5
Be dọru ele eze aka
nụ nsnị
Anụ bnote nsnị, anụ ele eze. Anụ kwna ẹkwna, si okokoba kwnornu nụ nhne igbugbu ke jaadnakwasị anụ. Ẹkwnu anụ roru oro, akịka takwolem iwo anụ. Kpakara golu nụ siliva anụ tụlam ajarị, ajarị a jọobu nhne akebne megidne anụ. O jeerne anọ-ẹhni anụ lele bẹkwnu, anụ ele kpabịtaru ẹkwnu n'ọbochi ipne-aznụ ka. Anụ bno nsnị, anụ kwụ́la ele anụ gnornu ẹrnu n'ẹkwu anụ ọgwo ẹrnu be. Ọgwo ẹrnu be naakwna, nhne ọ nọokpokwu anụ dụlam nsnị Nyenwe aị Chiokike ke Meli Nhne Dum. Anụ wuru bụdnu oriri nụ ọnwunwo n'ọwa, anụ mee lele kpa ọ masịri anụ. Kịtna, ẹhni anụ ke gbarụ ọto jiknernunem, neese ikpe naava ava. Ele aka be zị rịchna bụ ele anụ marnụ ikpe, anụ gbu be. Be ménne anụ risi rikne.
Ọsnuta mkpọma
nụ mmekpẹhni
Rụmu nda m, anụ knata mkpọma tem Nyenwe aị va. Nye ẹrnu ẹkwu ji naaknata mkpọma nụ mkpụru zị okne ọnu ahịa ke ẹkwu a mịi, tem mini ozuzo mbọm nụ ke ipne-aznụ zo. Anụwa masị, anụ knata mkpọma, dazịsi rikne, kwnornu nụ ọvuva ke Nyenwe aị zị ndụndu. Rụmu nda m, anụ nwéma mkpọma ọjo n'ẹhni ibne anụ, ma Chiokike gharụ o kpe anụ ikpe. Nye ikpe gwuzogwu n'ọnu-mgbo jiknernu ọ va. 10 Rụmu nda m, anụ chenwanya nhne ele ọwhnurninya kwuru nụ rẹwhna Nyenwe aị. Anụ gweru be lele nhne atụ nụ ọknata mkpọma nụ rime mmekpẹhni. 11 Anụ maam nụ a nookwu ele wam ele ọwa ọma kwnornu nụ be knatarụ mkpọma. Anụ nụrnu ọknata mkpọma Jobu, anụ maam nụ Nyenwe aị dọnnu a obirizi n'ipne-aznụ, kwnornu nụ Nyenwe aị bụ nye obirizi nụ nye imerne ọma.
12 Rụmu nda m, anụ jí oligwe mọbu ọwa mọbu nhne berere dụ risi. Ọka anụ bụru owe, owe, mọbu ọ́za, ọ́za, ọ zị Chiokike kpe anụ ikpe.
Okpukpe be kperu
n'ọkwnata ovu
13 Ọ zị nye ọbula n'esilawụru anụ ke zị nụ mmekpẹhni? O kpe okpukpe. Ọ zị nye ovu nọoso n'ọnu? Ọ gwnụ eri ọznarni. 14 Ọ zị nye ọbula ke naarịa ẹhni igbugbu? O sukwu ele okno badnụ ọgbako Chiokike, be kpenu a okpukpe, te a mọno olivu nụ rẹwhna Nyenwe aị. 15 Okpukpe be jiri ọkwnata mkpọma kpe jọogwo nye nrịria wam. Nyenwe aị jeeme ẹhni si a rikne. Ọ bụru nụ o mehieru, Chiokike jaagbarụnu a. 16 Kam kpayarụ, anụ kwuhịanu ibne anụ mmehie anụ, anụ kpenu ibne anụ okpukpe ma be gwọ anụ ẹhni igbugbu anụ. Okpukpe nye mee ọma nọornusi ẹrnu rikne. 17 Ẹlaija bụ badnụ etekne lele aịwa. O kpesiri okpukpe rikne ma mini gharụ o zo, mini zóle dụ awha ẹto nụ ẹnwa isunu. 18 O kpe kwno okpukpe, oligwe gweya mini ozuzo, ẹli mịnya mkpụru. 19 Rụmu nda m, ọ bụru nụ otu badnụ n'esilawụru anụ kpahalarụ n'apna ezi ọka, nye berere kwuhnahie a, 20 anụ mahịa nụ nye mernu nye ọjo tụhnasna n'apna ọjo a, znọhiaru mkpọma a n'ẹnwu. Nye wam kpusnirni agịda mmehie.