Isi Nke Ohu-kwasị-ọgụn
Elu-igwee Ọhụn Lẹ Elu-ụwa Ọhụn
Ya m nọ hụn elu-igwee ọhụn lẹ enu-ụwa ọhụn, makẹni elu-igwee ibuzọ lẹ elu-ụwa ibuzọ a lagụọ. Ohimin arịzị a.
Jerusalẹm' Ọhụn
M nọ hụn obodo-nsọ hụ, Jerusalẹm' ọhụn hụ, k'ọ gha enu-igwee hidanla, Osolobuẹ zihẹ ẹ. Ọ rị kẹ nwa-agbọọ wẹ chọgụụ mma, hụn rị e che di ẹ. M nọ nụ okẹn olu gha ebe ukpo-eze hụ rị a sị,
“Lee ẹ, ebe-obibi Osolobuẹ a bịagụọ imẹ igunrun ịhịan; o k'e bi imẹ igunrun wẹ. Wẹ k'e fee ẹ nị uwẹ wụ ndị nke ẹ; [Osolobuẹ k'e mẹ wẹ nị ya wụ Osolobuẹ wẹ]—Osolobuẹ lẹ enwẹn ẹ k'a nọyeni wẹ. O k'e finchanpụchanrịn wẹ ẹnya-mirin ọwụlẹ rị wẹ ẹnya. Ọnwụn arịkọzị; kẹ ihiẹn ẹnya-mirin kẹ ẹkwan kẹ ụfụ arịkọzị—makẹni ihiẹn akan a ghafegụọ.”
Onyẹ hụ nọdị anị elu ukpo-eze hụ nọ sị,
“Lee ẹ! M rị e kedọnzi ihiẹn ile!”
Ọ nọ sịzị, “Detu ihiẹnni, makẹni oku ndịnị wụ ezioku lẹ oku furu wẹ gi e dọn ẹnya.”
Ya ọ nọ sị m, “O mẹgụọ! Mmẹ wụ Ibuzọ lẹ Ịkpazụụn, Mbidọn lẹ Ọgụgụ. Onyẹ ọwụlẹ ẹgụn-mirin rị a gụn, m k'a gha isi-mirin hụ mirin e ye ndụn gha e hupụha ye ẹ mirin ọfẹ. Ndị hụn mẹrini k'e nwẹhẹn ihiẹn ndịnị m k'e ye. M k'a wụrụ Osolobuẹ wẹ, a wụrụ wẹ ụmụ m.
Kanị, nke ndị a tụ egun lẹ ndị-kwerilẹni lẹ ndị rụnị; ndị-izighẹ lẹ ndị-ughẹrẹ; ndị ile e bu-nshin lẹ ndị gi ikẹn eje-mmọn a rụn; ndị a rụa mmọn lẹ ndị-ntụ ile—wẹ ile shikọ d'a rị imẹ ọmị ọkụn lẹ nsịn-ẹnya-anwụn hụ, hụn wụ ọnwụn nke ẹbụọ.”
Jerusalẹm Ọhụn Hụ
Ya mmọn-ozi ohu imẹ wẹ ẹsa hụ te bu afẹrẹ afụnfụn ịkpazụụn ẹsa nọ bịa d'a sị m, “Bịa, m k'a ghọsị ị onyẹ hụ ya lẹ Nwa-ebulu hụ jẹnkọ d'a gba ẹhụhụọ, nwunyẹ Nwa-ebulu hụ.” 10 Ọ nọ buru m imẹ-mmọn shi enu ugu ohu, okẹn-ugu, hụn jẹn elu ọda-ọda; ọ nọ ghọsị m obodo-nsọ hụ wụ Jerusalẹm k'ọ gha elu-igwee hidanla, Osolobuẹ zihẹ ẹ. 11 Ọghọ Osolobuẹ rị a ẹhụ, ọ hụ e be nwanran-nwanran kẹ ihiẹn-mma ndị ahụn a kọkẹnmẹni, lẹkẹ akpụrụ Jaspa; ọ hụ e nwun zaị. 12 Mgbọn ẹ hi-ogbe, jẹn elu ọda-ọda. Ọnụ-mgbọn mmẹbụọ k'o nwẹ; mmọn-ozi ohu-ohu turusọnmẹ ọnụ-mgbọn ndị hụ. Wẹ deye ẹfan ikpun-ụlọ mmẹbụọ rị Izrẹlụ ohu-ohu ọnụ-mgbọn ndị hụ. 13 Ọnụ-mgbọn ẹtọ-ẹtọ rịsọnmẹ ẹ ẹbamịn ẹnọ—ẹtọ rị ibẹka ọwụwa-ẹnya-anwụn, ẹtọ rị ibẹka ugu, ẹtọ rị ibẹka ndịdan-mirin, ẹtọ rị ibẹka ndịdan ẹnya-anwụn. 14 Mgbọn anị hụ nwọn ọmụma mmẹbụọ gin'ẹ nọkẹ iyetọ. Wẹ deyesọnmẹ ẹfan ndị-ozi pụ-ichẹn mmẹbụọ Nwa-ebulu hụ enu wẹ.
