kanị, o nwẹghọ ihiẹn rị mma ụnụ rị e mẹ: ihiẹn ndị itu Nịkọlịtịa e mẹ, hụn e ze mmẹ lẹ enwẹn m ize, e zezikwọ ọnụ nwẹn ize. Onyẹ nwọn ntịn ya nụ ihiẹn Mmọn-nsọ rị a gwa ụka rị ichẹn-ichẹn! Onyẹ hụn mẹrini kẹ m k'e ye ikẹn n'o gi ri mkpụrụ-osisi ahụn e ye ndụn, hụn rị Paradaịsị, Alị Izu-ikẹn Osolobuẹ.”
Ozi Jizọsị Sị Wẹ Zi Ndị Ụka Rị Sụmẹna
“Nke onyẹ-ozi hụn a nọkin ẹnya ụka rị Sụmẹna, dejẹnn'ẹ, sị a,
Lee ihiẹn onyẹ hụ wụ Ibuzọ lẹ Ịkpazụụn ku, onyẹ ahụn te nwụnhụnnị kanị ọ hụzị nwan ndụn: ọ sị, A marịngụọ m afụnfụn ọnụ rị a ta, marịnzịkwọ kẹ ọnụ mẹhan ogbẹnnyẹ (kanị ọdafịn kẹ ụnụ wụ nke-esi). A marịnghọ m mkpari ụnụ rị a narịn ẹka ndị hụn a kpọ enwẹn wẹ ndị Ju, bụ ẹlẹ wẹ ndị Ju, kanị ndị ụlọ-ofufe Ekwensụ kẹ wẹ wụ! 10 Atụlẹ ni egun afụnfụn ụnụ jẹnkọ d'a ta. Lee ẹ, Ekwensụ e d'a tụ ndị hụ imẹ ụnụ ye ụnọ-ngan kẹni wẹ gi ẹ lele ụnụ. Ụnụ k'a ta afụnfụn akp'ọhịn iri. Kwọndọn ni okukwe ụnụ d'e ru ọnwụn. Ụnụ kwọndọn ẹ, e ye m ụnụ ndụn—gi ẹ tu ụnụ ugọn nọkẹ okpu-eze. 11 Onyẹ nwọn ntịn ya nụ ihiẹn Mmọn-nsọ rị a gwa ụka rị ichẹn-ichẹn! Ọnwụn nke ẹbụọ erukọ onyẹ hụn mẹrini ẹhụ, ọ rụkọ onyẹ hụ ẹhụ.”
Ozi Jesu Sị Wẹ Zi Ndị Ụka Rị Pẹgamọm
12 “Nke onyẹ-ozi hụn a nọkin ẹnya ụka rị Pẹgamọm, dejẹnn'ẹ, sị a,
Lee ihiẹn onyẹ hụ gi ọpịa-agha ọnụnaị hụ tụ nkọ ku: 13 A marịnghọ m ebe ụnụ bi, ebẹhụ ukpo Ekwensụ rị. Bụ ụnụ kwọndọnhụkwọ ẹfan m. Ụnụ a ghọrịnị, sị nị ọnụ ekwerini ni m, kẹ ogẹn wẹ gi gbudẹ ọshẹri m wẹ gi e dọn ẹnya wụ Antipasị, hụn wẹ gbu imẹ igunrun ọnụ, imẹ obodo hụ Ekwensụ bi.
14 Kanị, o nwẹghọ ihiẹn ndị rị e ze m ize ebe ụnụ rị: o nwọnghọ ndị rị imẹ ụnụ ebẹhụ hụn e sọn nkuzi Balam, hụn kuzi Balakị ihiẹn o gi bu uke cheni ụmụ Izrẹlụ, mẹ wẹ ri ihiẹn-oriri wẹ gi rụa mmọn, mẹzikwọ wẹ ghẹrẹ. 15 O nwọnghọzịkwọ ndị e sọn nkuzi ndị itu-Nịkọlịtịa. 16 Gbehutọ nị nwan. Omẹni ụnụ egbehutọnị, m k'a bịa ẹgwa d'e gi ọpịa-agha rị m ọnụ lụsọn ndị hụ agha. 17 Onyẹ nwọn ntịn ya nụ ihiẹn Mmọn-nsọ rị a gwa ụka rị ichẹn-ichẹn! Onyẹ hụ mẹrini kẹ m jẹnkọ d'e yebeye mana hụ zuerini. M k'e yezikwọ a ọmụma ọchan hụ wẹ deye ẹfan ọhụn, ẹfan ọhụn hụn o mẹ ni o nwọnni onyẹ marịn n'a, wezụka onyẹ hụ wẹ ye ya wụ ọmụma.”
