Isi Nke Ọgụn
Ahụa Ọgụn-iri Kwasị Nnụnaị Hụ
Ya m nọ hụn mmọn-ozi ohu k'ọ gha elu-igwee hidanla, o gi ịshanhan eje-mgbugbu hụ migbu enwẹn ẹ lẹ ẹgan hi-ogbe. Ọ nọ nwụndọn dragọnụ hụ, agwọ mbụ-mbụ hụ wụ Ekwensụ, hụn wụzịkwọ Setanị, kẹn ẹ ẹgbụn jẹnkọ d'a tọ ahụa ọgụn-iri kwasị nnụnaị, hụn wụ ahụa nnụ-uku; ọ nọ tụ a ye imẹ eje-mgbugbu hụ migbu enwẹn ẹ, kpọkin eje-mgbugbu hụ, fidọn ẹ—amamgbe o dufiezi ndị anị rị ichẹn-ichẹn. Wẹ k'e dọnmẹ ẹ ebẹhụ d'e ru ni ahụa ọgụn-iri kwasị nnụnaị hụ e zu. Ọhụn mẹgụụ, wẹ k'a hatuzịrịrị a ẹkẹrẹ ogẹn.
Ya m nọ hụnsọnmẹ ukpo-eze; wẹ nọ tumẹ ndị hụn nọdịsọnmẹ anị enu wẹ ndị k'a han eṅẹn. M nọ hụnzịkwọ umẹ-ndụn ndị hụ wẹ gi ifiri ẹri wẹ shịa nị Jizọsị lẹ ifiri oku Osolobuẹ befụ isi. Ndịnị jụ nị efekọ wẹ eje-anụ hụ mọbụ ihiẹn hụ wẹ gi ụdị a kpụ, jụzị nị anarịnkọ wẹ ahịma eje-anụ hụ ezimezi-ihun wẹ mọbụ ẹka wẹ. Wẹ nọ nwan gha ọnwụn lihi, rịzị ndụn, sọn Kraịstị kị ahụa ọgụn-iri kwasị nnụnaị hụ, ahụa nnụ-uku. (Ndị ọzọ nwụnnị aghanị ọnwụn lihi d'e ru mgbe ahụa ọgụn-iri kwasị nnụnaị ahụn gi zugụụ.) Ọnwan wụ ịgha-ọnwụn-lihi nke ibuzọ.
Onyẹ wẹ gọzi agọzi lẹ onyẹ rị nsọ kẹ onyẹ ọwụlẹ k'a rị ndị k'a gha ọnwụn lihi nke ibuzọnị wụ. Ọnwụn nke ẹbụọ enwọn ikẹn ebe ndịnị rị—anwụnkọ wẹ ọnwụn nke ẹbụọ. Kama, wẹ k'a wụ ndị nchụ-ẹjan Osolobuẹ lẹ Kraịstị. Wẹ k'e sọn Kraịstị kị ahụa ọgụn-iri kwasị nnụnaị.
Nke Ekwensụ A Gụụ!
Ahụa ọgụn-iri kwasị nnụnaị hụ zugụụ, a tọpụ wẹ Ekwensụ, gha imẹ ngan ọ rị wepụha a. Ọ k'a pụ d'e dufie anị ndị rịsọnmẹ ẹbamịn-ẹnọ ụwa, Gọgụ lẹ Magọgụ kẹ w'a kpọ wẹ. Ọ k'e wegbama wẹ d'a lụ agha. E bụkẹnmẹkẹ wẹ ọda: wẹ nọ kẹ ẹjan rị ohimin. Wẹ nọ ghakwọrị ebe wẹ rị fetu alị ichẹn-ichẹn rị elu-ụwa* ledẹle Habakọkụ 1.6 bịa d'e fihunmẹ ebe ahụn ndị nke Osolobuẹ rị (agọ wẹ) lẹ obodo ahụn rị Osolobuẹ obi; kanị, ọkụn nọ gha enu-igwee hidan, bu wẹ ile ri.
10 Wẹ nọ tụ Ekwensụ hụn dufieni wẹ ye ọmị ọkụn lẹ nsịn-ẹnya-anwụn hụ—ebẹhụ eje-anụ hụ lẹ onyẹ amụma-ntụ hụ rị. Wẹ k'e ye wẹ afụnfụn uhinhin lẹ efinnaị jẹnrin ejẹn.
Okinkin-ikpe Ịkpazụụn
11 Ya m nọ hụn ukpo ọchan ohu hi-ogbe lẹ onyẹ hụn nọdị alị elu ẹ. Ụwa lẹ elu-igwere nọ gha ebe ọ rị gbafụ, o nwọnzini ebe wẹ k'a nọdị. 12 M nọ hụn ndị nwụnnị kẹ wẹ turu ihun ukpo-eze hụ—kẹ ndị-uku kẹ ndị-nta. E kpupụsọnmẹ wẹ ẹhụhụọ bu ọda; ya wẹ nọzị kpupụ ẹhụhụọ ọzọ, hụn wụ ẹkụkwọ nke ndụn. Wẹ nọ gi ihiẹn onyẹ-onyẹ mẹ kin ndị hụn nwụnnị ikpe—kẹ wẹ dọn detọsọnmẹ wẹ imẹ ẹhụhụọ ndị hụ.
13 Ohimin nọ wepụha ndị-nwụnnị rị imẹ ẹ, Ọnwụn lẹ Alị-mmọn nọ wepụhazịkwọ ndị-nwụnnị rị imẹ wẹ. Wẹ nọ gi ihiẹn onyẹ-onyẹ mẹ kin ẹ ikpe.
14 Ya wẹ nọ tụ Ọnwụn lẹ Alị-mmọn ye imẹ ọmị-ọkụn hụ.
Ọmị ọkụnnị wụ ọnwụn nke ẹbụọ. 15 Onyẹ ọwụlẹ wẹ hụnlẹni ẹfan a imẹ ẹkụkwọ nke ndụn, a tụ wẹ onyẹ hụ ye imẹ ọmị-ọkụn hụ.

*Isi Nke Ọgụn:9 ledẹle Habakọkụ 1.6