5
Jiknernu kwnornu ọbochi
Nyenwe aị
Kịtna, rụmu nda aị, ọ zị́la mkpa ọ gbanụ anụ ọkwukwo gbasịri ige nụ ọbochi nga nhne ele ka jeeme, kwnornu nụ anụ magwụ nkarị nkarị nụ ọbochi Nyenwe aị jaava lele nye buznu n'abalị. Nga ele badnụ neeche “Udno nụ ẹli-ọji-iyi,” aghọm jaavakwnusi be n'ibiri, lele kpa rime neeme nnwerne zị rime, be jéenwe rikne gbanahọru a.
Kọvu anụ zị́la nụ rime ọchichiri rụmu nda aị, ke jeeme ọbochi wam vakwnusi anụ n'ibiri lele nye buznu. Hne anụ bụ rụmu ke iwhne nụ rụmu ke ọbochi, a wú bụdnu ke abalị mọbu ke ọchichiri. Kam kpayarụ, a nụ́ lele ele berere, ele neezni anyarna, kọvu a bụ ele tnegwụ etne nụ ele anya dụru ẹli. Kwnornu nụ ele anyarna neezni anyarna n'abalị, ele manya, manya noogbu be n'abalị. Kpa a bụ rụmu ke iwhne, a bụru ele anya dụru ẹli, ele wogwu ọkwnata ovu nụ ọwhnun'anya lele mbno mkpọma, a gweru olile anya ọznohia kpuru nụ risi lele okpu-ọgwnu. Kwnornu Chiokike súkwule aị ma a ta awhnụwhnu ke ovu owe ẹhni a, kọvu ma a nwehịa ọznohia hite Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi. 10 Jizọsi Karaịsi nwụrnu ẹnwu nụ risi aị, ma a snornu a zịri bụdnu, a tne etne mọbu a zị n'anyarna. 11 Kam kpayarụ, anụ naakasi ibne anụ ovu, noowu ibne anụ lele ọro lele kpa anụ neeme n'ezi.
Ezni ipne-aznụ ke Pọlu
12 Kịtna rụmu nda aị, a naarịasno anụ, anụ sọbisinu kpakara ele nọornu ẹrnu n'esilawụru anụ, bụ ele nọoznu anụ nụ rime Nyenwe aị. 13 Anụ nyee be igwugwu ke agịda, anụ whnụ be n'anya kwnornu ẹrnu be. Anụ wuru n'udno n'esilawụru ẹhni anụ. 14 Rụmu nda aị, anụ gbalị dọ ele ime mgwụ aka nụ nsnị, anụ kwnagidne ele nọotu iwhnerne, anụ yinu ele nwée rikne aka, anụ gweru enwerne ovu mesno kpakara badnụ nhne. 15 Ọ zá nye ji nhne ọjo kwụhnata nhne ọjo. Kọvu anụ gbalị ma anụ nwe mkpọma ọma n'ẹhni ibne anụ ma kpakara ele badnụ ige ọbula.
16 Anụ nwụdna ige ọbula. 17 Anụ kpe okpukpe ige ọbula. 18 Anụ nọotu mmamma n'ọnodi ọbula, kwnornu nụ ka bụ nhne Chiokike noopio n'aka anụ nụ rime Karaịsi Jizọsi.
19 Anụ mésni bẹkwnu ke Enine Nsọ. 20 Anụ lédna izi ọwhnurninya anya. 21 Anụ tule kpakara nhne, anụ nwụkwaru nhne ke bụru ọma aka rikne, 22 kọvu zeru kpakara nhne ke bụ́o ọma.
23 Chiokike ke udno n'iwhuru a jaabịta anụ nsọ n'apna ke zuru ozu. Chiokike bịta enine anụ, nụ mkpụru ovu nụ anọ-ẹhni anụ n'apna nwée ọru tem dụ ige Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi jaava. 24 Nye wam sukwuru anụ bụ nye kwesiri ọkwnata ovu, o jeeme nhne ka.
25 Rụmu nda aị, anụ bikno, kpenu aị okpukpe. 26 Anụ bekwutaru ẹhni anụ lele ele sno Karaịsi. 27 M ji m rẹwhna Nyenwe aị naakaa anụ gwnụ ọkwukwo izi ka nụ nsnị kpakara rụmu nda.
28 Oru ke Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi dazịgidnenu anụ.