Isi Nke Itenẹi
Opi Ẹtọ Họdụnị Lẹ Eje-mgbugbu Ahụn
Mmọn-ozi nke isẹn e gbu opi ẹ, m nọ hụn kokisẹ ohu hụn gha elu-igwee danye ụwa. Wẹ nọ ye ẹ ịsanhan okẹn-mgbugbu hụ migbu enwẹn ẹ.
Ọ nọ gụnpụ eje-mgbugbu hụ migbu enwẹn ẹ, ẹnwụnrụn nọ gha ebẹhụ lọpụhama kẹ ẹnwụnrụn okẹn ọkụn wẹ gi a dụnchanpụ unyin rị goru. Ẹnya-anwụn lẹ ufere nọ gba ishi makẹ ufiri ẹnwụnrụn ọkụn hụ gha ebẹhụ a lọfụha. Ya igurube nọ gha imẹ ẹnwụnrụn hụ pụhama, berisọnmẹ enu-ụwa. Wẹ nọ ye wẹ ikẹn, ụdị ikẹn hụ akpị rị elu-ụwa nwẹ. Wẹ nọ sị wẹ egbulẹ ẹfịfịa rị enu-ụwa mọbụ ihiẹn ọwụlẹ e nwun ẹhụhụọ-ndụn ẹhụhụọ-ndụn rị e sue imẹ ugbo mọbụ imẹ ọfịa mọbụ osisi ọwụlẹ, ka wẹ rụ ndị hụ nwọnlẹni ahịma Osolobuẹ ezimezi-ihun wẹ ẹhụ, uwẹ sụọ. Wẹ nọ ye igurube ndị hụ efe nị wẹ ye ndị hụ ezigbo afụnfụn, ọrọgbọ ifọn isẹn—kanị anịnị wẹ wẹ gbu ndị hụ. Ụfụ wẹ nọkẹ ebe akpị nọ gba ịhịan. Ogẹn ihiẹnni e gi mẹ, ịhịan k'a chọ ọnwụn, ahụnkọ wẹ ọnwụn; wẹ jẹnkọ d'a chọkẹnmẹ nị wẹ nwụn, kanị, ọnwụn k'a gba nị wẹ ọsọ.
Igurube ndị hụ rị kẹ ẹshin wẹ kwademẹgụụ wẹ k'e gi jẹn agha. Ihiẹn nọ kẹ okpu-eze goru rịsọnmẹ wẹ isi. Ihun wẹ nọ kẹ nke ịhịan. Ẹṅẹnrẹn wẹ sue kẹ ntutu ikpoho. Eze rị wẹ ọnụ nọ kẹ nke ẹwọrọ. Okpukpu rị wẹ ẹhụ rị kẹ igwe onyẹ-agha gi e gbọndọn obi; nku wẹ hụ a zụn ụzụn kẹ ebe ẹshin dọkpụnkọ ụgbọ-agha bu ọda gbabankọ ọgbọ agha. 10 Wẹ nwẹsọnmẹ ọdụndụn. Ẹdide w'a gba ịhịan rịsọnmẹ wẹ ọdụndụn—ọ nọ kẹ ẹdide akpị. Ọdụndụn wẹ kẹ ikẹn wẹ gi e ye ịhịan afụnfụn ọrọgbọ ifọn isẹn rị.
11 Eze a kị igurube ndịnị wẹ wụ mmọn-ozi okẹn-mgbugbu hụ migbu enwẹn ẹ. Ndị Hibru a kpọ mmọn-ozini Abadọnụ; ndị Griki a kpọ a Apolịọnụ: ẹfan ẹbụọnị wụ “Onyẹ-ntikpọ.”
