Ọkwukwo izi
ke Mbọm
Pita
gbarụ
Nhne gbasịri ọkwukwo izi ka
Ọkwukwo izi ke Mbọm Pita gbarụ bụ ke Pita gbaznennu ele Karaịsi naata awhnụwhnu kwnornu be neekpenu Nyenwe aị. Pita kannụ be nụ agịda ele ke Karaịsi nọowhnusni anya n'aka ele Rom ele kwége nụ Jizọsi Karaịsi. Be jaazị kọriri naata awhnụwhnu ke kakwo. Kọvu, Pita naakanụ be nụ be nwe ndidi kwnornu nụ kpakara ele sno Nyenwe aị jaata awhnụwhnu kwnornu ọkwnata ovu be. Ọ kaa nụ ka jeeme ọkwnata ovu be si rikne, ke jeenye Nyenwe aị igwugwu n'ọbochi Jizọsi jaava.
Kọvu kwnornu nhne Chiokike mernu hite n'ome Karaịsi hi n'ẹnwu lizọ, kpakara ele Karaịsi nwernu olile anya. Lele kpa Karaịsi beru ọsno ta awhnụwhnu, omekwo, be nyee a igwugwu, ọ bụ masị kpa nye Karaịsi ọbula jeenwe igwugwu nga Jizọsi jaava.
Nhne zị n'ọkwukwo izi ka
Obekwu ikwu nụ okpukpe (1:1,2)
Risi olile anya aị (1:3-12)
Owu bụdnu zị nsọ lele ele ke Chiokike (1:13---2:17)
Nhne atụ awhnụwhnu Karaịsi (2:18-25)
Awhnụwhnu nye Karaịsi (3:1---4:19)
Ezni ele risi ọgbako Chiokike (5:1-11)
Obekwu ikwu ipne-aznụ (5:12-14)
1
Mawa, Pita, nye izi Jizọsi Karaịsi, naagbaznenu ele Chiokike họhiaru ke gbasarụ kpakara ẹli Pọntosi, Galasia, Kapadosia, Esia nụ Bitinia ọkwukwo izi ka. Chiokike Nda mahịaru anụ, gweru aka a họru anụ, bịta anụ nsọ hite n'Enine Nsọ, ma anụ noobnonu Jizọsi Karaịsi nsnị, ma ọvnarna a snụsnama anụ.
Oru nụ udno banụ anụ aba.
Olile anya ke zị bụdnu
Ọznarni zịnu Chiokike nụ Nda Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi, nye hiri nụ obirizi a mụhia aị nụ bụdnu ikne. O mernu Jizọsi Karaịsi hi n'ẹnwu lizọ, ke nyernu aị ọkwnata ovu zị bụdnu. A bna n'okehịa mkpe ke zá noolulu olulu, nụ ke be mérula emeru, nụ ke zá nọobo ọbo, ke Chiokike bịtannu anụ n'oligwe. Chiokike jeeji iknernema a bịta anụ tem anụ nahịa ọznohia, kwnornu nụ anụ tụkwasiri a ovu. O jeeme ka whụya iwhne n'ige ipne-aznụ. Anụ nọonwudna ọnwudna kịtna kwnornu ka, ọ bụ n'ezi nụ anụ naata awhnụwhnu zị ọdo n'ọdo n'ige matị ka. Kpakara ọrnurna ka varụ ma be tule ọkwnata ovu anụ ma anụ zị snam lele kpa be neeji bẹkwnu naagba golu ke noolu olulu. Ọ bụ kpa be neeji bẹkwnu nọotule ọkwnata ovu anụ, ma anụ nwehịa ọznarni nụ igwugwu n'ọbochi be jookpume Jizọsi Karaịsi. Nye anụ whnụrnu n'anya, ọ bụ n'ezi nụ anụ jíle anya anụ lawụru whnụ a, anụ kweru nụ ya, ọ bụ n'ezi nụ anụ jíle anya anụ lawụru whnụ a kịtna. Kam kpayarụ anụ nwernu snarnịma k'agịda ke ọnu jọ́okowali. Anụ nahịaru nhne anụ kwnatarụ ovu ke bụ ọznohia ke mkpụru ovu anụ.
