13
Kpa be wu bụdnu
jaamasị Chiokike
Anụ nọowhnu ẹhni anụ n'anya lele rụmu nda. Anụ chézu elekọta ele izne, kwnornu nụ agwna badnụ lekọtaru enine izi hne be máa. Anụ chenwanya ele zị n'ikelu lele nụ anụ nụ be zị n'ikelu. Anụ chenwanya ele naata awhnụwhnu lele nụ anụ nụ be sno naata awhnụwhnu.
Anụ sọbisinu ọlulu nzi nụ nnwerne. Anụ méru ọkpata nzi nụ nnwerne kwnornu nụ Chiokike jeekpe ele neeme ọyi nụ ele ewhere ikpe. Anụ kwé ọwhnun'anya ịwai nẹechi mkpọma anụ, nhne anụ nwernu ji anụ rụwho, kwnornu nụ Chiokike karụ,
“M jáaghasa anụ rịa rịa,
m jáasa anụ aka rịa rịa.”
Kam kpayarụ, a ji ovu siri rikne kaa,
“Jihova bụ nye neenyinu m aka,
ogwnu zá nọotu m nhne badnụ jeeme m.”
Anụ chenwanya ele risi anụ wheru ewhe, ele kwunnu anụ ikwu-ọnu Chiokike, kpa be wuru bụdnu be, kpa be nwụrnu ẹnwu, anụ snornu ọkwnata ovu be. Jizọsi Karaịsi zị kpa ọ zị, ekile, tna, dụ ọkwnukokwnu.
Anụ kwékwadia iznizni ikne ọbula zị ichne ichne kwnapụ anụ n'apna. Ọ ka mma mkpọma aị gwuzosi rikne n'oru Chiokike, ọ bụ́o nụ omen'ẹli wiri zị ichne ichne ke zá naabnanụ ele neeri a mbnarna ọbula. 10 A nwernu ojo ke ele naakwa arịohna n'Ọro-Ẹka Nsọ nwée rikne ri nhne zị nụ olu a.
11 Kwnornu nụ nye risi arịohna neegwebna ọvnarna anọhia be gburu lele arịohna mmehie nụ rime Hne Kakwo Nsọ, kọvu be nọokporne ọkpna anọhia wam bẹkwnu n'aznụ ẹli-ọhna. 12 Kam kpayarụ, Jizọsi tarụ awhnụwhnu n'aznụ ẹli-ọhna ma o gweru ọvnarna a bịta ele badnụ nsọ. 13 Ngwa ma a znekwnusi a n'aznụ ẹli-ọhna vuru masị iwhnerne a. 14 Kwnornu nụ a nwée ẹli-ọhna ke jaadazịgidne hna, kọvu a neele anya ẹli ke naava nụ ruwhnu.
15 Ngwa ma a znarnị Chiokike ige ọbula, ma ọ bụru arịohna hite nụ Jizọsi, ka bụ nhne nkesi ke hi aị n'ovu, hite n'ọnu nookwuhịa nụ ọ bụ Nyenwe aị. 16 Anụ chenwanya, neeme nhne ọma ya nụ neekesi ele badnụ nhne anụ nwernu, kam bụ arịohna ke nọoso Chiokike ovu n'ọnu. 17 Anụ bno nsnị, anụ bịta ẹhni anụ nụ mkpururu ele risi anụ, kwnornu nụ be neelegidne anụ anya lele ele jaasa ajịji nụ ruwhnu Chiokike, ma be rnụ ẹrnu be n'ovu ọma, ọ bụ́o nụ ovu owe ẹhni, ke zá bnanụ anụ mbnarna ọbula.
Obekwu ikwu ipne-aznụ
18 Anụ kpenu aị okpukpe. A magwụ nụ ovu aị zị rịchna kwnornu nụ a pioru o mee nhne bụru ọma ige ọbula. 19 M naarịasno anụ kpenu m okpukpe ma m vakwnusi m anụ wara wara.
20 Kịtna, Chiokike udno nye mernu Nyenwe aị Jizọsi hi n'ẹnwu lizọ, nye bụ Okne Nye Znụ Atnụrnu wam, hite n'ọvnarna ọgba-njọ-ẹhni kwó okwo, 21 nyee anụ kpakara nhne bụru ọma o mee echiche a. O gweru masị aị mee nhne masịri a, hite nụ Jizọsi Karaịsi nye nwe igwugwu ọkwnukokwnu. Amịm.
22 Rụmu nda m, anụ bno nsnị n'ikwu-ọnu ezni ke me kwuru, kwnornu nụ ọkwukwo me gbarụ zá ogologo.
23 Anụ mahịa nụ nnwọ nda aị Timoti whụyalam n'ikelu. Ọ bụru ọ va ngwa ngwa, me nụ a joosno va lekasi anụ.
24 Anụ bekwu kpakara ele risi anụ nụ kpakara rụmu Chiokike. Ele Ịtali neebekwu anụ.
25 Oru Chiokike dazịnu kpakara anụ.