Isi Nke Mmẹbụọ
Okpoho Hụ Lẹ Dragọnụ
Ya kẹ okẹn ahụnlele pụ-ichẹn nọ pụha elu-igwee: okpoho yi ẹnya-anwụn kẹ ẹwuru nọ fụha; ifọn rị a okpuru ụkụ, okpu-eze kokisẹ mmẹbụọ rị rị a isi. Ọ rị imẹ. Ọ hụ a kwan ẹkwan makẹni imẹ rị e mẹ ẹ. Ọ hụ a tụrụ a ọda-ọda makẹni ọmụmụ e rugụọ a.
Ahụnlele ọzọ nọ mẹzi imẹ enu-igwee: eje-anụ hi-ogbe w'a kpọ dragọn' a pụha; Dragọnụnị e hikẹ ogbe; o nwun ufie-ufie. Isi ẹsa lẹ mpịn iri k'o nwẹ. Okpu-eze ohu-ohu, rịsọnmẹ ẹ isi ẹsa ndị hụ. Ọdụndụn a nọ zarị ụzọ ohu imẹ kokisẹ rị elu-igwere, tụ wẹ ye anị—ọ họdụ ụzọ ẹbụọ. Dragọnụ hụ nọ turu ihun okpoho hụ rị a chọ n'ọ mụ nwa, kẹni ọ ripụ nwa a hụn o gihụ mụpụha a.
Okpoho hụ nọ mụ nwa, nwata-okẹnnyẹ, hụn jẹnkọ d'e gi ọkpọ-igwe kị ndị anị ile. Kanị, hụn o gihụ mụpụha nwata-okẹnnyẹ hụ, wẹ nọ jụrụ ya wụ nwata, we ẹ shi ebe Osolobuẹ lẹ ukpo-eze Osolobuẹ rị. Ya okpoho hụ nọ gbashi imẹ atụ d'a nọdị ebẹhụ Osolobuẹ kwademẹ n'ẹ, ebe wẹ k'a nọ lepụ a ẹnya akp'ọhịn ọgụn-ẹtọ kwasị nnụ-ẹtọ.
Ya wẹ nọ lụma agha elu-igwee, mmọn-ozi wụ Maịkẹlụ lẹ ndị mmọn-ozi e sọn n'ẹ nọ lụsọn Dragọnụ hụ agha. Dragọnụ lẹ ndị mmọn-ozi ẹ nọ lụsọngwarị wẹ. Kanị wẹ nọ mẹri Dragọnụ hụ. Anịzị nị wẹ ya lẹ ndị mmọn-ozi ẹ nọdị enu-igwee. Wẹ nọ tụtu Dragọnụ uku hụ, agwọ mbụ-mbụ hụ w'a kpọ Ekwensụ, a kpọzị a Setanị. Ịya wụ onyẹ hụn e dufie ụwa ile. Wẹ nọ tụtu ẹ ye elu-ụwa—ịya lẹ ndị mmọn-ozi ẹ.
10 M nọ nwan nụ olu ohu hannị imẹ elu-igwee, hụn rị a sị,
“Nzụọfụha lẹ ikẹn lẹ alị-eze Chuku ẹnyi
lẹ ọkịkị Kraịstị, onyẹ hụ o tumẹ,
a bịagụọ nwan.
Makẹni a tụtugụọ wẹ onyẹ ahụn,
hụn e kpesọnmẹ umunẹ ẹnyi,
ndị Itu-Kraịstị ibe ẹnyi
ẹka Osolobuẹ ẹnyi uhinhin lẹ efinnaị.
11 Kanị wẹ nọ gi ẹdeke Nwa-ebulu hụ lẹ oku wẹ gi shịan'a ẹri mẹri ẹ; egheni wẹ isi tuhu okukwe wẹ.
12 Ya wụ, enu-igwee ya ghọghọma nwan;
ịya lẹ ndị bi imẹ ẹ!
Kanị, nsọngbu jẹnkọ d'a rịnị ụwa lẹ ohimin,
makẹni Ekwensụ e hidangụọ d'e kunrun ọnụ.
O gi okẹn olulu bịa—
makẹni o maringụọ nị ogẹn ẹ họdụ ẹkẹrẹ!”
Ekwensu E Buhẹzi Nsọngbu Ẹ Elu-ụwa
13 Ogẹn Dragọnụ hụ gi hụn nị a tụtugụọ w'a ye elu-ụwa, ọ nọ chụma okpoho hụ mụ nwata-okẹnnyẹ hụ. 14 Kanị, wẹ nọ ye okpoho hụ nku ẹbụọ, nku ugọn uku—n'o gi gha ebe agwọ hụ rị fepụ, shi imẹ atụ, ebe wẹ jẹnkọ d'a nọ lepụ a ẹnya [ihiẹn nọkẹ] ahụa ẹtọ lẹ ifọn isin. 15 Ya agwọ hụ, dragọnụ hụ, nọ gha ọnụ a hupụha mirin nọ kẹ iyi, n'o hukpu okpoho ahụn, kẹni o huru ẹ, 16 kanị alị nọ yeni okpoho hụ ẹka: alị nọ shịapụ ọnụ, luefụ mirin hụ Dragọnụ hụ gha ọnụ hupụha. 17 Ya ize okpoho hụ nọ ban Dragọnụ hụ, ọ nọ pụ, jẹnmẹ d'a lụsọn ụmụ okpoho hụ agha, ya wụ ụmụ a ndị họdụnị; ndị hụn e mẹsọnmẹ ihiẹn ndị hụ Osolobuẹ ku; ndị hụn a shịa nị Jesu ẹri; ndị hụn e kwọnkẹnmẹ oku Jesu. 18 Dragọnụ hụ nọ turu enu ẹjan rị mkpẹnrẹn ohimin.