Isi Nke Mmẹsatọ
Babilọn' A Daan!
Ọnwan e mẹgụụ, m nọ hụn mmọn-ozi ọzọ k'ọ gha elu-igwee hidanla. Mmọn-ozi hụ nwọn ikẹn o gi e mẹ ihiẹn bu ọda; ọ banhan, ụwa ile nọ nwun makẹ ọghọ rị a ẹhụ hụn rị e ti kẹ ukpẹ. Ọ nọ gi okẹn olu sị,
“Ọ dangụọ! Babilọnụ uku a dangụọ! Ọ wụrụọlẹ ebe eje-mmọn rị ichẹn-ichẹn bi; ebe mmọn ọwụlẹ rụnị bi; ebe nnụnụ ọwụlẹ rụnị bi; [ebe anụ ọwụlẹ rụnị, hụn e ze ize bi]. Makẹni, ndị anị ile a raọlẹ manya a; ọ tụgbugụọ wẹ—manya a hụn wụ ughẹrẹ lẹ ihiẹn-ọlịla-ẹnya. Ndị-nze rị ụwa e mẹgụọ mgba a. Ndị-afịa ụwa e gigụọ akụ-lẹ-ụba a gha obibi ẹhụ-ufu lẹ eje-obibi ẹ hẹnrinsọnmẹ ndị-ịdafịn.”
Ya m nọ nụ kẹ olu ọzọ gha elu-igwee sị,
“Ndị nke m, gha nị imẹ ẹ pụha, amamgbe ụnụ e bu ẹka che imẹ njọ a, amamgbe ụnụ e sọn ẹ narịn afụnfụn rịnị n'a; makẹni, enumenu njọ a e rugụọ enu-igwee; Osolobuẹ a nyanhangụọ njọ a.”
“Mẹ ẹ ihiẹn o mẹ ndị-ọzọ! Mẹgwarị a ya ụzọ ẹbụọ! Gbaye ẹ manya k'o dọn gbaye ndị ọzọ—y'a gbayedẹ ẹ ya ụzọ ẹbụọ! Ye ẹ afụnfụn lẹ ẹkwan hụn han kẹ ọghọ o ye enwẹn ẹ lẹ obibi ẹhụ-ufu o bi.
Ebe o mẹ ni ọ sị enwẹn ẹ, ‘Mmẹ rị a kị, mmẹ wụ eze-okpoho; di anwụnnahịnnị m, ihiẹn-ẹkwan emẹkọ m!’ Ya wụ, afụnfụn ile rịnị n'a k'e gi ẹnya-anwụn akp'ọhịn ohu bịachanrịn—kẹ ọnwụn, kẹ ihiẹn-ẹkwan, kẹ ụnwụn. Wẹ k'a kpọ a ọkụn. Ẹghẹẹ, makẹni Chuku-Nna, hụn rị a ma a ikpe wụ dikẹn.”
Ndị-nze rị ụwa hụn mẹgụụ mgba a, sọn ẹ bi obibi ẹhụ-ufu, k'a kwan n'a ẹkwan, gon'ẹ—ogẹn w'e gi hụn ẹnwụnrụn ọkụn wẹ kpọ a. 10 Egun afụnfụn ọ rị imẹ ẹ anịkọ wẹ nọkunmẹ ẹ. Wẹ k'e turu ebe teni, a sị,
“Lee o! Lee o!
Ledẹ obodo uku hụ-o!
Obodo uku wụ Babilọnụ!
Afụnfụn wẹ ye ẹ e gi ẹkẹrẹ ogẹn sụọ,
mgbahunmẹ ọkụlọkụ ohu,
bịachanrịn!”
11 Ndị-afịa ụwa k'a gha a kwan n'a ẹkwan, sụkụrụ, makẹni o nwọnzini onyẹ e ṅọnnarịn wẹ ibu-afịa wẹ— 12 goru, ọla (siva), ejije lẹ ihiẹn-mma ndị ọzọ lẹ ọmụma ndị akọnị w'a chọ a chọ wẹ gizi a chọ ihiẹn mma; ẹkwa linẹ, ẹkwa pọpụ ṅanrannị, ẹkwa Siki lẹ ẹkwa ufie; ụdị osisi ile e shin ọhụnma lẹ ihiẹn ile rị ichẹn-ichẹn wẹ gi aịvrị wụ eze-enyi mẹmẹ; ụdị ihiẹn ọwụlẹ wẹ gi osisi sitrọn hụn a ṅanrannị lẹ igwe bronzu lẹ igwe mmaka lẹ mabụlụ mẹmẹ; 13 sinamọnụ lẹ ihiẹn ndị ọzọ ihiẹn-oriri gi a sụọ; nsẹnsị lẹ maa lẹ Frankisẹnsị; manya, udẹn-olivu, ọka wẹ gwe ṅanrannị lẹ ọka-witi; efin, atụnrụn, ẹshin lẹ ụgbọ-anyịnyan; igbọn lẹ umẹ-ndụn ịhịan.