10 Ka bụ ọznohia wam ele ọwhnurninya piosiri rikne, nyosna nhne gbasịri a, be whnụrnu ọwhnurninya gbasịri nkesi wam Chiokike jeenye anụ. 11 Be pioru ọ mahịa ige wam nụ kpa ọ jọoburu bụ nhne Enine Karaịsi ke zị nụ rime be kwuru, nhne gbasịri awhnụwhnu Karaịsi jaata nụ igwugwu ke joosno a. 12 Chiokike kpumennu ele ọwhnurninya ka nụ ẹrnu be bụ́o ke be, kọvu ke jaabnanụ anụ iru, bụ ke be kwuru hite n'ọnu ele znirni anụ izi ọma, hite nụ rikne ke Enine Nsọ ke hiri n'oligwe va. Ka bụ nhne ke ele enine izi pioru o lebna anya nụ rime a.
Anụ zịri nsọ
13 Kam kpayarụ, anụ suru ajnị n'ovu anụ, anya dụ anụ ẹli, anụ neele oru ke Jizọsi Karaịsi jeenye anụ anya nga be kpumernu a. 14 Lele rụmu ke noobnonu Chiokike nsnị, anụ láhna nụ rime nhne ọjo ke nọogwnu anụ nụ mbọm nga anụ zị lele ele máa nhne. 15 Tnụnuma, lele kpa nye wam sukwuru anụ zị nsọ, anụ zịri nsọ nụ kpakara nhne anụ neeme. 16 Kwnornu nụ be gbarụ a n'ọkwukwo nsọ, kaa, “Anụ zịri nsọ, lele kpa me zị nsọ.”
17 Ọ bụru nụ anụ noosukwu Nda ke zá neele badnụ anya n'ikpe, bụ nye neekpe badnụ ọbula lele kpa ẹrnu be jiri zị, anụ zịri bụdnu lele ele izne nọotu ogwnu n'ọwa ka. 18 Anụ magwụ nụ ọ bụ́o golu mọbu siliva ke noolulu olulu bụ nhne be jiri gbahịa anụ hite n'aka nhne ọjo ke anụ nahịaru n'aka ele nda anụ ọknani, 19 kọvu ọ bụ ọvnarna Karaịsi ke zị okne ọnu ahịa, lele nnwọ atnụrnu ke nwée ọru mọbu ntụpo. 20 Chiokike họhiaru a tụtu sụ ọ tụru ntụ-ẹli ọwa. Kọvu o mernu a ọ whụya iwhne n'ọbochi ipne-aznụ ka kwnornu anụ. 21 Anụ kweru nụ Chiokike hite nụ ya, nye o mernu ma o hi n'ẹnwu lizọ, nyee a igwugwu, ma olile anya anụ nụ ọkwnata ovu zịri nụ Chiokike.
22 Hne anụ bịtaru ẹhni anụ snam hite n'obno nsnị n'ezi ọka, nọowhnu ele kweru ekwe n'anya, anụ gweru ọwhnun'anya ke hi n'ovu anụ whụya whnụ ibne anụ n'anya. 23 Be mụrnu anụ berere, ọ bụ́o hite nụ mkpụru ke nooro oro, kọvu hite nụ mkpụru ke zá nooro oro, ke bụ ikwu-ọnu Chiokike ke zị ọkwnukokwnu. 24 Ọkwukwo nsọ kwuru,
“Kpakara badnụ nụ lele achara,
igwugwu badnụ nụ lele okoko achara,
achara chanwụ, okoko a dnahala,
25 kọvu ikwu-ọnu ke Nyenwe aị jaazị ọkwnukokwnu.”
Ka bụ ikwu-ọnu ke izi ọma wam be znirni anụ.