Ọkwukwo izi
ke Mbọm
Pọlu gbaznennu
Ele Tẹsalonika
Nhne gbasịri ọkwukwo izi ka
Pọlu panịzoru ọgbako Chiokike ke zị nụ Tẹsalonika (2:13,14) nga ọ nọornu ẹrnu o ji nọoznu ẹhni a. Nụ rime ẹli-ọhna ka zị mkpa nụ rime Girisi bụ hne agịda ele naakwa rẹnwu ghọru ele Karaịsi (1:9). Be bụ ele kwesiri ọkwnata mkpọma, ke mernu izi ọma Nyenwe aị gbasarụ nụ kpakara ẹli wam (1:8). Eleghi anya ọkwukwo izi ka jọoburu ọkwukwo izi mbọm Pọlu gbarụ, mọbu ọkwukwo mbọm be gbarụ nụ Tẹsitamenti Ikne.
Nga agịda ele badnụ lizọru megidne Pọlu, ọ gbazne Atẹnsi. Omekwo, o zizne Timoti zne lekwa kpa ele Karaịsi nooso (3:6-10). Nga Timoti hiehnarnu, o nyernu Pọlu ọtnutnu bụru ọma gbasịri ele Karaịsi zị nụ Tẹsalonika.
Kpa be zị neese ọvuva Nyenwe aị, agwna be zị́ma nọornu ẹrnu. Mkpọma naala ele berere mini kwnornu nụ agwna be nwụrnu, kọvu Nyenwe aị yávage. Pọlu gbalị o mee ma be mahịa nhne jeeme nga Nyenwe aị jaava (4:13-15), nụ kpa be kwesiri o wu bụdnu be (5:1-11).
Nhne zị n'ọkwukwo izi ka
Obekwu ikwu (1:1-3)
Nhne atụ ke ọkwnata mkpọma ele Tẹsalonika (1:4---3:13)
Bụdnu ke nọoso Chiokike ovu n'ọnu (4:1-12)
Nhne be jeele anya a nga Nyenwe aị jaava (4:13---5:11)
Ezni ipne-aznụ nụ obekwu ikwu (5:12-28)
1
Mawa, Pọlu nụ Saịlasi nụ Timoti naagba ọkwukwo gbaznenu ọgbako Chiokike ke zị nụ Tẹsalonika nụ rẹwhna ke Chiokike Nda nụ Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi.
Udno nụ oru dazịnu anụ. A nọotunu Chiokike mmamma nụ risi kpakara anụ ige ọbula, neekpenu anụ okpukpe. A neechenwanya ẹrnu anụ ige ọbula nụ ọkwnata ovu anụ nụ ruwhnu Chiokike Nda aị, nụ ẹrnu ọwhnun'anya anụ, nụ ọsuta mkpọma anụ ke hi nụ olile anya anụ nwernu nụ Jizọsi Karaịsi.
Nhne atụ ke ọkwnata ovu
Ele me whnụrnu n'anya, Chiokike whnụrnu anụ n'anya, ka kpayarụ o jiri họru anụ bụru ele ke a. Kwnornu nụ izi ọma a znirni anụ váge n'ikwu-ọnu etekne, kọvu o ji iknernema nụ ọkwnagidne ke Enine Nsọ mee anụ mahịa ezi ọka. Anụ magwụ kpa a wuru bụdnu aị n'esilawụru anụ. Anụ ghọru ele mụhiaru nhne hite n'ole aị nụ Nyenwe aị anya. Ọ bụ n'ezi nụ anụ tarụ agịda awhnụwhnu, kọvu anụ jiri ovu ọso n'ọnu nabnanya izi a znirni anụ hite n'Enine Nsọ. Kam kpayarụ, anụ jiri bụru ele be ji gbu atụ n'esilawụru ele kweru ekwe nụ kpakara Masidonia nụ Akaya. Ikwu-ọnu Chiokike hiri n'ọnu anụ gazu kpakara ọhna, ọ bụ́o nụ Masidonia nụ Akaya kpọi. Ọkwnata ovu anụ nụ Chiokike zuru kpakara ọwa, ọ zá nhne berere a jookwu gbasịri a. Be nookwu nụ anụ nabnanyarnụ aị nkarị, nụ kpa anụ sịgbasiri ọ kwanụ rẹnwu neekpenu Chiokike ke zị bụdnu nụ ezi ọka. 10 Anụ zị neese Nnwọ a ke hi n'oligwe, nye o mernu o hi n'ẹnwu lizọ, Jizọsi nye dọhiaru aị n'ovu owe ẹhni Chiokike ke naava.