3
Ledu riro i anya
Rụmu nda m, kpakara anụ bụ́ko ele zni nhne. Kwnornu nụ anụ magwụ nụ ele zni nhne jeenwe agịda ikpe kakwo ele berere. Kpakara aị naadnahie n'agịda nhne. Nye zá naadnahie nụ ikwu-ọnu bụ nye zuru ozu, nwe masịri rikne ọ chịkota kpakara ẹhni a. A neekne ọnu ịyinya eriri ma be mee nhne a pioru be mee, zne masị hne a pioru be zne. A gweru ọgbo mini lele nhne atụ, ọ bụ n'ezi nụ o zị okpotokpo, okne ruwhere noovughari a, kọvu nụ nye risi ọgbo ji amarna matị nọotughari ọgbo penupe ọbula nye risi ọgbo pioru. Kpam masị, riro bụ nhne matị zị n'ẹhni aị, ọ nọotu ọka k'agịda. Le kpa igbogo hna ezi bụ ke bẹkwnu matị mernu o nwuzọ bẹkwnu. Riro bụ bẹkwnu. O jihịaru nụ agịda nhne ọjo n'esilawụru nhne zị aị n'ẹhni. Riro bụ nhne neemeru badnụ, nọomusi bụdnu bẹkwnu hite nụ bẹkwnu ẹli rẹnwu.
Badnụ nwernu rikne znụ, znụ masịlam kpakara nhne be keru eke, mọbu anọhia ke zị ogwnu zị ichne ichne, nụ ọnunu ọbula, mọbu aznụ zị nụ mini, nhne ọbula nọopnu ọpnu. Kọvu nụ ọ zá nye nwernu rikne znụ riro. Ọ bụ nhne ọjo ke zá naadazị bidim. Nhne gbu badnụ zị nụ rime a. A ji riro naaznarnị Nyenwe aị nụ Nda aị Chiokike. A ji masị a nọovu badnụ ọnu bụ nye be kpuru n'oyiyi ke Chiokike. 10 Ọtu mmamma nụ ọvu ọnu neehi nụ otu ọnu wam nọowhuya. Rụmu nda m, o bụ́o ọma ọ zị kpam. 11 Be tụhia mini sọ n'ọnu nụ mini lu nlulu n'otu ọmi? 12 Rụmu nda m, isisi figi o nwernu rikne mịnya mkpụru isisi olivu? Mọbu isisi vaịni o nwernu rikne mịnya mkpụru isisi figi? Mini arụa, o nwernu rikne gbahịa mini so n'ọnu?
Akọniche zị ichne ichne
13 Ọ bụru nụ o nwernu nye zị n'esilawụru anụ ke nwernu akọniche nụ ọghohia, o gesi a hite nụ bụdnu a, hite masị nụ agwa ọma nụ ogwedna ẹhni a ẹli ke hi n'akọniche. 14 Kọvu ọ bụru nụ mkpọma anụ jihịaru nụ okwno-awụwa, nụ ovu nlulu, nụ aka-nchnị, anụ kpá nganga. Anụ mée ezi ọka ghọ aghalaghala. 15 Akọniche ke nụ kpam híge n'oligwe va, ọ bụ ke ọwa. Enine Chiokike zị́la nụ rime a. Ọ bụ nhne ke rẹnwu ọjo neezni. 16 Hne okwno-awụwa nụ okewa zị, ọgba aghara ghara jaazịri. 17 Kọvu akọniche ke hi n'oligwe va, beru ọsno zịri rịchna, omekwo, o nwe udno, o nwernu mkpọma ọma, naadnakọta n'otu, o nwernu obirizi nụ ẹrnu ọma, o nwée aghịgho, ọ kwu ezi ọka. 18 Ele neeme udno naakpa mkpụru udno. Be jọoghohia mkpụru ke imerne ọma.