Isi Nke Mmẹsa
Okẹn Ịgbaraja Hụ Lẹ Eje-anụ Hụ
Ya mmọn-ozi ohu imẹ wẹ ẹsa hụ gi afẹrẹ nọ bịa d'e kunrun m, sị m, “Bịa, nị m ghọsị ị ikpe-ọmụma lẹ afụnfụn jẹnkọ d'a rịnị okẹn ịgbaraja hụ hụn nọdị alị enu iyi bu ọda; okẹn ịgbaraja hụ ya lẹ ndị-nze ụwa wị mẹ mgba, hụn mgba a wẹ mẹ tụgbarịgụụ ndị bi elu-ụwa lẹkẹ manya.” Ya mmọn-ozi hụ nọ buru m imẹ mmọn shi imẹ atụ, m nọ hụn okpoho nọdị anị elu eje-anụ e nwun ufie-ufie. Wẹ dejun eje-anụ hụ ẹfan ichẹn-ichẹn hụn e kutọ Osolobuẹ ẹhụ. Isi ẹsa lẹ mpịn iri kẹ eje-anụ hụ nwẹ.
Okpoho hụ yi ẹwuru ṅanran ọda-ọda hụn e nwun ufie-rọnị, ufie-rọnị lẹ ufie-ufie. O yi ihiẹn-mma rị ichẹn-ichẹn: kẹ goru kẹ ejije lẹ ihiẹn-mma ndị ọzọ—kẹ ihiẹn mma wẹ gi ọmụma hụn a kọnị mẹmẹ. O gizi mkpu wẹ gi goru mẹmẹ ẹka. Ihiẹn rụnị lẹ ihiẹn ru unyin ya lẹ ịgbaraja wị jun mkpu hụ. O nwẹ ẹfan wẹ de ye ezimezi-ihun ẹ. Alị ẹfan ahụn e mikẹ. Ẹfan hụ wụ:
“Babilọn' Uku, Nnẹ Ndị-ịgbaraja Lẹ Ihiẹn Ile Rụnị Rị Imẹ Ụwa.”
M nọ hụn a nị ẹdeke okpoho hụ ra, ẹdeke ndị-nsọ lẹ ndị wẹ gbu makẹ ẹri wẹ shịa nị Jizọsị, rị a tụ a kẹ manya.
Ogẹn m gi hụn a, ọ tụkẹnmẹ m ẹnya!
Kanị, mmọn-ozi hụ nọ sị m, “K'ọ rị a tụnị ị ẹnya? M k'a kọwa n'ị ihiẹn okpohoni lẹ eje-anụ isi ẹsa lẹ mpịn iri hụ bu n'ẹ wụ.
Eje-anụ hụ ị hụn te rị arị mbụ, bụ ọ rịzị a nwan—kanị, o d'a gha imẹ eje-mgbugbu hụ migbu enwẹn ẹ pụha. Ọ pụhagụụ, o k'a la ntikpọ. Mgbe ndị họdụ enu-ụwa—ndị ahụn ile wẹ deyelẹni ẹfan wẹ imẹ ẹhụhụọ nke ndụn nị Osolobuẹ d'e gbe iyetọ ụwa—k'e gi hụn kẹ eje-anụ hụ pụhazị, o k'a tụ wẹ ẹnya, makẹni o te rị arị, bụ ọ rịzị a nwan, kanị ọ lalazị alala.
Ọnwan chọ amamihiẹn lẹ nghọta.
Isi ẹsa hụ wụ ugu ẹsa okpoho hụ nọdị elu wẹ; wẹ wụzịkwọ ndị-nze ẹsa. 10 Imẹ ndị-nze ẹsa hụ, isẹn a dangụọ; ohu rị nwan a kị; ọzọ rị n'a e ke bịa. Kanị, ọ bịa, ọ k'a tọhụ ẹkẹrẹ sụọ.
11 O mẹ nke eje-anụ hụ hụn rị mbụ bụ ọ rịzị a nwan, ịya wụ eze hụn k'e mẹ wẹ ndị-nze ẹsatọ, bụ onyẹ ohu imẹ wẹ ẹsa rọ—makẹni o k'a kịzị. Kanị, ogẹn o k'e gi fụhazị, ọ k'a lazịkwọ ntikpọ.
12 Mpịn iri hụ ị hụn wụ ndị-nze iri hụn wẹ kelẹni kin eze. Kanị wẹ k'e kin wẹ eze, a kị wẹ ẹkẹrẹ sụọ, mgbahunmẹ ọkụlọkụ ohu, uwẹ lẹ eje-anụ hụ. 13 Ihiẹn ohu kẹ wẹ iri bu obi—wẹ iri k'e kwerigbama, we ọkịkị wẹ ye eje-anụ hụ n'ọ kịma. 14 Wẹ k'a lụsọn Nwa-ebulu hụ agha, kanị, Nwa-ebulu hụ k'e mẹri wẹ, makẹni ịya wụ Nna ndị-nna lẹ Eze ndị-nze, makẹni ndị ya lẹ wẹ wị wụzịkwọ ndị Chuku kpọ, ndị ọ họrị ahọrị, ndị wẹ gi e dọn ẹnya.”
15 Mmọn-ozi hụ nọzị sị m, “Mirin ndị hụ ị hụn, hụn ịgbaraja hụ nọdị alị elu wẹ wụ ndị rị ichẹn-ichẹn, igunrun ịhịan rị ichẹn-ichẹn, alị rị ichẹn-ichẹn lẹ asụsụ rị ichẹn-ichẹn.”
16 “Nke mpịn iri hụ ị hụn, ize ịgbaraja hụ k'a ban uwẹ lẹ eje-anụ hụ; wẹ k'e ti ẹ iwi—napụchanrịn a ihiẹn ọwụlẹ—gbarị a ọtọ, ripụ uru-ẹhụ a, kpọ a ọkụn. 17 Makẹni, Osolobuẹ e bugụọ ihiẹn ọ chọ n'o mẹ che wẹ imẹ obi, kẹni wẹ mẹ ẹ, ghahanị ikwerigbama wechanrịn anị-eze wẹ lẹ ọkịkị wẹ ye eje-anụ kịma, d'e ru ogẹn oku Osolobuẹ e gi mẹzuchanrịn.”
18 “Nke Okpoho hụ ị hụn, ịya wụ obodo uku hụ hụn a kịchanrịn ndị-nze rị ụwa.”