12 Nsọngbu nke ibuzọ a ghafegụọ, ẹbụọ lalazị.
E Gbupụ Wẹ Ụzọ Ohu Imẹ Ndị Rị Elu-ụwa Latọ Ụzọ Ẹbụọ
13  Mmọn-ozi nke isin nọ gbu opi ẹ, m nọ nụ kẹ olu gha mpịn ẹnọ rị ntịn ẹnọ ukpo nchụ-ẹjan goru hụ rị ihun Osolobuẹ a hanpụha. 14 Olu hụ nọ sị mmọn-ozi nke isin hụn gi opi, “Tọpụ mmọn-ozi ẹnọ hụ wẹ kẹnmẹtọ okẹn iyi Yufretisi!” 15 Ya wẹ nọ nwan tọpụ mmọn-ozi ẹnọ hụ, hụn wẹ kwademẹgụụ, kẹnmẹ wẹ tọ, e che ogẹnni, ụhụọhịnnị, ifọnni lẹ ahụanị; wẹ nọ nwan tọpụ wẹ kẹni wẹ gbupụ ụzọ ohu imẹ ịhịan ile rị elu-ụwa, gbuhọdụ ụzọ ẹbụọ. 16 Ndị-agha hụn nyikọ ẹshin nọ pụha, wẹ wụ ijẹri-ọhụn ọgụn-iri (ya wụ nnụ-iri, nnụ-iri ụzọ nnụ isẹn-kwasị-ọgụn-isin). A nụghọ m ole wẹ rị.
17 Lee kẹ m dọn hụn ẹshin ndị hụ imẹ ọhụn m: ndị rị e nyin ni wẹ yisọnmẹ ihiẹn igwe wẹ gi e gbọndọn obi wẹ. Ihiẹn igwe ndịnị e nwun ufie-ufie lẹkẹ ọkụn, ẹnwụnrụn-ẹnwụnrụn lẹkẹ Safẹ, lẹzi ụnwanran-ụnwanran lẹkẹ nsịn-ẹnya-anwụn wụ sọfọ. Isi ẹshin ndị hụ rị kẹ nke ẹwọrọ. Ọkụn lẹ ẹnwụnrụn lẹ nsịn-ẹnya-anwụn wụ sọfọ ghazị wẹ ọnụ a pụha. 18 Wẹ nọ gi eje-ihiẹn ẹtọ ndị hụ rị a gha ẹshin ndị hụ ọnụ a fụha—ya wụ ọkụn lẹ ẹnwụnrụn lẹ nsịn-ẹnya-anwụn wụ sọfọ—gbufụ ụzọ ohu imẹ ịhịan ile rị elu-ụwa, gbuhọdụ ụzọ ẹbụọ, 19 makẹni ọnụ eshin ndị ahụn lẹ ọdụndụn wẹ kẹ ikẹn ẹshin ndị hụ rịsọnmẹ. Ọdụndụn wẹ nọsọnmẹ kẹ agwọ, nwọnsọnmẹ isi kẹ agwọ. Isi ndị hụ rịsọnmẹ wẹ ọdụndụn kẹ wẹ gi a rụ ịhịan ẹhụ. 20 Ndị hụ họdụ elu ụwa—ndị hụ eje-ihiẹn ndịnị gbulẹni—egbehutọnị obi mẹbehi eje-ihiẹn wẹ rị e mẹ; alatọnị wẹ ife eje-mmọn lẹ ifesọnmẹ mmọn wẹ gi ẹka mẹmẹ—kẹ nke goru kẹ nke ọna wụ siva kẹ nke igwe bronzu kẹ nke ọmụma kẹ hụn wẹ gi osisi pịn—mmọn ghalẹni e ri-ẹka e legha ụzọ mọbụ a nụ ihiẹn mọbụ e jẹn ijẹn! 21 Egbehutọzịkwọnị wẹ mẹbehi njọ ndịnị wẹ e mẹ: igbu-ọchụ, ịrụa-mmọn, ibu-nshi lẹ igi ikẹn eje-mmọn a rụn, ughẹrẹ, izu-ohin.