Isi Nke Ẹsatọ
Eriri Nke Ẹsa Hụ Lẹ Opi Ẹsa
Ogẹn Nwa-ebulu hụ gi tọpụ eriri nke ẹsa, elu-igwee ile nọ mẹ jụụ ihiẹn nọkẹ nkirishi mgbahunmẹ ọkụlọkụ ohu. Ya m nọ hụn ndị mmọn-ozi ẹsa hụ hụn e turu ihun Osolobuẹ. Wẹ nọ ye wẹ opi ẹsa. Mmọn-ozi ọzọ, hụn gi mkpu goru w'a kpọ Sẹnsa wẹ gi a dụnnị Osolobuẹ nsẹnsị ọkụn, nọ bịa d'e turu ihun ukpo nchụ-ẹjan hụ. Wẹ nọ kpọnye ẹ nsẹnsị ọda-ọda, n'o gi ya lẹ ekpere ndị-nsọ ile e mẹ chụ ẹjan elu ukpo nchụ-ẹjan hụ wẹ gi goru mẹmẹ hụn rị ihun ukpo-eze hụ. Ẹnwụnrụn nsẹnsị hụ rị a dụnnị lẹ ekpere ndị-nsọ hụ nọ gha ẹka mmọn-ozi hụ a lọshi elu ihun Osolobuẹ. Ya mmọn-ozi hụ nọ weri Sẹnsa hụ wẹ gi a dụn nsẹnsị ọkụn, gi ọkụn rị ukpo nchụ-ẹjan hụ hujun ẹ, tụ a ye enu-ụwa. Ya kẹ akpabọ nọ han, mirin e dẹn, amụma e be, alị a mahihie.
Opi Ẹnọ Ibuzọ
Ebẹhụ kẹ ndị mmọn-ozi ẹsa hụ gi opi ẹsa nọ kwademẹ nị wẹ gbu opi wẹ.
Opi Ibuzọ
Mmọn-ozi nke ibuzọ nọ gbu opi ẹ, ẹkwan-igwee lẹ ọkụn wẹ gwọgbama ya lẹ ẹdeke nọ pụha. Wẹ nọ ma wẹ ye imẹ ụwa, ọ nọ dụnpụ ụzọ ohu ọkụn, natọ ụzọ ẹbụọ; imẹ osisi ile, ọ dụnpụzị ụzọ ohu, ọ họdụ ụzọ ẹbụọ; ọ dụnpụchanrịnzị ẹfịfịa-ndụn ile.
Opi Nke Ẹbụọ
Mmọn-ozi nke ẹbụọ nọ gbu opi ẹ, wẹ nọ tụ ihiẹn nọkẹ ẹregede ugu rị a nwun ọkụn ye imẹ ohimin—azụụn ohu nọ hẹnrin ẹdeke, ọ hodụ azụụn ẹbụọ. Ụzọ ohu imẹ ihiẹn ndị rị ndụn rị imẹ ohimin nọ nwụnhụn, ọ họdụ ụzọ ẹbụọ. Imẹ ụgbọ-mirin ile, ụzọ ohu nọ tikpọfụ, ọ họdụ ụzọ ẹbụọ.
Opi Nke Ẹtọ
10 Mmọn-ozi nke ẹtọ nọ gbu opi ẹ: kokisẹ ohu hi-ogbe rị e nwun ọkụn lẹkẹ ọwa nọ gha igwere dan. Imẹ iyi ile rị ụwa, ọ danye ụzọ ohu natọ ụzọ ẹbụọ—uwẹ lẹ isi-mirin rị ichẹn-ichẹn k'ọ danye. 11 Ẹfan kokisẹ hụ wụ “Elumilu.” Imẹ mirin ile rịnị, ụzọ ohu nọ lumẹ ilu, ọ họdụ ụzọ ẹbụọ. Ndị bu ọda nọ nwụnhụn, makẹni mirin hụ rị e lu ilu.
Opi Nke Ẹnọ
12 Mmọn-ozi nke ẹnọ e gbu opi ẹ, ihiẹn nọ fịan ẹnya-anwụn azụụn ohu, fịanzịkwọ ifọn lẹ kokisẹ azụụn ohu-ohu, latọsọnmẹ wẹ azụụn ẹbụọ-ẹbụọ. Ukpẹ wẹ nọ belụa: wẹ kebe kẹ wẹ e nwunhan mbụ ụzọ ẹtọ, enwunkarịzịnị wẹ ụzọ ẹbụọ. Anwụn amụchanrịnzịnị kẹ ụhụọhịn han k'o dọn a mụ mbụ; ifọn etibiehanzịnị k'o dọn e ti mbụ. Wẹ kebe ụhụọhịn ụzọ ẹtọ, anwụn amụkarịzịnị ụzọ ẹbụọ—ẹrịrazịkwọ kẹ ifọn mẹ uhinhin. 13 M nọ lee ẹnya enu, hụn ugọn ohu k'o fekọ imẹ elu, yikọ, “Nsọngbu! Nsọngbu! Okẹn nsọngbu jẹnkọ d'a rịnị ndị ile bi elu-ụwa ogẹn ndị mmọn-ozi ẹtọ hụ k'e gi nwan gbusọnmẹ opi ẹtọ hụn họdụnị!”