3
Anụ kpenu aị okpukpe
Ke ipne-aznụ, rụmu nda aị, anụ kpenu aị okpukpe ma izi Nyenwe aị gbasa k'agịda, nwernu masị igwugwu a lele kpa ọ zị n'esilawụru anụ. Kpe masị ma Chiokike dọhia aị n'aka ele ọjo nụ ele arụru-ẹli, kwnornu nụ ọ bụ́o kpakara badnụ nwernu ọkwnata ovu. Kọvu Chiokike bụ nye kwesiri ọkwnata ovu, o jeenye anụ rikne, kpusni anụ hite n'aka nye ọjo wam. A tụkwasiri Nyenwe aị mkpọma nụ anụ zị kọriri neeme neezne nụ ruwhnu kpakara nhne a nyernu anụ n'iwu. Nyenwe aị duru mkpọma anụ dụ n'ọwhnun'anya Chiokike nụ ọsnuta mkpọma ke zị nụ rime Karaịsi.
Ọ dọ aka nụ nsnị
gbasịri ime mgwụ
Rụmu nda aị, a ji rẹwhna Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi neenye anụ iwu, anụ zeru nnwọ nda ọbula ke bụ nye ime-mgwụ, nye zá noowu bụdnu lele kpa nhne a znirni anụ. Kwnornu nụ anụ magwụ kpa anụ kwesiri o snornu nhne atụ aị. A bụ́o ele ime-mgwụ nga aị nụ anụ zị. A ríge wiri nye ọbula ke a kwụ́la ọgwo. Tnụnuma, a dọgburu ẹhni aị n'ẹrnu iwhnehnie nụ abalị, nọornu ẹrnu ma a gharụ ọ bụru ivu rịnya nyee anụ. Ka bụ́o nụ a nwée rikne nahọru anụ nhne, kọvu ma a bụru ele anụ jọomuhia nhne n'aka be. 10 Nga aị nụ anụ zị, a znirni anụ nhne ka, “Ọ bụru nụ nye ọbula jọ́ornu ẹrnu, o rí wiri.”
11 A nọonu nụ agwna ele badnụ dazị etekne, be mée nhne ọbula, ele nookwu ọka gbásịla be. 12 A ji rẹwhna Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi neenye be iwu, be gbasị rikne, rnụhia nhne be jeeri. 13 Rikne gwụ́ anụ rụmu nda aị n'ome nhne bụru ọma.
14 Nye ọbula ke zá naabịta nhne a gbarụ n'ọkwukwo izi ka, anụ hnata nye wam ama. Anụ nụ nye wam mékọ nhne ọbula, ma iwhnerne tụ a. 15 Kọvu anụ mée be ele irno anụ, anụ zni be ezni lele rụmu nda.
Obekwu ikwu ipne-aznụ
16 Kịtna, Nyenwe aị ke udno n'iwhuru a nyee anụ udno ige ọbula n'apna ọbula. Nyenwe aị dazịgidnenu kpakara anụ.
17 Mawa, Pọlu, ji aka m gba obekwu ikwu ipne-aznụ ka. Ka bụ nhne neegesi nụ mawa gbarụ obekwu ikwu ipne-aznụ ke me gbarụ.
18 Oru Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi dazịgidnenu kpakara anụ.