15 Mmọn-ozi hụ gwa m oku gi mkpịnsịn goru wẹ gi a ma ihiẹn, hụn o k'e gi ma obodo hụ lẹ ọnụ-mgbọn ndị rịn'a lẹ mgbọn ẹ. 16 Obodo hụ nwẹ azụụn ẹnọ. Azụụn ẹnọ ahụn wụchanrịn ahanmahan—ya wụ, k'o suehan k'ọ shịahan.
Ọ nọ gi mkpịnsịn a ma obodo hụ. stadiọn nnụ-uku mmẹbụọ rọ (ya wụ ihiẹn nọkẹ maịlị ọgụn-mmitenẹi kwasị nnụ-ẹtọ). K'o suehan lẹ k'ọ shịahan lẹ k'o jẹnhan elu wụchanrịn ahanmahan. 17 Ọ nọzị ma kẹ mgbọn ẹ shịahan: gha mkpọ-ẹka d'e ru ọnụnụ-ẹka mmẹbụọ-ụzọ-mmẹbụọ (kubiti ẹnọ kwasị ọgụn-ẹsa) k'ọ wụ—kẹ ịhịan dọn a ma ihiẹn. Ihiẹn mmọn-ozi hụ gi ma a hanhụ kẹ hụn ịhịan gi a ma ihiẹn.
18 Ọmụma a kọnị w'a kpọ Jaspa kẹ wẹ gi tụn mgbọn hụ; goru wẹ gwagbamalẹni ya lẹ ihiẹn ọwụlẹ kẹ wẹ gi tụn obodo hụ; o nwun zaị kẹ ughegbe.
19 Wẹ gi ụdị ihiẹn-mma ile rị ichẹn-ichẹn rị mkpa chọsọnmẹ ọmụma ndị hụ gi mgbọn hụ nọkẹ iyetọ mma. Nke ibuzọ wụ Jaspa; hụn mẹ ẹ ẹbụọ wụ Safẹ; hụn mẹ wẹ ẹtọ wụ ageti. Hụn mẹ wẹ ẹnọ wụ ẹmaradị; 20 hụn mẹ wẹ isẹn wụ onisi; hụn mẹ wẹ isin wụ kanelịanị. Hụn mẹ wẹ ẹsa wụ kraịsolaịtị; hụn mẹ wẹ ẹsatọ wụ berilụ; hụn mẹ wẹ itenẹi wụ tọpazị. Hụn mẹ wẹ iri wụ kraịsopresi; hụn mẹ wẹ mmanaị wụ jasịntị; hụn mẹ wẹ mmẹbụọ wụ amẹtisi. 21 Ọmụma pụ-ichẹn a kọnị hụn wẹ gi tụsọnmẹ ọnụ-mgbọn mmẹbụọ hụ rịsọnmẹ ụdị ichẹn-ichẹn. Ọnụ-mgbọn ọwụlẹ imẹ wẹ wụ ogbe ọmụma pụ-ichẹn ohu—ọmụma ndị hụ w'a chọ achọ wẹ gi a chọ ihiẹn mma. Goru wẹ gwalẹni kẹ wẹ gi mẹmẹ ụzọ ụwaya-kanị hụn rị imẹ obodo hụ: o nwunchanrịn zaị kẹ ughegbe!
22 Ahụnnị m ụnọ-nsọ ọwụlẹ imẹ obodo hụ—makẹni Osolobuẹ hụn wụ Di-nwọnni-ẹnyi, Onyẹ hụn nwọn ikẹn ile, lẹ Nwa-ebulu hụ wụ Ụlọ-nsọ obodo hụ. 23 Obodo hụ achọdẹni ẹnya-anwụn mọbụ ifọn hụn k'e ye ẹ ukpẹ, makẹni ọghọ Osolobuẹ wụ ukpẹ ẹ, Nwa-ebulu hụ wụ ukpẹ-ẹka a.
24 Ukpẹ obodo hụ kẹ ndị anị ichẹn-ichẹn k'e gi bi. Ndị-nze ụwa k'e webanhan ọghọ wẹ imẹ Obodo hụ.
25 Agụnmakọ wẹ ọnụ-mgbọn obodo hụ ebe eki rị elu, bụ uhinhin arịkọ ebẹhụ. Ya wụ, agụnmakọ w'a kẹ ụhụọhịn han.
26 Wẹ k'e webanhan ọghọ alị ichẹn-ichẹn lẹ akụ-lẹ-ụba wẹ imẹ ẹ. 27 Kanị, o nwọnni ihiẹn ọwụlẹ rịlẹni ọchan mọbụ onyẹ ọwụlẹ hụn e mẹ ihiẹn rụnị ẹnya Osolobuẹ mọbụ ihiẹn ọwụlẹ ya lẹ ntụ wị k'a banyen'ẹ. Ndị wẹ de ẹfan wẹ imẹ ẹkụkwọ nke ndụn Nwa-ebulu hụ, uwẹ sụọ k'a banye ẹ.