4
Enyi ke ọwa
Ọ bụ kịni noovuya ọlu ogwnu nụ ọdogbuta n'esilawụru anụ? Be hi nụ nhne ọjo ke nọogwnu mkpọma anụ, ke nọolu ọgwnu nụ rime anụ. Anụ pioru nhne, kọvu anụ nwéhịala a, anụ jiknernu o gbu badnụ. Anụ piosi nhne rikne, anụ nwée rikne nwehịa be, anụ jiknernu nọodogbuta, nọolu ọgwnu. Anụ nwée nhne anụ pioga kwnornu nụ anụ rị́ola n'aka Chiokike. Anụ nọorio, kọvu anụ zá nanahịa kwnornu n'ọriri ọjo ke mkpọma anụ, ma anụ gweru a mee kpa o jiri masị anụ.
Anụ ele kwé be tụkwasi anụ ovu! Anụ máa nụ nye ọbula ke whnụrnu nhne ọwa n'anya k'agịda nye wam bụ nye irno ke Chiokike? Nye ọbula ke pioru ọ bụ enyi ke ọwa neeme ẹhni a nye irno ke Chiokike. Anụ chékọ nụ nhne be gbarụ n'ọkwukwo nsọ bụ etekne, “Chiokike neelegidne Enine Nsọ a o yisiri nụ rime anụ anya k'agịda.” Kọvu Chiokike neenye aị oru k'agịda. Lele kpa be gbarụ a n'ọkwukwo nsọ, “Chiokike noogwuzogidne ele oknomokno, kọvu o neenye rụmu mboni oru.”
Anụ bịta ẹhni anụ nụ mkpururu Chiokike. Anụ nyịgidne Ekwensu, ọ jaagbawhu hne anụ zị. Anụ kpayabetụ Chiokike ndụndu, ọ jaakpayabetụ anụ ndụndu. Anụ kwnosnama aka anụ, anụ ele arụru-ẹli. Anụ snụsnama mkpọma anụ, anụ ele mkpọma lawụru. O gbu anụ igbugbu, anụ ru ọwa, anụ gba mkpe! Rụmu anụ ghọ ẹkwna. Snarnịma anụ ghọ ọ gbarụ ruwhnu. 10 Anụ gwedna ẹhni anụ nụ ruwhnu Chiokike, o jeegwelizọ anụ olu.
Anụ kpékọ ibne anụ ikpe
11 Rụmu nda m, anụ kája ibne anụ. Nye ọbula ke naakaja nnwọ nda a, mọbu neekpe a ikpe, ọ naakaja iwu, neekpe masị iwu ikpe. Ọ bụru nụ ị bụ nye neekpe iwu ikpe, ngam, ị bụ́o nye naabịta iwu, kọvu nye ikpe iwu. 12 Chiokike kpọi bụ nye neenye iwu nụ nye ikpe. Ya nụ nsnụnu a nwernu rikne znọhia aị mọbu gbumekwo aị. Ị bụ nyele ke neekpe badnụ ibne i ikpe?
Anụ lúu ọnu nhne
ekile jọobu
13 Anụ bnote nsnị, anụ ele naakaa, “Tna mọbu ekile, a jeezne mba ka mọbu mba kịyari dazịri pịi otu awha, gba mgbama ahịa, kpa agịda ịwai.” 14 Anụ máa nhne jeeme ekile. Ndaa nhne bụdnu anụ bụ? Bụdnu anụ nụ lele iknorno-mini ke whụyaru, dazị ige matị, omekwo, o whume n'anya. 15 Ka bụ nhne anụ znernu okwu, “Ọ bụru ọ masị Nyenwe aị, a jaazị bụdnu mee ka mọbu mee kịyari.” 16 Kọvu kịtna, anụ noolu ọnu, neeme oknomokno. Kpakara o luu ọnu ka bụ́o ọma. 17 Nye mahịaru nhne bụru ọma o mee a, o méne a, ọ bụnnu a mmehie.