Ọkwukwo izi
ke Mbọm
Pọlu gbaznennu
Timoti
Nhne gbasịri ọkwukwo izi ka
Timoti snornu Pọlu zne izne, rnụ masị ẹrnu izi ọma Karaịsi. Timoti nụ Pọlu nwernu otu ọkwnata mkpọma, kam kpayarụ, Timoti nụ lele nnwọ ke Pọlu mụrnu (1:2). Timoti bụ nye ẹrnu ke Pọlu kwnatarụ mkpọma k'agịda.
Ọ bụ n'ezi nụ Pọlu gbaznennu Timoti ọkwukwo izi ka, kọvu o kwuru agịda nhne ke gbasịri kpakara ọgbako Chiokike. Pọlu kahịaru kpa be jeeji nọohoru ele risi ọgbako Chiokike. Ọ kaa nụ ele Karaịsi kwesiri neekpenu ibne be okpukpe. A nwernu otu Chiokike nụ Karaịsi Jizọsi, nye nwernu rikne o kwuru aị znekwnusi Chiokike.
Nhne zị n'ọkwukwo izi ka
Obekwu ikwu (1:1,2)
Bụdnu ọgbako Chiokike (1:3---3:13)
Nhne tugwaru otugwa ke okpukpe aị (3:14-16)
Pọlu znirni Timoti ezni (4:1---6:21)
1
Mawa, Pọlu, nye izi Karaịsi Jizọsi lele kpa Chiokike Nye Ọznohia aị nyernu n'iwu nụ ke Jizọsi Karaịsi nye bụ olile anya aị.
M naagbaznenu Timoti nnwọ m n'ezi n'ọkwnata ovu ọkwukwo.
Chiokike Nda aị, nụ Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi nyee i oru, obirizi nụ udno.
Anụ zeru iznizni
aghalaghala
Lele kpa me kannụ ị nga me neezne Masidonia, dazịri n'Efesọsi ma i bnosni ele zni iwu aghalaghala ma be kwụsi o zni nhne nụ kpam. Be túwhuma ige o zni ọtnutnu ruwhere nụ osnusno ọmumu kwó okwo. Kpakara nhne ka, tnụnuma be jeeme ẹrnu Chiokike ke hi n'ọkwnata ovu neezne nụ ruwhnu, be noovuya okewa. Ka bụ ma i zni ele badnụ be whnụrita n'anya hite nụ mkpọma zị snam nụ ovu bụru ọma nụ ezi ọkwnata ovu. Agwna ele badnụ kpawhulem, snornu ikwu-ọnu etekne. Be noopio ọ bụru ele zni iwu, kọvu be máa nhne be nookwu, ọ bụ n'ezi be nookwusi a rikne.
A magwụ nụ iwu bụru ọma, ọ bụru badnụ mekwa a nkarị. A magwụ nụ be kwnóge ele mee mma bịta iwu, kọvu ele noolulu iwu nụ ele risi rikne, ma ele máa Chiokike, nụ ele mmehie, ele zị́la rịchna, ele tụ́ ogwnu Chiokike, ma ele noogbu badnụ, ele noogbu nne nụ nda be, 10 ele neeme ọyi, nụ omekọrita nyerukna nụ ibne a, nụ omekọrita nyerinya nụ ibne a, ele neerne ọhi, ele aghalaghala, ele kwú ezi ọka n'ikpe, nụ kpakara nhne ọbula ke neemegidne iznizni ka zị snam. 11 Iznizni ka bụ izi ọma wam ke zị igwugwu ke hi n'aka Chiokike nye nwe ngọzi. Chiokike nyernu m izi ọma ka n'aka me bịta.
Oru Nyenwe aị
nyernu Pọlu
12 M nọotunu Karaịsi Jizọsi Nyenwe aị mmamma nye nyernu m rikne, nye gwnụsiri m nye kwesiri ọkwnata ovu, mee m bụru nye nọornu a ẹrnu. 13 Ọ bụ n'ezi nụ m bụ m nye nookwulu a nụ mbọm nụ nye kpaknarnụ ele ke a ẹhni, nụ nye mee nhne rikne, kọvu ọ dọnu m obirizi kwnornu nụ m mernu m kpakara nhne ka nụ ọ́ma ama nụ ókwe ekwe. 14 Nyenwe aị wụkwasiri m oru a zị agịda nụ ọkwnata ovu nụ ọwhnun'anya a ke zị nụ rime Karaịsi Jizọsi.
15 Ka bụ ikwu-ọnu ke kwesiri ọkwnata ovu, ke nye ọbula kwesiri o kweru, Karaịsi Jizọsi varụ n'ọwa ọ znọhia ele mmehie, me bụ nye risi ele mmehie. 16 Ka bụ nhne kpahịaru Chiokike jiri dọnu m obirizi, me nye risi ele mmehie ma Karaịsi Jizọsi gesi ọsnuta ovu a zị ogologo ma m bụru m nhne atụ nyee ele jeekweru nụ ya ma be nwehịa bụdnu kwó okwo. 17 Kịtna, eze ke zị ọkwnukokwnu, nye nwụ́ ọnwu, nye be whnụ́ anya, nye ya nụ nsnụnu a bụ Chiokike, ya nụ nsnụnu a nwe igwugwu nụ ọson'anya tim tọm. Amịm.
18 Timoti nnwọ m, m neenye i iwu ka lele kpa ọwhnurninya be whnụrnu gbasịri ị n'ige wheru ewhe, snornu nhne be kwuru gbasịri ị, ma i nwernu rikne lụ ọgwnu ọma lele nye Karaịsi. 19 Jikwasi ọkwnata ovu i rikne nụ ovu zị snam. Agwna ele badnụ ghasarụ be, ke kpahịaru ọgbo ọkwnata ovu be kpuru. 20 N'esilawụru be bụ Haịmenousi nụ Alẹkizanda ele me sịgbasiri n'aka Setani ma be mụhia gharụ o kwulu Chiokike.