Isi Nke Ẹsa
Madụ Nnụ Ọgụn-mmẹsatọ Hụ
Ọnwan e mẹgụụ, m nọ hụn mmọn-ozi ẹnọ kẹ wẹ turusọnmẹ ẹbamịn ẹnọ ụwa. Wẹ turusọnmẹ ebẹhụ e gbọndọn ufere ẹnọ hụn e fe imẹ ụwa, amamgbe ufere e fezi ụwa mọbụ ohimin mọbụ osisi ọwụlẹ. Ya m nọ hụn mmọn-ozi ọzọ k'ọ gha azụụn ọwụwa-ẹnya-anwụn pụha, shikọ elu; o gi ihiẹn Osolobuẹ rị ndụn gi e ye ahịma. Ọ nọ gi okẹn olu gwa mmọn-ozi ẹnọ hụ wẹ ye ikẹn nị wẹ gi wiwi ụwa lẹ ohimin oku, sị wẹ, “Ekewiwilẹ ni ụwa mọbụ ohimin mọbụ osisi ọwụlẹ; cheri ni nị ẹnyi yegụụ ndị idibo Osolobuẹ ẹnyi ahịma ezimezi-ihun wẹ.” M nọ nwan nụ madụ ole wẹ ye ahịma ahụn. Madụ nnụ ọgụn-mmẹsatọ kẹ wẹ ye ahịma hụ imẹ ikpun-ụlọ ile rị Izrẹlụ:
nnụ iri-kwasị-ọgụn wụ ndị ikpun-ụlọ Juda;
nnụ iri-kwasị-ọgụn wụ ndị ikpun-ụlọ Rubẹni;
nnụ iri-kwasị-ọgụn wụ ndị ikpun-ụlọ Gadị;
nnụ iri-kwasị-ọgụn wụ ndị ikpun-ụlọ Asha;
nnụ iri-kwasị-ọgụn wụ ndị ikpun-ụlọ Naf'talị;
nnụ iri-kwasị-ọgụn wụ ndị ikpun-ụlọ Manasẹ;
nnụ iri-kwasị-ọgụn wụ ndị ikpun-ụlọ Simiọnụ;
nnụ iri-kwasị-ọgụn wụ ndị ikpun-ụlọ Livaị;
nnụ iri-kwasị-ọgụn wụ ndị ikpun-ụlọ Ịsaka;
nnụ iri-kwasị-ọgụn wụ ndị ikpun-ụlọ Zẹbulọnụ;
nnụ iri-kwasị-ọgụn wụ ndị ikpun-ụlọ Josẹfụ;
nnụ iri-kwasị-ọgụn wụ ndị ikpun-ụlọ Bẹnjamini.
Igunrun Ịhịan Gha Alị Ile Rị Ichẹn-ichẹn Pụha
Ọnwan e mẹgụụ, m nọ lee ẹnya, hụn igunrun hi-ogbe, hụn o mẹ ni o nwọnni onyẹ saẹka gụn wẹ. Wẹ gha alị ile, ebọn ile, ndị ile, lẹ asụsụ ile pụha. Igunrunni turu ihun ukpo-eze hụ lẹ ihun Nwa-ebulu hụ. Wẹ yisọnmẹ ẹwuru ọchan tueru anị. Onyẹ-onyẹ imẹ wẹ gisọnmẹ iguru ẹka. 10 Wẹ hụ e gi okẹn olu e yi oro, a sị,
“Nzụọfụha gha ẹka Chuku ẹnyi
hụn nọdị enu ukpo-eze
lẹ Nwa-ebulu hụ a bịa”
11 Ndị mmọn-ozi ile turusọnmẹ ebẹhụ, fihunmẹ ukpo hụ lẹ ndị-isi hụ lẹ ihiẹn ẹnọ hụ rị ndụn; wẹ nọ dan alị ihun ukpo hụ, ke isi alị, fe Osolobuẹ, 12 a bụ ẹbụnị:
“Isẹẹ!
Ịja-mma lẹ ọghọ
lẹ amamihiẹn lẹ ekele
lẹ mgbaye lẹ ikẹn lẹ akwanran
wụ nke Chuku ẹnyi
jẹnrin ejẹn! Isẹẹ!”
13 Ya onyẹ ohu imẹ ndị-isi hụ nọ sị m, “Elee ndị wụ ndịnị yi ẹkwa ọchan tueru alị? Elebe kẹ wẹ gha bịa?” 14 M nọ sị a, “Di-ọkpa, ịyụ marịn ndị wẹ wụ.” Ya ọ nọ sị m, “Ndịnị wụ ndị hụn gha okẹn ukpokpo hụ pụha. E gigụọ wẹ ẹdeke Nwa-ebulu hụ sụ ẹwuru wẹ, ẹwuru wẹ e hẹnrinsọnmẹ nke ọchan. 15 Ya haịn wẹ gi nwan rị ihun ukpo Osolobuẹ e fe ẹ uhinhin lẹ efinnaị imẹ Ụlọ-nsọ a. Osolobuẹ, Onyẹ hụn nọdị anị elu ukpo-eze, k'a nọyeni wẹ, chedọn wẹ. 16 Ẹgụn ihiẹn-oriri lẹ ihiẹn-ọrịra agụnkọzị wẹ. Anwụn mọbụ ihiẹn ọwụlẹ a hụn ọkụn amakọzị wẹ. 17 Makẹni Nwa-ebulu hụ hụn rị etintinnaị* Lee 5.6 ebẹhụ ukpo hụ rị k'a wụrụ onyẹ-ndu wẹ; o k'e du wẹ nọkẹ onyẹ e du anụ, shi isi-mirin ndị hụ mirin e ye ndụn gha a bịa. Chuku jẹnkọ d'e finchanpụ ẹnya mirin ọwụlẹ rị wẹ ẹnya.”

*Isi Nke Ẹsa:17 Lee 5.6