Isi Nke Ẹtọ
Ozi Jesu Sị Wẹ Zi Ndị Ụka Rị Sadisi
“Nke onyẹ-ozi hụn a nọkin ẹnya ụka rị Sadisi, dejẹnn'ẹ, sị a,
Lee ihiẹn onyẹ hụ gi Mmọn ẹsa Osolobuẹ lẹ kokisẹ ẹsa hụ ku: a marịnghọ m ihiẹn ile ụnụ rị e mẹ. W'e weri ụnụ kẹ ndị rị ndụn, kanị ụnụ a nwụnhụngụọ! Tẹnhin ni nwan, ụnụ e dọnzi ihiẹn họdụnị, hụn họdụ ẹkẹrẹ n'ọ nwụnfụ—makẹni a hụngụọ m'a nị ọrụn ọnụ ezuni oke ẹnya Chuku m. Nyanhan nị nwan ihiẹn wẹ kuzi ụnụ lẹ ihiẹn ọnụ nụ, ụnụ e gi ẹ dọn, gbehutọ. Omẹni ụnụ etẹnhinni, m k'a bịa nọkẹ ohin, ụnụ amarịnkọ ogẹn m'e gi banhan ebe ụnụ rị, kaka!
Kanị, o nwẹghọ ndị bulẹni ọda rị Sadisi hụn kelẹni ru ẹkwa wẹ unyin. Wẹ jẹnkọ d'e yiri ẹkwa ọchan, sọn m e jẹnhunmẹ, makẹni wẹ furu efuru. Onyẹ hụn mẹrini k'e sọn wẹ yiri ẹkwa ọchan. Efichanpụkọ m ẹfan onyẹ ahụn imẹ ẹhụhụọ nke ndụn, kaka! M k'a nọ id'ẹnya Nẹdi m lẹ ndị mmọn-ozi ẹ kpọ ẹfan onyẹ hụ, ku ẹ nị a marịnghọ m onyẹ ọ wụ. Onyẹ nwọn ntịn ya nụ ihiẹn Mmọn-nsọ rị a gwa ụka rị ichẹn-ichẹn!”
Ozi Jizọsị Sị Wẹ Zi Ndị Ụka Rị Filadefia
“Nke onyẹ-ozi hụn a nọkin ẹnya ụka rị Filadefịa, dejẹnn'ẹ, sị a,
Lee ihiẹn onyẹ hụ rị nsọ ku, onyẹ hụ wụ ihiẹn ọ sị nị ya k'ọ wụ; onyẹ hụ gi ịsanhan Defidi; onyẹ hụ wẹ ghalẹni a saẹka a gụnma ụzọ ọ gụnpụ mọbụ gụnpụ ụzọ ọ gụnma: ọ sị,
A marịnghọ m ihiẹn ile ụnụ rị e mẹ. Lee ẹ, a gụnpụgụọ nị m ọnụ ụzọ, hụn o mẹ ni o nwọnni onyẹ k'a saẹka gụnman'a. A marịngụọ m nị ọnụ enwẹkẹni ikẹn bụ ụnụ hụkwọ e mẹ ihiẹn m ku, ụnụ aghọrịnị nị ụnụ a marịnghọ ẹfan m.
Lee ẹ! M k'e wẹhẹ ndị ụnọ-ofufe Ekwensụ hụ wẹ sị n'ọ wụ Ụlọ-ofufe ndị Ju, ndị ahụn a kpọ enwẹn wẹ ndị Ju bụ ntụ rọ, ẹlẹ wẹ ndị Ju, a bịa wẹ ụkụ ụnụ d'a kpọnị ụnụ isi alị, kẹni wẹ hụn ụzọ marịn nị ihiẹn ụnụ sụọ m. 10 Makẹni ụnụ e wetugụọ obi alị dingbuchanrịn ihiẹn ile kẹ m dọn gwa ụnụ, anịkọ m afụnfụn hụn lalanị wẹ jẹnkọ d'e gi lele ndị ile rị imẹ ụwa ru ụnụ ẹhụ. 11 M lala ẹgwa, kwọnkẹnmẹ ni ihiẹn ụnụ gi, amamgbe w'a narịn ọnụ okpu eze wẹ k'e gi tu ụnụ ugọn. 12 Onyẹ ọwụlẹ mẹrini kẹ m k'e gi hẹnrin idẹn* Pila imẹ Ụlọ-nsọ Osolobuẹ m, ọ ghakọzị ebẹhụ pụ, kaka! M k'e de ẹfan Osolobuẹ m lẹ ẹfan Jerusalẹm ọhụn hụ ye ẹ ẹhụ. Jerusalẹm ọhụn hụ wụ obodo-uku Osolobuẹ m. Ya wụ Jerusalẹm k'a gha enu-igwee lẹ ẹka Osolobuẹ m hidan; m k'e dezikwọ ẹfan ọhụn m ye onyẹ ahụn ẹhụ 13 Onyẹ nwọn ntịn ya nụ ihiẹn Mmọn-nsọ rị a gwa ụka rị ichẹn-ichẹn!”
