2
Ẹrnu Pọlu nụ Tẹsalonika
Rụmu nda aị, anụ magwụ nụ ige aị nụ anụ dazịkotaru n'otu bụ́o nhne etekne. Ọ bụ n'ezi nụ a tarụ awhnụwhnu nụ nhne iwhnerne nụ Filipaị kpa anụ magwụ, kọvu Chiokike yinu aị aka o zni izi ọma a megidne okne ọkpagbu. Nhne a nọorio anụ bụ́o hite nụ nhne ọjo mọbu echiche ọjo, a zá noopio ọ ghọnu anụ aghịgho. Tnụnuma, a nookwu ọka lele ele Chiokike kwnatarụ ovu yisi izi ọma n'aka aị. A zá noopio o mee nhne jaamasị ele badnụ, kọvu a neeme nhne jọoso Chiokike ovu n'ọnu, nye magwụ nhne zị n'ovu aị. Anụ magwụ nụ a jíle ikwu-ọnu ke jeeme badnụ tne eri, a kpúsnine ruwhnu aị n'aghịgho, ma a rigbu ele badnụ, Chiokike bụ nye akebne aị. A zá noopio ele badnụ znarnị aị, mọbu anụwa mọbu ele berere.
Ọ bụ n'ezi nụ a bụ ele izi Karaịsi, kọvu a kwéle ọ bụru ivu rịnya nyee anụ. Kọvu a nụ lele nyerinya neechi nnwọ rẹma n'esilawụru anụ, nye anya dụru ẹli, ji wọhnernerne nọoznu rụmu a. Ọwhnun'anya a nwernu hne anụ zị kpayarụ, ọ masịri aị anụ snornu aị kehịa igwe, ọ bụ́o n'izi ọma Chiokike kpọi, kọvu ọ bụru nụ o kwe omume, nụ bụdnu aị masị kwnornu nụ anụ zị aị mkpa. Rụmu nda m, m magwụ m nụ anụ jeechenwanya, kpa a jiri aka aị lawụru rnụ ẹrnu iwhnehnie nụ abalị, ma a gharụ ọ bụru ivu rinya hne anụ zị kpa a nọokpo okwo izi ọma Chiokike n'esilawụru anụ.
10 Chiokike bụ nye akebne aị ma anụwa masị, kpa a wuru bụdnu zị nsọ, nụ ome mma ke nwée ọru n'esilawụru anụ ele kweru ekwe. 11 Anụ magwụ nụ a mesnornu anụ lele kpa nda neemesno rụmu a. 12 A zị naakwnagidne anụ, nọosnuta anụ ovu ma anụ noowu bụdnu lele kpa ele Chiokike sukwuru, ma anụ bna n'ẹli-eze a nụ igwugwu a.
13 Kam kpayarụ, a nọotunu Chiokike mmamma ige ọbula kwnornu nụ anụ nahọru ikwu-ọnu Chiokike ke anụ nụrnu n'ọnu aị. Anụ gwérule a lele nụ ọ bụ ikwu-ọnu ke badnụ, kọvu ọ bụ ikwu-ọnu Chiokike ke nọornu ẹrnu nụ rime anụ ele kweru ekwe. 14 Anụ bụru ele sno ọchi ọgbako Chiokike ke zị nụ Judiya, ele ke Karaịsi Jizọsi. Anụ tarụ awhnụwhnu n'aka ele ẹli anụ lele kpa ọgbako Chiokike tarụ awhnụwhnu n'aka ele Ju. 15 Ka bụ ele gburu Nyenwe aị Jizọsi nụ ele ọwhnurninya, chịhala aị. Be mejọru Chiokike mee masị ele badnụ nhne rikne. 16 Ka bụ ma a gharụ o kwunu ele bụ́o ele Ju ikwu-ọnu Chiokike, ma Chiokike znọhia be. Be zị nọotukwasi mmehie nụ risi be, tem ovu owe ẹhni Chiokike dnakwasị be.
Ọ nọogwnu Pọlu
o zne Tẹsalonika
17 Kọvu rụmu nda aị, nga a whọgaru hne anụ zị ige matị n'anọ-ẹhni, ọ bụ́o nụ echiche, ọ nọogwnusi aị rikne ọ whnụ anụ anya. 18 Ọ masịri aị ọ vakwnusi anụ, agịda ige, mawa Pọlu pioru ọ va, kọvu Ekwensu bnosnirni aị. 19 Anụ bụ olile anya nụ igwugwu nụ ovu ọso n'ọnu a nwernu nga Nyenwe aị Jizọsi jaava, 20 N'ezi, anụ bụ igwugwu nụ ovu ọso n'ọnu aị.