Ozi Jizọsị Sị Wẹ Zi Ndị Ụka Rị Tịatira
18 “Nke onyẹ-ozi hụn a nọkin ẹnya ụka rị Tịatira, dejẹnn'ẹ, sị a,
Lee ihiẹn Nwa Osolobuẹ ku, onyẹ ahụn ẹnya a e nwụn kẹ ọkụn; onyẹ ahụn ụkụ-alị a nọ kẹ igwe bronzu wẹ finchanchanrịn rị e gbukeni: ọ sị, 19 A marịnghọ m ihiẹn ile ụnụ rị e mẹ—kẹ ihiẹn-ọsụsụọ ọnụ nwẹ kẹ okukwe ọnụ kẹ ozi ụnụ rị e jẹn kẹ ihiẹn ile ụnụ wetu obi alị e dingbuchanrịn. A marịnghọ m nị ihiẹn ụnụ rị e mẹ kikẹnni ka ihiẹn ụnụ mẹ isi ibuzọ. 20 Kanị, ọnwan wụ ihiẹn rị e ze m ize ebe ụnụ rị: ụnụ e ye okpoho hụ wụ Jezibẹlụ efe, okpoho hụ hụn a kpọ enwẹn ẹ onyẹ-amụma, hụn gi ihiẹn ọ rị a kuzi e dufie ndị-idibo m, e mẹ wẹ a ghẹrẹ, e ri ihiẹn-oriri wẹ gi rụa mmọn.
21 E yeọlẹ m'a efe n'o gbehutọ, kanị ọ jụgụọ n'o gbehutọkọ ghẹrẹbehi. 22 Lee ẹ nwan, m k'a tụ a ye bẹdi emu; m k'e mẹ ndị ya lẹ wẹ gba a ghẹrẹ ta eje-afụnfụn—sụkpan nị wẹ gbehutọ, mẹbehi eje-ihiẹn ndị hụ ọ rị e mẹ. 23 M k'e gbu ụmụ a. Ụka ile k'e gi ẹ marịn nị mmẹ wụ onyẹ hụ e legha uche lẹ obi onyẹ ọwụlẹ; m k'a kụzịkwọ onyẹ ọwụlẹ imẹ ụnụ ụgwọ-ọrụn furu ihiẹn ọ rị e mẹ.
24 Kanị, nke ndị họdụnị imẹ ụnụ ndị rị Tịatira, hụn ghalẹni e sọn nkuzini, hụn kelẹni mụnrụn ihiẹn ndị hụ w'a kpọ ‘Okẹn ihiẹn-nzuzue Ekwensụ,’ m sị ọnụ nị ebuyekọ m ọnụ ibu ọzọ— 25 ka kwọnkẹnmẹ ni ihiẹn ụnụ gi d'e ru nị a bịa m. 26 Onyẹ hụn mẹrini, hụn k'a gha e mẹsọnmẹ uche m d'e ru isi-njẹndemẹ, kẹ m k'e we ndị alị ichẹn-ichẹn che okpuru ẹ kịma,
27 o k'e gi ọkpọ-igwe kị wẹ,
o k'e tikpọchanrịn wẹ
lẹkẹ ite wẹ gi ụrụa kpụ,
28 nọkẹ kẹ Nẹdi m dọn ye m ikẹn m gi a kị. M k'e yezikwọ onyẹ mẹrini kokisẹ ụtụntụn hụ. 29 Onyẹ nwọn ntịn ya nụ ihiẹn Mmọn-nsọ rị a gwa ụka rị ichẹn-ichẹn!”