14 Ndị-afịa hụ k'a sị a,
“Ihiẹn ile rị mma rị a nagbu i ẹnya a nahịngụọ ị! Ihiẹn ile ẹhụ gi e fu i lẹ ọghọ i ile e hunahịngụọ ị! Y'a hụnkọzị wẹ jẹnrin ejẹn!”
15 Ndị hụn a zụ afịa ihiẹn ndịnị, hụn gi afịa uwẹ lẹ ya a zụ hi ọdafịn k'e turu ebe teni a kwan ẹkwan—egun afụnfụn ọ rị imẹ ẹ anịkọ wẹ nọkunmẹ ẹ—wẹ k'a kwan ẹkwan, e goo, a sị,
16 “Lee o! Lee o! Lee obodo uku hụ, hụn yi ẹkwa linẹ ṅanrannị lẹ ẹkwa pọpụ ṅanrannị lẹ ẹkwa ufie, hụn yi ihiẹn-mma ṅanrannị jun ẹhụ—kẹ goru kẹ ejije lẹ ihiẹn mma ndị ọzọ wẹ gi ọmụma a kọnị mẹmẹ! 17 Akụ-lẹ-ụba hụ ile e gigụọ nwan ẹkẹrẹ ogẹn sụọ, mgbahunmẹ ọkụlọkụ ohu, lachanrịn iwi!”
Ndị-isi ụgbọ-mirin ile lẹ ndị ile e gi ụgbọ-mirin e jẹn lẹ ndị a rụn imẹ ụgbọ-mirin lẹ ndị ọwụlẹ e gi ụgbọ-mirin a zụ afịa, nọ turu ebe teni, 18 e yi oro—ogẹn wẹ gi hụn ẹnwụnrụn wẹ gi kpọ a ọkụn—a sị,
“Elee obodo nọ kẹ obodo ukuni?”
19 A bụọ wẹ uzunzun ye isi, a kwan, e goo—a sị,
“Lee-o! Lee-o! Ledẹ Obodo uku hụ ndị ile nwọn ụgbọ-mirin imẹ ohimin gi akụ-lẹ-ụba a hi ọdafịn! E gi wẹ nwan ẹkẹrẹ ogẹn, mgbahunmẹ ọkụlọkụ ohu, tikpọfụ a!”
20 Euu elu-igwee, ghọghọma n'ọ dangụọ! Ụnụ ndị-nsọ lẹ ndị-ozi pụ-ichẹn lẹ ndị-amụma, ghọghọma nị n'ọ dangụọ! Makẹni, Osolobuẹ e gigụọ ufiri ọnụ ma a ikpe!
21 Ya mmọn-ozi ohu kin-akwanran ọda-ọda nọ buru ọlọ hi-ogbe, tụ a ye imẹ ohimin, sị,
“Ẹnịna kẹ wẹ jẹnkọ d'e gi gi ẹka-ikẹn tụ obodo uku hụ wụ Babilọnụ ye alị; ahụnkọzị w'a!”
22 “Anụkọzị wẹ olu ndị-ụbọ lẹ olu ndị ọkụ-ẹbụ lẹ ọkụ-ẹkpịrị lẹ ọkụ-opi imẹ i;
ahụnkọzị wẹ onyẹ ọrụn-nka ọwụlẹ imẹ i;
anụkọzị wẹ ukwere ọlọ imẹ i;
23 ukpẹ-ẹka enwunkọzị imẹ i;
anụkọzị wẹ olu ịghọghọ ndị rị a gba ẹhụhụọ imẹ i.
Ọnwan k'e mẹ makẹni ndị-afịa ị gi ndị-uku ụwa wẹ wụ wiwi ihiẹn, o k'e mẹ makẹni y'e gigụọ eje-ikẹn i mẹ ndị alị ile kẹ i mẹ wẹ, dufiechanrịn wẹ.
24 Ẹka a kẹ wẹ nọzị hụn ẹdeke ndị-amụma lẹ ndị-nsọ lẹ ndị ile wẹ gbu imẹ ụwa.”