Ọkwukwo izi
ke Ẹbo
Pọlu gbaznennu
Ele Tẹsalonika
Nhne gbasịri ọkwukwo izi ka
Pọlu panịzoru nọotunu Chiokike mmamma kwnornu ọkwnata mkpọma nụ ọwhnun'anya ele Tẹsalonika ke nooso oso ige ọbula (1:3). Ọ bụ n'ezi nụ be naagawhe agịda mmekpẹhni, Pọlu naakanụ be nụ Chiokike nọotule ọkwnata mkpọma be nwernu nụ hne ọ zị, ọ zá naata be awhnụwhnu (1:4,5).
Be whnụrnu ọkwukwo izi ke otu badnụ karụ nụ Pọlu gbarụ, ke nookwu nụ Nyenwe aị valẹm (2:2). Kọvu Pọlu nọodo be aka nụ nsnị be kwékọ nye ọbula duwhu be, kwnornu nụ Nyenwe aị jáava tem “nye ọjo wam” whụya iwhne (2:3).
Pọlu jiri okpukpe mesni ọkwukwo izi ka (3:16).
Nhne zị n'ọkwukwo izi ka
Obekwu ikwu (1:1,2)
Ọtu mmamma nụ okpukpe (1:3-12)
Nyenwe aị yáavage (2:1-12)
Bụru nye be kwesiri ọkwnata mkpọma (2:13-17)
Kpe okpukpe, rnụ masị ẹrnu (3:1-15)
Okpukpe ipne-aznụ (3:16-18)
1
Mawa, Pọlu, nụ Saịlasi nụ Timoti naagba ọkwukwo gbaznenu ọgbako Chiokike ke zị nụ Tẹsalonika, anụ ele Chiokike Nda aị nụ Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi. Oru nụ udno ke hi n'aka Chiokike Nda aị nụ Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi dazịgidnenu anụ.
Ọtu mmamma nụ okpukpe
A kwesiri nọotunu Chiokike mmamma nụ risi anụ ige ọbula, ke kakwo kwnornu nụ ọkwnata ovu anụ nooso oso kpakara ọbochi lele kpa ọwhnun'anya anụ nooso masị oso n'ẹhni ibne anụ. A ji anụ noolu ọnu n'esilawụru ọgbako Chiokike kwnornu nụ ọkwnata ovu anụ gwuzo kwem nụ ruwhnu ọkpakna ẹhni nụ nhne ọrnurna anụ naagawhe.
Ka neegesi nụ ikpe Chiokike zị snam, ke kpayarụ, be jọogwnusi anụ nụ ele kwesiri ọ bna ẹli-eze Chiokike ke anụ kwno naata awhnụwhnu. Chiokike bụ nye zị snam. O jaakpakna ele naakpakna anụ ẹhni. O jeeme anụ ele be naakpakna ẹhni zukwaru inwe, ma aịla masị. Ka jọobu nga Nyenwe aị Jizọsi jaava hite n'oligwe, ya nụ ele enine izi a zị rikne nụ lele bẹkwnu noowu va-a-a. Ọ jaata kpakara ele máa Chiokike awhnụwhnu nụ ele zá noobno nsnị izi ọma gbasịri Nyenwe aị Jizọsi. Ọ jaata be awhnụwhnu ọkwnukokwnu, chịma be nụ ruwhnu Nyenwe aị nụ igwugwu ke iknernema a. 10 N'ọbochi ọ jaava, ele ke a zị nsọ nụ kpakara ele kweru nụ ya jeenye a igwugwu, jaa a mma. Anụ joosno ele kweru ekwe kwnornu nụ anụ kweru izi ọma a znirni anụ.
11 Ka bụ nhne a vu n'ovu neekpenu anụ okpukpe ige ọbula, ma Chiokike aị gwnụsi anụ ele kwesiri osukwu ikwu a, hite n'iknernema a mee kpakara nhne ọma anụ vu n'echiche mezu nụ kpakara nhne anụ neeme bụru nhne hi n'ọkwnata ovu. 12 Ka bụ ma be znarnị rẹwhna Nyenwe aị Jizọsi kwnornu nụ anụ, ma anụ kwnornu ya, hite n'oru Chiokike aị nụ Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi.