Isi Nke Mmanaị
Ndị Ọshẹri Ẹbụọ Hụ
Ya wẹ nọ ye m mkpịnsịn wẹ gi a ma ihiẹn. Mkpịnsịn hụ nọ kẹ ọkpọ. Wẹ nọ sị m, “Bịa d'a ma Ụnọ-nsọ Osolobuẹ lẹ ukpo nchụ-ẹjan, y'a gụnzịkwọ ndị hụn rị ebẹhụ e fe ofufe. Ka amalẹ ihun-ezi Ụlọ-nsọ, hapụ ọhụn—makẹni e wegụọ w'a ye ndị alị ndị ọzọ rị ichẹn-ichẹn. Wẹ k'a zọ obodo nsọ hụ ụkụ ọrọgbọ ifọn ẹbụọ kwasị ọgụnnaị.”
“M k'e ye ndị-ọshẹri m ẹbụọ ikẹn bu-amụma, ku oku-Chuku, ọrọgbọ akpụ-ụhụọhịn ọgụn ẹtọ kwasị nnụ ẹtọ (ọgụn mmẹtọ kwasị nnụ-uku), wẹ k'e yisọnmẹ ẹkwa ahịọ.” Ndị ọshẹrini wụ osisi olivu ẹbụọ lẹ obu-ukpẹ ẹbụọ hụ rị ihun Onyẹ-nwọn-ụwa-ile. Omẹni ịhịan chọ n'ọ mẹ wẹ ihiẹn ọwụlẹ, ọkụn a gha wẹ ọnụ pụha, dụngbu ndị iṅẹnrẹn wẹ ahụn chọ nị wẹ mẹ wẹ ihiẹn; ẹrịra kẹ onyẹ ọwụlẹ chọ n'o mẹ wẹ ihiẹn ọwụlẹ k'a dọn nwụn. Wẹ nwọn ikẹn wẹ gi a kpọkin enu-igwere amamgbe mirin e zue ogẹn hụ ile wẹ gi e bu amụma, e ku oku Chuku. Wẹ nwọnzikwọ ikẹn wẹ gi e mẹ mirin e hẹnrin ẹdeke—kẹ mirin rị iyi kẹ hụn rị ohimin, wẹ nwọnzikwọ ikẹn wẹ e gi mẹ ụdị eje-nsọngbu lẹ afụnfụn ọwụlẹ bịanị ụwa ogẹn ọwụlẹ wẹ chọ.
Wẹ shịagụụ ẹri wẹ, eje-anụ hụ hụn k'a gha eje-mgbugbu hụ migbu enwẹn ẹ pụha k'a lụsọn wẹ agha, mẹri wẹ, gbu wẹ. Ozun wẹ k'a rị ụzọ ụwaya kanị rị obodo uku hụ wẹ gi ẹnya imẹ mmọn a kpọ Sọdọmụ lẹ Ijiptu, obodo ohu hụ wẹ nọ kpọgbu Di-nwọnni-wẹ. Ọrọgbọ akp'ọhịn ẹtọ lẹ mkpikpi, ndị rị ichẹn-ichẹn lẹ ndị ebọn lẹ asụsụ lẹ alị rịsọnmẹ elu ụwa k'a gba ozun wẹ ilee; anịkọ wẹ onyẹ ọwụlẹ li wẹ. 10 Ndị bi ụwa k'a rị a ghọghọ nị madụ ẹbụọ hụ a nwụnhụn, e mẹ mmẹmmẹ, e yetarị ibe wẹ ihiẹn—makẹni ndị-amụma ẹbụọnị te bu afụnfụn tọnị ndị ile rị elu-ụwa.
11 Kanị, ogẹn o gi mẹfụ akp'ọhịn ẹtọ lẹ mkpikpi, ufere hụn e ye ndụn nọ gha ebe Osolobuẹ rị bịa, banye imẹ wẹ, wẹ nọ turu ọtọ—okẹn egun nọ bịa ndị hụnnị wẹ. 12 Ya wẹ nọ nụ okẹn olu gha elu-igwee sị wẹ, “Bịa nị elu ebeni!” Ya wẹ nọ gi orukpu shi enu-igwee, id'ẹnya ndị-iṅẹnrẹn wẹ rị e lee wẹ ile. 13 Ozigbo, alị nọ mahihie ọda-ọda, azụụn ohu imẹ obodo hụ nọ tikpọ, ọ họdụ azụụn itenẹi. Alị hụ mahihieni gbu madụ ọgụn-iri kwasị nnụ-mmẹsa (madụ nnụ-uku ẹsa). Egun nọ tụkẹnmẹ ndị họdụnị, wẹ nọ kweri nị Osolobuẹ hụn rị elu-igwee e hikẹ ogbe.
14 Nsọngbu nke ẹbụọ a ghafegụọ, lee ẹ, nke ẹtọ lala ẹgwa.
Opi Nke Ẹsa
15 Ya mmọn-ozi nke ẹsa nọ gbu opi ẹ, m nọ nụ okẹn olu rịsọnmẹ elu-igwee, a sị,
“Alị-eze ụwa a wụrụọlẹ nke Di-nwọnni-ẹnyi
lẹ nke Kraịstị a hụn o tumẹ;
o k'a kị jẹnrin ejẹn!”
16 Ya kẹ ndị-isi ẹnọ kwasị ọgụn hụ hụn nọdịsọnmẹ ukpo wẹ ihun Osolobuẹ nọ dan anị, keni Osolobuẹ isi-alị, fe ẹ, 17 a bụ ẹbụnị:
“Ẹnyi rị e ye i ekele,
Chuku Nna,
hụn nwọn ikẹn o gi e mẹ ihiẹn ile,
onyẹ hụn rị kikẹnni, hụn rịzịkwọ mbụ.
Makẹni y'e gigụọ ikẹn i hi-ogbe kịma.
18 Ndị alị ile e te bughọ olulu;
kanị iwe-lẹ-ọnụma ị
a bịaọlẹ nwan.
Ogẹn y'e gi kin ndị nwụnnị ikpe
e rugụọ.
Ogẹn hụn y'e gi kụ ndị-idibo i ụgwọ,
e rugụọ nwan—
ndị idibo i ndị-amụma—
uwẹ lẹ ndị-nsọ
lẹ ndị a tụ egun i—
kẹ ndị uku kẹ ndị nta.
Ogẹn y'e gi tikpọ ndị hụn e tikpọ ụwa
e rugụọzị!”
19 Ya wẹ nọ gụnpụ Ụlọ-nsọ imẹ enu-igwee, wẹ nọ hụn Ẹkpẹti-nkwerigbama Osolobuẹ imẹ ebẹhụ. Amụma elu-igwee nọ besọnmẹ, mirin nọ dẹnsọnmẹ, akpabọ nọ hansọnmẹ; alị nọ mahihie, ẹkwan igwere nọ dan ọda-ọda.