Ọkwukwo izi
Jemisi
Nhne gbasịri ọkwukwo izi ka
Ọkwukwo izi Jemisi jihịaru n'agịda ezni o nyernu kpakara rụmu Chiokike gbasarụ nụ “rime kpakara ọwa.” Jemisi ji agịda nhne anya nọowhnu n'ọbochi neezni nhne ke enine, neegesi kpa nye Karaịsi kwesiri o ji akọniche wu bụdnu n'ọwa. Jemisi kwuru ọka gbasịri ọba eze, ọwa, ọrnurna, agwa ọma, okewa, ọkwnata mkpọma, riro, akọniche, okno ọka, oknomokno, ọzi wọhnernerne, okpe ele berere ikpe, nganga, ndidi nụ okpukpe.
Ọkwukwo izi ka nookwu mkpa ọ zị nụ badnụ nwernu ọkwnata mkpọma nụ nhne ọbula o neeme, lele kpa o kwesiri nye neekpenu Chiokike.
Nhne zị n'ọkwukwo izi ka
Ọpanizo (1:1)
Ọkwnata mkpọma nụ akọniche (1:2-8)
Ọdna ọwa nụ eze (1:9-11)
Ọrnurna (1:12-18)
Ọnurnu nụ omume (1:19-27)
Ọdo aka nụ nsnị gbasịri okewa (2:1-13)
Ọkwnata mkpọma nụ ẹrnu (2:14-26)
Nye Karaịsi nụ riro a (3:1-18)
Nye Karaịsi nụ ọwa (4:1---5:6)
Ezni zị ọdo nụ ọdo (5:7-20)
1
Mawa, Jemisi, nye izi ke Chiokike nụ ke Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi, neebekwu kpakara ele ke Chiokike, ke bụ avnụrnu nri nụ ẹbo ele Chiokike zị nụ rime kpakara ọwa.
Ọkwnata ovu n'ige ọrnurna
Rụmu nda m, ọ bụru nhne snarnịma ige ọbula anụ dnabnarnụ nụ nhne ọrnurna zị ọdo n'ọdo. Kwnornu nụ ọ bụ ọkpa ọkwnata ovu iru jeegweya ndidi. Ndidi rnụzu ẹrnu a, ma anụ bụru ele zuru ozu, ọ zá nhne kọgwu. Ọ bụru nụ o zị nye nwée akọniche, nye wam rịo n'aka Chiokike, nye neenye kpakara badnụ hite nụ mkpọma ọma a, ọ zá naakpasị iwhnerne. O jeenye a. Nye wam jeeji ọkwnata ovu nọorio, o nwékọ mkpọma lawụru. Nye nwernu mkpọma lawụru nụ lele abaka-mini osimini, nga ruwhere neewhe, ọ nọotulizo a olu. Nye kị chékọ nụ o jeenwehịa nhne ọbula n'aka Nyenwe aị. Ọ bụ nye mkpọma lawụru, o gwúzole kwem nụ kpakara apna a.
Ọdna ọwa nụ eze
Nnwọ nda ke bụ nye mboni nwụdna nga Chiokike gwelizọru a olu. 10 Nnwọ nda ke bụ nye kwu nwụdna nga Chiokike gwednarnụ a ẹli. Kwnornu nụ nye kwu jaagawhe lele igwugwere ọhia. 11 Nga ẹhnam wasịri n'orne bẹkwnu a, ọ chnagbu achara, igwugwere a dnahnala, mma a kwome masị. Kpam masị, nye eze jaagawhe nụ kpakara ẹrnu a.
Ọrnurna
12 Ngọzi jaazịnu nye wam ovu a siri rikne nụ ige ọrnurna, kwnornu nụ o megbu ọrnurna, o jeenwehịa bụdnu kwó okwo ke Chiokike kweru ele whnụrnu a n'anya mkwna. 13 Nga be naarna anụ ọrnurna, nye wam kákwadia, “Chiokike naarna m ọrnurna,” kwnornu nụ ọ zá nye nwernu rikne rna Chiokike ọrnurna, Chiokike rná badnụ ọrnurna. 14 Kọvu be naarna badnụ ọrnurna nga nhne ọjo ke mkpọma nọoto a, ma o duwhu a. 15 Nga nhne ọjo ke mkpọma wam tụru rime, ọ mụhia mmehie, mmehie masị sopiya, ọ mụhia ẹnwu.
16 Rụmu nda m me whnụrnu n'anya, anụ kwé be duwhu anụ. 17 Kpakara nkesi ọma nụ nhne bụru ọma neehi n'oligwe naava, n'aka Nda ke keru iwhne, nye zá naagbanwo lele kpa enine naagbanwo. 18 Chiokike pioru o gweru ikwu-ọnu ke ezi ọka a mụhia aị, ma a bụru mkpụru mbọm ke kpakara nhne o keru eke.
Ọnurnu nụ omume
19 Rụmu nda m me whnụrnu n'anya, anụ mahịa ka, kpakara badnụ zịri gnarnagnarna n'ọnurnu, kọvu ọ bụ́o n'okwu ọka. O wé masị ẹhni wara wara. 20 Nye ovu owe ẹhni nwée rikne mee nhne jaamasị Chiokike. 21 Kwnornu nụ ka, anụ gweme kpakara rune nụ kpakara agwa ọjo ke jipihịaru mkpọma anụ. Anụ gweru ẹhni anụ bịta nụ mkpururu Chiokike, nahọru ọka wam ke nwernu rikne ọ znọhia mkpụru mkpọma anụ.
22 Anụ bụru ele neeme nhne ọka wam kwuru, anụ bụ́ko ele nọonu ọnu kpọi, needuwhu ẹhni anụ. 23 Nye ọbula ke nọonu ikwu-ọnu wam kpọi, kọvu ọ zá neeme eme, nụ lele badnụ ke neelekiri ruwhnu a nụ nyno, whnụ ruwhnu a kpa ọ nụ, 24 o lekirikwo ẹhni a, ngangam, ọ whọga, chezume ọkpa badnụ ọ bụ. 25 Kọvu nye ọbula ke neelegidne anya n'iwu wam zuru ozu ke neeme badnụ nwernu ẹhni a, ke naadazịgidne nụ rime a, ọ bụ́o nye nọonu ọnu neechezu masị, kọvu nye neeme nhne iwu wam kwuru, Chiokike jọogozi nye wam n'ẹrnu a.
26 Ọ bụru nụ nye ọbula bụ nye neekpenu Chiokike, kọvu o knésige riro a eriri, ọ nọoghonu mkpọma a aghịgho, okpenu Chiokike a bụ nhne etekne. 27 Okpenu Chiokike ke zị snam, ke be mérula emeru nụ ruwhnu Chiokike bụ Nda aị, bụ ka, o chenwanya rụmu nwée nda nụ nne, nụ ele rinya nzi be nwụrnu nụ mmekpẹhni be, nụ badnụ ọ bịta ẹhni a rịchna hite nụ nhne ọjo k'ọwa ka.