Isi Nke Ẹbụọ-kwasị-ọgụn
Iyi Hụ Hụn Mirin Ẹ E Ye Ndụn
Mmọn-ozi hụ nọ ghọsị m iyi ahụn mirin ẹ e ye ndụn; ọ gha ukpo Osolobuẹ lẹ Nwa-ebulu hụ hula; o nwun zaị kẹ ughegbe. O hukọ ahanmahan ụzọ ụwaya-kanị rị imẹ obodo hụ. Osisi ahụn hụn e ye ndụn rịsọnmẹ iyi hụ azụụnnị lẹ azụụnnị. Osisi hụ a mị ụdị mkpụrụ mmẹbụọ ahụa. Ifọn-ifọn kẹ o gi a mị mkpụrụ. Wẹ gi ẹhụhụọ a a zụọ ndị anị ile ọrịa.
Ahụnkọzị wẹ ihiẹn wẹ bụ ọnụ. Kama, ukpo-eze Osolobuẹ lẹ Nwa-ebulu hụ k'a rị imẹ ẹ, ndị-idibo ẹ k'a rị e fe ẹ. Wẹ k'a gha a hụn ihun ẹ; ẹfan a k'a rị wẹ ezimezi-ihun. Ọhịhị agbakọzị; achọkọzị wẹ ukpẹ-ẹka mọbụ ukpẹ ẹnya-anwụn w'e gi legha ụzọ, makẹni Osolobuẹ hụn wụ Di-nwọnni-ẹnyi jẹnkọ d'a wụ ukpẹ wẹ. Wẹ k'a kị jẹnrin ejẹn.
Ọbịbịa Jesu
Mmọn-ozi hụ nọ sị m, “Oku ndịnị wụ ezioku, wẹ furu w'e gi dọn ẹnya—makẹni Onyẹ-nwọnni-ẹnyi, Chuku hụn a gwa mmọn rị imẹ ndị-amụma ihiẹn hụ ndị-amụma e ku, ịya zihẹ nwan mmọn-ozi ẹ d'a ghọsị ndị-idibo ẹ ihiẹn ndị hụn o mẹni wẹ k'e mẹrịrị ẹgwa.”
Jesu sị,
“Lee ẹ, m lala ẹgwa!
Ngọzi rịnị onyẹ k'e mẹ
ihiẹn amụma rị imẹ ẹhụhụọnị ku!”
Mmẹ wụ Jọnụ, mmẹ gi ntịn m nụ ihiẹn ndịnị, gi ẹnya hụn wẹ. Ogẹn m gi nụgụụ wẹ, hụngụụ wẹ, m nọ dannị mmọn-ozi hụ ghọsị nị m wẹ alị—nị m fe ẹ. Kanị ọ sị m, “Emẹkwọlẹ a! M wụ odibo ibe i—ịyụ lẹ umunẹ i ndị-amụma lẹ ndị hụn e mẹsọnmẹ ihiẹn ndị hụ ẹhụhụọnị ku. Fee Osolobuẹ!”
10 Ọ nọzị sị m, “Ezuemẹlẹ ihiẹn ndị wẹ ku imẹ amụma rị ẹhụhụọnị, makẹni, ogẹn wẹ k'e gi mẹ rị nsue. 11 Onyẹ e mẹ njọ ya mẹsọnmẹ; onyẹ e bi obibi ru unyin ya bisọnmẹ; onyẹ rị ọchan ya rịsọnmẹ; onyẹ rị nsọ ya rịsọnmẹ.”
12 Jesu sị, “Gọn ni ntịn, m lala ẹgwa! Ụgwọ-ọrụn m jẹnkọ a kụ rị m ẹka. M k'a kụ onyẹ ọwụlẹ ụgwọ k'o dọn rụn. 13 Mmẹ wụ Afa lẹ Omega, Ibuzọ lẹ Ịkpazụụn, Mbidọn lẹ Ọgụgụ.”
14 Ngọzi rịnị ndị hụ k'a sụ ẹkwa wẹ, kẹni wẹ nị wẹ d'e ri mkpụrụ osisi ahụn e ye ndụn, kẹni wẹ nị wẹ gha ọnụ-mgbọn hụ banye imẹ obodo hụ. 15  Makẹni, ndị hụ e bi kẹ nkitẹ, ndị a rụa-mmọn, ndị e bu nshi lẹ ndị gi ikẹn eje-mmọn a rụn, ndị-ughẹrẹ, ndị-izighẹ, ndị a rụa mmọn lẹ onyẹ ọwụlẹ ntụ a sụọ lẹ onyẹ ọwụlẹ e mẹ ihiẹn ya lẹ ntụ wị abanyekọ obodo hụ.
16 “Mmẹ wụ Jesu zi mmọn-ozi m ozini d'e zi ụnụ, kẹni o rusọnmẹ ụka ichẹn-ichẹn ẹka. Mmẹ wụ mkpọgụn ahụn Defidi gha suepụha; m ghazịkwọ ẹhụ Defidi pụha. Mmẹ wụ kokisẹ ụtụntụn hụ hụn e keni.”
17 Mmọn-nsọ lẹ okpoho hụ 'ya lẹ Jesu jẹnkọ d'a gba ẹhụhụọ rị a sị,
“Bịa!”
Onyẹ ọwụlẹ hụn nụnị ya sịzị,
“Bịa!”
Onyẹ ọwụlẹ ẹgụn-mirin rị a gụn ya bịa! Onyẹ ọwụlẹ chọnị, ya weri mirin hụn e ye ndụn, ya weri ẹ ọfẹ ra.
Ẹka-ntịn!
18 M rị a gwakwọ onyẹ ọwụlẹ nụ ihiẹn ndị wẹ ku imẹ amụma rị ẹkụkwọnị nị onyẹ ọwụlẹ becheni ni wẹ, Osolobuẹ k'e beche n'ẹ afụnfụn ndị hụ wẹ ku oku wẹ imẹ ẹhụhụọnị; 19 onyẹ ọwụlẹ wepụ ihiẹn imẹ wẹ, Osolobuẹ k'e wefụ ihiẹn run'ẹ imẹ osisi hụ e ye ndụn lẹ obodo-nsọ hụ wẹ kusọnmẹ oku wẹ imẹ ẹhụhụọnị.
Mmẹkin
20 Onyẹ hụn ku ihiẹn ndịnị, hụn gi wẹ shịa ẹri, sị,
“Ẹghẹẹ, m lala ẹgwa!”
Isẹẹ! Onyẹ-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu, bịa!
21 Ẹfọma Onyẹ-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu ya rịnị ịhịan ile.