Isi Nke Isẹn
Nwa-ebulu Osolobuẹ Hụ Sụọ Ru Ogo Ihiẹn Ile
M nọ hụn ẹhụhụọ wẹ fịfịma ẹka-nni onyẹ hụ nọdị anị enu ukpo-eze hụ. Wẹ dejun ẹhụhụọ hụ ihiẹn, kẹ imẹ ẹ kẹ azụụn a, gi eriri ẹsa kẹnmẹ ẹ. M nọ hụnzị mmọn-ozi ohu kin-akwanran k'o gi okẹn olu e yi oro, a sị, “Onyẹ furu hụn k'a tọpụ eriri ndị hụ, fịfịpụ ẹkụkwọ hụ?” Kanị, o nwọnni onyẹ ọwụlẹ rị elu-igwee mọbụ enu-ụwa mọbụ okpuru-ụwa hụn saẹka fịfịpụ ẹhụhụọ hụ mọbụ lee ẹnya imẹ ẹ. M nọ kwanma ẹkwa ọda-ọda, makẹni o nwọnni onyẹ wẹ hụn furuni, hụn k'a fịfịpụ ẹhụhụọ hụ mọbụ lee ẹnya imẹ ẹ. Ya kẹ onyẹ ohu imẹ ndị-isi hụ nọ sị m, “Akwanzilẹ! Lee ẹ, Ẹwọrọ ebọn Juda, Mkpọgụn Defidi, e mẹrigụọ—o k'a saẹka tọfụ eriri ẹsa ndị hụ, fịfịpụ ẹkụkwọ hụ.”
Ya m nọ hụn Nwa-ebulu hụn nọkẹ sị wẹ te gbu ẹ egbu k'o turu ẹgbata ukpo-eze hụ lẹ ihiẹn ẹnọ hụ rị ndụn lẹ ndị-isi ẹnọ-kwasị-ọgụn hụ hụn wẹ ile fihunmẹ ya wụ ukpo-eze. Nwa-ebuluni nwọn mpịn ẹsa lẹ ẹnya ẹsa—hụn wụ Mmọn ẹsa Osolobuẹ, hụn Osolobuẹ zijẹn elu-ụwa ile. Nwa-ebulu hụ nọ jẹn d'e weri ẹhụhụọ hụ wẹ fịfịma, hụn rị ẹka-nni onyẹ hụn nọdị enu ukpo-eze hụ. Ogẹn o gi werigụụ ẹhụhụọ hụ, ihiẹn ẹnọ hụ rị ndụn lẹ ndị-isi ẹnọ-kwasị-ọgụn hụ nọ dan alị ihun Nwa-ebulu hụ; onyẹ ọwụlẹ imẹ wẹ gi ụbọ lẹ afẹrẹ nsẹnsị wẹ gi goru mẹmẹ hụn nsẹnsị jun imẹ ẹ. Nsẹnsịnị wụ ekpere ndị nke Osolobuẹ. Ya wẹ nọ bụ ẹbụ ọhụn, sị,
“Ịyụ furu
hụn k'e weri ẹhụhụọ hụ,
hụn k'a tọpụ eriri ndị hụ
wẹ gi kẹnmẹ ẹ;
makẹni wẹ gbu i,
ị nọ gi ẹdeke i
gbapụhanị Osolobuẹ ịhịan
imẹ ebọn ọwụlẹ,
imẹ asụsụ ọwụlẹ,
imẹ alị owụlẹ
lẹ imẹ ndị ọwụlẹ.
10 Y'e mẹgụọ wẹ wụrụ
alị-eze lẹ ndị nchụ-ẹjan
ebe Osolobuẹ ẹnyi rị;
wẹ k'a kị elu-ụwa.”
11 E lezi m ẹnya, m nọ nụ olu ndị mmọn-ozi bu ọda hụn fihunmẹ ukpo hụ ohi-ohi lẹ ihiẹn ndị hụ rị ndụn lẹ ndị-isi hụ. Ndị mmọn-ozini e bukẹnmẹkẹ ọda, wẹ rị nnụ-uku ole-lẹ-ole lẹ ijẹri ole-lẹ-ole. 12 Wẹ hụ e gi okẹn olu a bụ ẹbụ, a sị,
“Nwa-ebulu hụ wẹ gbu
e furughọ hụn w'e tuchan,
nị ikẹn lẹ akụ-lẹ-ụba
lẹ amamihiẹn lẹ akwanran
lẹ mgbaye lẹ ọghọ lẹ ọjịja-mma
wụ nke ẹ!”
13 M nọ nụzị kẹ ihiẹn ile wẹ ke eke rị a bụ ẹbụ—kẹ hụn rị enu-igwee kẹ hụn rị elu-ụwa kẹ hụn rị okpuru ụwa kẹ hụn rị imẹ ohimin. Ihiẹn wẹ rị a bụ wụ:
“Ọjịja-mma lẹ mgbaye
lẹ ọghọ lẹ ọkịkị
ya wụsọnmẹ nke onyẹ hụ
hụn nọdị anị elu ukpo-eze—
lẹ Nwa-ebulu hụ—
jẹnrin ejẹn!”
14 Ihiẹn ẹnọ hụ rị ndụn nọ sị, “Isẹẹ!” Ndị-isi hụ nọ dan alị, fe Nwa-ebulu hụ.