Isi Nke Mmẹtọ
Eje-anụ Ẹbụọ Hụ
M nọ hụn eje-anụ ohu k'ọ gha imẹ ohimin pụla. Mpịn iri lẹ isi ẹsa k'o nwẹ. Okpu-eze ohu-ohu rịsọnmẹ elu mpịn ndị hụ. Ẹfan rị ichẹn-ichẹn e kutọ Osolobuẹ rịsọnmẹ elu isi ẹsa hụ. Eje-anụnị m hụn nọ kẹ Ubidọn. Ụkụ alị a nọ kẹ nke eje-anụ w'a kpọ Biẹ. Ọnụ a nọ kẹ nke Ẹwọrọ.
Ya Dragọn' nọ we ikẹn ẹ lẹ ukpo-eze ẹ ye eje-anụ hụ, tumẹ ẹ okẹn onyẹ-ọkịkị. Isi eje-anụ ahụn ohu nọ kẹ isi anụ wẹ gbugụụ, kanị ebẹhụ wẹ gi gbu ẹ a lagụọ. Ihiẹn rị eje-anụnị ẹhụ a tụkẹnmẹkẹ ụwa ile ẹnya—nke wụ nị wẹ ile hụ e sọn ẹ. Wẹ ile nọ femẹ Dragọnụ hụ makẹni ịya ye eje-anụ hụ ikẹn ahụn o gi kị ọkịkị. Wẹ nọzị fe eje-anụ hụ, a sị, “Onyẹ nọ kẹ eje-anụ hụ? Onyẹ k'a saẹka lụsọn ẹ ọgụn?”
Wẹ ye eje-anụ hụ ọnụ o gi a nyan isi, e kusọnmẹ arụ. Wẹ nọ ye ẹ oghere kpa ikẹn ọrọgbọ ifọn ẹbụọ kwasị ọgụnnaị. Ọ nọ shịapụ ọnụ kutọsọnmẹ Osolobuẹ, e kutọ ẹfan a, e kutọ ebe o bi—ya wụ, e kutọ ndị ile bi elu-igwee. Wẹ nọzị nị a lụsọn ndị-nsọ agha, mẹri wẹ; e wezikwọ wẹ ebọn ile lẹ ndị ile lẹ asụsụ ile lẹ anị ile che okpuru ẹ kịma. Ndị ile bi enu-ụwa k'e fe ẹ—ya wụ onyẹ ọwụlẹ wẹ delẹni ẹfan a imẹ ẹkụkwọ nke ndụn Nwa-ebulu hụ wẹ gbu nị wẹ d'e gbe iyetọ ụwa.
Onyẹ nwọn ntịn, ya n'ọ nụ.
10 Onyẹ ọwụlẹ Osolobuẹ sị nị wẹ k'a nwụnrụn a, wẹ k'a nwụnrụn a;
onyẹ ọwụlẹ Osolobuẹ sị nị wẹ k'e gi ọpịa-agha gbu ẹ, wẹ k'e gi ọpịa-agha gbu ẹ.
Ọnwan chọ ndidi lẹ okukwe ẹka ndị nke Osolobuẹ.
11 Ya m nọ hụn eje-anụ ọzọ hụn gha imẹ-ụwa pụla. Mpịn ẹbụọ k'o nwẹ rịkẹ nwa-ebulu bụ o ku kẹ Dragọnụ.
12 Ọkịkị Eje-anụ hụnnị rị a kị wụ nke eje-anụ nke ibuzọ, hụn o ye ẹ kịdọnn'ẹ. Ọ wa a ye ụwa lẹ ndị hụn bi imẹ e olu nị wẹ e fe eje-anụ nke ibuzọ hụ—hụn ebe wẹ gi gbu ẹ lagụụ. 13 Ọ gisọnmẹ okẹn ọrụn-atụmẹnya a kpa ikẹn; o mẹghọdẹ ọkụn gha elu-igwee hidan id'ẹnya ịhịan ile. 14 Ọ nọ gi ọrụn-atụmẹnya ndịnị wẹ ye ẹ efe rụndọnni eje-anụ nke ibuzọ hụ dufie ndị bi elu-ụwa; ọ sị wẹ kpụ ya wụ eje-anụ nke ibuzọ—hụn ahụn wẹ be ọpịa-agha isi ohu gbu ẹ—kanị ọ hụzị nwan ndụn. 15 Wẹ nọ nịzị eje-anụ hụn-ẹbọnị saẹka mẹ ihiẹn o mẹ hụn ihiẹn ahụn wẹ kpụ gi rị ndụn, kunmẹ umẹnrẹn—ihiẹn hụ wẹ gi ụdị eje-anụ nke ibuzọ hụ kpụ, nke wụ nị ya wụ ihiẹn wẹ kpụ nọdẹ kumẹ oku; ya wụ ihiẹn nọdẹ mẹ wẹ gbu ndị hụ ile jụ nị efekọ w'a.
16 Eje-anụ hụn-ẹbọnị nọzị mẹ wẹ ye ịhịan ile ahịma ẹka-nni mọbụ ezimezi-ihun—kẹ ndị uku kẹ ndị nta, kẹ ọdafịn kẹ ogbẹnnyẹ, kẹ igbọn kẹ onyẹ nwọn enwẹn ẹ— 17 nke wụ nị onyẹ ọwụlẹ wẹ yelẹni ahịma hụ a saẹka ṅọn mọbụ re ihiẹn ọwụlẹ. Ahịma hụ wụ ẹfan eje-anụ ibuzọ hụ mọbụ ahịma hụn a nọkin ẹnya ẹfan a.
18 Ọnwan chọ amamihiẹn: onyẹ ọwụlẹ nwọn nghọta ya gi ẹ gbakọ ahịma eje-anụ hụ, makẹni ahịma ịhịan rọ. Ahịma hụ wụ isin kwasị ọgụn-mmẹtọ kwasị nnụ* “666” kẹ w'a kpọ a Ọnụ-ebo..

*Isi Nke Mmẹtọ:18 “666” kẹ w'a kpọ a Ọnụ-ebo.