Ozi Jesu Sị Wẹ Zi Ndị Ụka Rị Laodishia
14 “Nke onyẹ-ozi hụn a nọkin ẹnya ụka rị Laodishia, dejẹnn'ẹ, sị a,
Lee ihiẹn onyẹ hụ wụ ‘Isẹẹ’ hụn oku Osolobuẹ gha a bụn ku—onyẹ ahụn wụ Ọshẹri wẹ gi e dọn ẹnya; Ọshẹri ahụn wụ onyẹ ezioku; Onyẹ hụ ihiẹn ile Osolobuẹ ke gha ẹka bịa: ọ sị, 15 A marịnghọ m ihiẹn ile ụnụ rị e mẹ: ụnụ anụnị ọkụn, ọnụ ajụnị oyi. K'ọ rị m, ụnụ a nụ ọkụn mọbụ jụ oyi! 16 Ebe o mẹ nwan nị ụnụ mẹ ṅan: ụnụ anụnị ọkụn, ụnụ ajụnị oyi, m'e d'a gha ọnụ m jụpụ ụnụ!
17 Ụnụ rị a sị, ‘M wụ ọdafịn, a baọlẹ m ụba, o nwọnzini ihiẹn a kọ nị m.’ Kanị, ụnụ a marịn n'o nwọnni kẹ ọ han ụnụ kaka, nị ọnụ e rugụọ ihiẹn a gba ẹnya-mirin, nị ogbẹnnyẹ kẹ ọnụ wụ, nị ọnụ wụ ẹnya-mpịn, ni ụnụ gba ọtọ! 18 M rị nwan a dụn ụnụ ọdụn: ṅọnnarịn nị m goru wẹ gwalẹni, hụn wẹ gi ọkụn dụnchanpụ unyin ile rịn'a, kẹni ụnụ hụn ụzọ wụrụ idafịn; ụnụ e ṅọnnarịnzị m ẹkwa ọchan yiri, gi ẹ kpumẹ ọtọ ụnụ hụn e mẹ ifẹnrẹn, amamgbe w'a hụn a; ṅọnnarịnzịkwọ nị m ọgụn-ẹnya tụye ẹnya, kẹni ụnụ leghama ụzọ.
19 Ndị m nwẹ ihiẹn-ọsụsụọ wẹ kẹ m'a jụgbọ, uwẹ kẹ m'e ye afụnfụn kẹni wẹ nwọnrin uche. Wepụhakwọ nị nwan obi, ụnụ e bihutọ ẹka. 20 Gọn ni ntịn! M turu nwan ọnụmụzọ, a dụ ẹka, onyẹ nụ olu m gụnfụ ụzọ, a banhan m d'e kunrun ẹ, e sọn m'ẹ ri, o sọn m ri. 21 M k'e ye onyẹ mẹrini ọnọdị n'o sọn m nọdị elu ukpo-eze m, nọkẹ kẹ mmẹ nwẹn dọn mẹri, sọn Nẹdi m nọdị elu ukpo-eze ẹ. 22 Onyẹ nwọn ntịn ya nụ ihiẹn Mmọn-nsọ rị a gwa ụka rị ichẹn-ichẹn!”

*Isi Nke Ẹtọ:12 Pila