2
Ole badnụ anya nụ ruwhnu
Rụmu nda m, lele ele kweru nụ Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi, nyenwe igwugwu, anụ lékọ badnụ anya nụ ruwhnu hite nụ ya naakpa ike. Ọ bụru nụ nye kwu ke gbagwụ arị mkpaka golu, woru iwo marnụ mma va n'ọgbako anụ, nye mboni ke wogwu nkụkara iwo va masị, ọ bụru nụ anụ sọbisinu nye wam wogwu iwo marnụ mma, kanụ a, “Dazịri nụ ngadna ka,” kọvu kanụ wọmboni wam, “Gwuzoru hna, mọbu dazịri n'ẹli etekne n'ọchi m,” anụ kpála ike, bụru masị ele ikpe ọriri ọjo marnụ?
Anụ bnote nsnị, rụmu nda m me whnụrnu n'anya, Chiokike họrulam ele mboni ke ọwa ka, mee be bụru ele kwu n'ọkwnata ovu be, be bụru masị ele o jeenye ẹli-eze wam o kweru ele whnụrnu a n'anya mkwna. Kọvu anụ lednarnụ wọmboni anya. Ọ bụ́o ele kwu wam neemegbu anụ? Ọ bụ́o be nọopnurnu anụ zne ọro ikpe? O bụ́o ele kwu noolulu rẹwhna ọma nye wam nwe anụ?
Ọ bụru anụ bịta iwu Eze aị ke oligwe ke be gbarụ n'ọkwukwo nsọ, “Whnụ nye agbatibi i n'anya lele ẹhni ị,” anụ mekwarụ nkarị. Kọvu ọ bụru nụ anụ le badnụ anya nụ ruwhnu, anụ mehielem. Iwu jeegesi nụ anụ dnarnụ iwu. 10 Nye ọbula ke jaabịta kpakara iwu, kọvu dna otu kpọi, ọ dnanam kpakara iwu wam. 11 Kwnornu nụ nye wam karụ, “I mékọ ọyi,” kamasịri, “I gbúkọ badnụ.” Ọ bụru nụ i méne ọyi, kọvu i gburu badnụ, i bụ nye dnarnụ iwu. 12 Anụ kwu, mee masị lele ele Chiokike jeeji iwu ke neeme badnụ nwernu ẹhni a kpe ikpe. 13 Kwnornu nụ nye nwée mkpọma obirizi, Chiokike jọ́odonu a obirizi nga o jeekpe a ikpe. Obirizi nọonwudna n'ikpe ọmuma.
Ọkwnata ovu nwée ẹrnu
bụ nhne etekne
14 Rụmu nda m, ndaa mbnarna ọbnarnu ọ bụru nụ nye ọbula kaa, “M nwernu m ọkwnata ovu,” kọvu ẹrnu a gésile a? Ọkwnata ovu kpọi ọ jọoznohia a? 15 Ọ bụru nụ rụmu nne rukna mọbu rụmu nne rinya nwée iwo, mọbu wiri oriri, 16 mbnarna kịni bụ nhne ọ bnarnụ, ọ bụru nụ otu badnụ n'esilawụru anụ kanụ a, “Lekwarụ anya, o nyee i iwo i joowo, chị ị iyi, nụ wiri i jeeji riji rụwho,” kọvu o nyéne a nhne ke zị anọ-ẹhni mkpa. 17 Ọ bụ masị kpa ọkwnata ovu ke nwée ẹrnu bụ nhne nwụrnu ọnwu.
18 Kọvu otu nyenum jaakaa, “Otu badnụ nwernu ọkwnata ovu, nye berere nwernu ẹrnu ọma.” Gesi m ọkwnata ovu i ke nwée ẹrnu, m jeegesi i ẹrnu ọma m hite nụ ọkwnata ovu m. 19 I kweru nụ otu Chiokike, ọ bụru ọma. Ele rẹnwu ọjo kwe masịri, be naama rụruru tụ ogwu. 20 Jị nye iwhnirniwhno! I pioru ọ mahịa nụ ọkwnata ovu ke nwée ẹrnu bụ nhne etekne? 21 Gweru Ebereham nda aị nụ nhne atụ. Be gwnụsiri a nụ nye mee mma hite n'ẹrnu ọma a, nga o jiri Aziki nnwọ a rukna kwa arịohna n'olu ojo arịohna. 22 Ị whnụrnu nụ ọkwnata ovu a nụ ẹrnu a rnụkotaru ẹrnu. Ọkwnata ovu a zuru ozu hite n'ẹrnu ọma a. 23 Nhne be gbarụ n'ọkwukwo nsọ mezuru ke kwuru, “Ebereham kweruru Chiokike, Chiokike gwnụsinu a nụ ọ bụ nye mee mma.” Be sukwu a enyi ke Chiokike. 24 Anụ whnụrnu nụ be gwnụrnu badnụ nụ nye mee mma hite n'ẹrnu ọma a, ọ bụ́o hite nụ ọkwnata ovu kpọi.
25 Kpam masị, gweru Rehabụ nwerinya ewhere nụ nhne atụ. Be gwnụrnu a nụ nye mee mma hite n'ẹrnu ọma, nga o kwubnanyarnụ ele varụ ọ dna ndịdna hi n'ẹli Izirẹli, zihala be n'apna berere. 26 Lele kpa anọ-ẹhni bụ nhne nwụrnu ọnwu hne enine zị́la, kpam masị, ọkwnata ovu bụ nhne nwụrnu ọnwu hne ẹrnu zị́la.