Isi Nke Mmitenẹi
A Ghọghọma Wẹ Elu-igwee
Ọnwan e mẹgụụ, m nọ nụ okẹn ụzụn imẹ elu-igwee, hụn nọ kẹ olu igunrun hi-ogbe; wẹ hụ a sị, “Ịja-mma ya rịnị Osolobuẹ! Nzụọpụha lẹ ọghọ lẹ ikẹn wụ nke Osolobuẹ ẹnyi!— makẹni ezioku k'o gi a han eṅẹn; ọ han ezigbo eṅẹn. Ọ magụọ okẹn ịgbaraja hụ ikpe, ịgbaraja hụ gi ughẹrẹ ẹ mẹrụ ụwa. Osolobuẹ e yegụọ a afụnfụn makẹ ẹdeke ndị idibo Osolobuẹ o gbu, gi mẹgwarị a ihiẹn o mẹ wẹ.” Wẹ nọ sịzị, “Ịja-mma ya rịnị Osolobuẹ! Ẹnwụnrụn ọkụn wẹ kpọ ịgbaraja ahụn hụ a lọshi enu jẹnrin ejẹn!”
Ndị-isi ẹnọ kwasị ọgụn hụ lẹ ihiẹn ẹnọ hụ rị ndụn nọ dan alị, fe Osolobuẹ hụn nọdị anị elu ukpo-eze hụ, sị, “Isẹẹ! Ja nị Osolobuẹ mma (Aliluya* “Aliluya” wụzị “Ja nị Osolobuẹ mma!”).”
Oriri-agbamẹhụhụọ Nwa-ebulu Hụ
Olu nọ gha ukpo hụ sị, “Ja nị Chuku ẹnyi mma, ụnụ ndị idibo ẹ lẹ ndị ile a tụ egun ẹ—kẹ ndị uku kẹ ndị nta!”
Ya m nọ nụ okẹn olu hụn nọ kẹ olu igunrun hi-ogbe mọbụ okẹn mirin rị e huni lẹ okẹn akpabọ. Olu hụ rị a sị,
“Ịja-mma ya rị nị Osolobuẹ—
Aliluya! Makẹni Di-nwọnni-ẹnyi wụ Osolobuẹ ẹnyi, onyẹ hụn nwẹ ikẹn ile, rị a kị!
Nị ẹnyi ghọghọma nị, nị ẹnyi ṅanma nị; nị ẹnyi yemẹ ẹ ọghọ, makẹni agbamẹhụhụọ Nwa-ebulu hụ e rugụọ; nwa-agbọọ o k'a lụ a kwademẹgụọ enwẹn ẹ.
A nịgụọ wẹ nwa-agbọọ hụ yiri ẹkwa linẹ ṅanrannị, hụn rị e gbukeni, hụn nwọnlẹni nkarụ”—makẹni ẹkwa linẹ hụ rị a ghọsị ọrụn ọma ndị nke Osolobuẹ rụn.
Mmọn-ozi hụ nọ sị m detu ọnwan:
“Ngọzi a rịkakwọ nị ndị hụ wẹ kpọ oriri agbamẹhụhụọ Nwa-ebulu hụ.”
Ọ nọzị sị m, “Ihiẹnni wụ oku Osolobuẹ nke-esi.”
10 Ya m nọ dan alị uku a, kẹni m fe ẹ, kanị ọ nọ sị m, “Emẹkwọlẹ a! M wụhụ odibo rịkẹ yụ lẹ umunẹ i ndị kwọndọn oku Jesu. Fee Osolobuẹ! Makẹni, ihiẹn Jesu ku, ịya wụ alị ihiẹn ile ndị-amụma ku.”
Onyẹ Hụn Nyinkọ Ẹshin Ọchan
11 Ya m nọ hụn kẹ elu-igwee kpupụ, a hụn m ẹshin ọchan ebẹhụ; ẹfan onyẹ rị e nyinn'ẹ wụ “Onyẹ-wẹ-gi-dọn-ẹnya lẹ Ezioku.”
Ọ han eṅẹn zinrinni, a lụ agha zinrinni.
12 Ẹnya a hụ e nwun kẹ ire-ọkụn. Okpu-eze bu ọda rị a isi. O nwọnzikwọ ẹfan wẹ de ede hụn o mẹ ni o nwọnni onyẹ marịn n'a wezụka ya lẹ enwẹn ẹ. 13 O yi ẹwuru wẹ yọye imẹ ẹdeke. Ẹfan wẹ gi marịn a wụ Oku Osolobuẹ. 14 Ndị-agha enu-igwee ile nyinkọ ẹshin ọchan sọnkọ a. Ẹwuru wẹ wụ ezigbo linẹ ọchan, hụn nwọnlẹni nkarụ. 15 Ọpịa-agha tụnị gha a ọnụ suepụha, hụn o jẹnkọ d'e gi mẹri ndị alị ile. O jẹnkọ d'e gi ọkpọ-igwe kị wẹ. O k'a zọkpụkpọ wẹ kẹ ịhịan dọn a zọ akpụrụ vaịnị: ebẹhụ Onyẹ ahụn nwọn ikẹn ile wụ Osolobuẹ nọ a ghọsị okẹn iwe-lẹ-ọnụma-a k'o k'a nọ zọ wẹ. 16 Nzere wẹ deye elu ẹwuru ẹ lẹ ọgbọdọgbọ a wụ
“Eze ndị-nze lẹ Nna ndị-nna.”
Jizọsị E Mẹri Eje-anụ Hụ Lẹ Onyẹ Amụma-ntụ Hụ
17 Ya m nọ hụn mmọn-ozi ohu k'o turu ẹnya-anwụn, ọ nọ gi okẹn olu kpọ nnụnụ ile e fe elu-igwere oku, sị wẹ, “Bịa nị-o! Gbakikomẹ ni d'e ri oriri uku Osolobuẹ kpọ-o! 18 D'e ri ni anụ ndị-nze lẹ ndị-ndu-agha uku lẹ ndị-uku; anụ ẹshin lẹ ndị te rị e nyinni wẹ; anụ ịhịan ile—kẹ ndị nwọn enwẹn wẹ-o kẹ igbọn-o; kẹ ndị uku-o kẹ ndị nta-o!”
19 M nọ nwan hụn eje-anụ hụ lẹ ndị-nze ụwa lẹ ndị-agha wẹ ebe wẹ gbakikomẹ nị wẹ d'a lụsọn onyẹ hụn rị e nyin ẹshin hụ lẹ ndị-agha a ọgụn. 20 Kanị wẹ nọ nwụndọn eje-anụ hụ, ya lẹ onyẹ amụma-ntụ ahụn te rị a rụndọn ni eje-anụ hụ ọrụn-atụmẹnya—hụn gi ọrụn-atụmẹnya ndị hụ dufie ndị hụn narịn ahịma eje-anụ hụ lẹ ndị hụn fe ihiẹn wẹ gi ụdị a kpụ. Wẹ nọ tụ wẹ ẹbụọ ebe wẹ rị ndụn ye imẹ ọmị ahụn ọkụn rị, hụn ọkụn a gi nsịn-ẹnya-anwụn a dụn. 21 Wẹ nọ gi ọpịa-agha onyẹ hụn rị e nyin ẹshin ọchan gbupụ ndị họdụnị—ọpịa-agha hụ gha ọnụ a apụha; nnụnụ ile nọ gi anụ wẹ rijunchanrịn ẹfọ, righafe okẹn.

*Isi Nke Mmitenẹi:4 “Aliluya” wụzị “Ja nị Osolobuẹ mma!”