Isi Nke Ẹnọ
Kẹ W'e Fee Osolobuẹ Imẹ Elu-igwee
Ọnwan e mẹgụụ, m nọ lee ẹnya, hụn ọnụmụzọ wẹ gụnpụ elu-igwee. Olu hụ gwa m oku mbụ hụn nọ kẹ okẹn opi nọ sị m, “Bịa enu ebeni, nị m ghọsị ị ihiẹn jẹnkọ d'e mẹni ihiẹn ndịnị mẹgụụ.” Ozigbo, m nọ rị imẹ-mmọn. M nọ hụn ukpo-eze imẹ enu-igwee ebẹhụ, hụnzị onyẹ ohu nọdị alị elu ẹ! Onyẹ hụn nọdị alị ebẹhụ hụ e gbuke kẹ ọmụma w'a chọ achọ w'a kpọ jaspa lẹ hụn w'a kpọ kanelịanị. Ekọn-lẹ-ogugu hụn e nwun kẹ ọmụma w'a chọ achọ wụ ẹmaradị fihunmẹ ukpo-eze hụ ohi-ohi. Ukpo ẹnọ-kwasị-ọgụn fihunmẹ ukpo-eze hụ ohi-ohi. Ndị-isi ẹnọ-kwasị-ọgụn nọdịsọnmẹ ukpo ndị hụ. Wẹ ile yisọnmẹ ẹwuru ọchan, kpusọnmẹ okpu-eze goru.
Amụma hụ a gha ukpo-eze hụ e bepụha; ụzụn mirin rị e dẹnni lẹ akpabọ hụzị a gha ukpo-eze hụ a hanpụha. Ukpẹ ẹsa rị ihun ukpo hụ e nwun—ukpẹ ẹsanị wụ Mmọn ẹsa Osolobuẹ.
Ihiẹn rịkẹ ohimin wẹ gi ughegbe mẹmẹ rị ihun ukpo hụ; o behụ nwanran-nwanran, e nwun zaị.
Ihiẹn ẹnọ rị ndụn ẹnya junsọnmẹ ihun lẹ azụụn nọhunmẹzikwọ ukpo-eze hụ: nke ibuzọ rị kẹ ẹwọrọ; nke ẹbụọ rị kẹ okẹn-efin; ihun nke ẹtọ rị kẹ ihun ịhịan; nke ẹnọ rị kẹ ugọn rị e feni. Ihiẹn ẹnọ ndịnị rị ndụn nwẹsọnmẹ nku isin-isin. Ẹnya jun wẹ ụzọ ile—kẹ imẹ wẹ kẹ azụụn wẹ. W'a ra bụbehi ẹbụ—kẹ uhinhin kẹ efinnaị—ihiẹn wẹ a bụsọnmẹ wụ,
“Nsọ, nsọ, nsọ—kẹ
Osolobuẹ hụn wụ Di-nwọnni-ẹnyi rị!
Osolobuẹ hụn nwọn ikẹn ile—
Onyẹ hụn rị mbụ,
hụn rị kikẹnni,
hụn lalanị.”
Ogẹn ọwụlẹ, ihiẹn ẹnọ hụ rị ndụn gihụ yegụụ onyẹ hụ rị ndụn jẹnrin ejẹn hụn nọdị anị ukpo hụ ọghọ lẹ mgbaye lẹ ekele ẹnịna, 10 ndị-isi ẹnọ-kwasị-ọgụn ahụn a dan alị ihun Onyẹ hụ nọdị alị elu ukpo-eze ahụn, Onyẹ rị ndụn jẹnrin ejẹn, fe ẹ, tụha okpu-eze wẹ ye alị ihun ukpo hụ, a sị,
11 “Chuku-Nna ẹnyi!
Y'e furughọ onyẹ wẹ a ja mma—
y'e furughọ nị w'e ku ẹ ni
ọghọ lẹ mgbaye lẹ ikẹn
wụ nke i.
Makẹni, ịyụ ke ihiẹn ile.
Makẹni y'a chọghọ,
i nọ mẹ wẹ rị;
makẹni y'a chọghọ,
ị nọ ke wẹ.”