13
Ọdo aka nụ nsnị ipne-aznụ
Ka jọobu mgba ẹto me naava lekasi anụ. “Kpakara nhne be bnornu badnụ, jeenwerịri ele akebne lawụru mọbu ẹto,” lele kpa ọkwukwo nsọ kwuru. Lele kpa me kannụ anụ nga me varụ ke mgba lawụru, ele mehieru n'ige wheru ewhe, nụ kpakara ele berere, m nookwu a berere kpa me zị ikere, me va kwno, kpakara be jaata awhnụwhnu mmehie be. Hne anụ noopio nhne ke neegesi nụ Karaịsi ji m nookwu ọka, ọ bụ́o nye nwée rikne n'esilawụru anụ kọvu o jeegesi iknernema a hne anụ zị. Ọ bụ n'ezi nụ be gburu a n'énwe rikne, kọvu ọ zị bụdnu hite nụ iknernema Chiokike. A bụ ele nwée rikne nụ rime Karaịsi, kọvu hne anụ zị a joosno a zịri bụdnu n'iknernema Chiokike.
Anụ nyosnama ẹhni anụ lekasi ma anụ zị kọriri bụdnu n'ọkwnata mkpọma. Ọ bụ nụ anụ máa Karaịsi Jizọsi wu nụ rime anụ? Okwolem ma anụ dnarnụ adna. M kweru m nụ anụ jaamahịa nụ a bụ́o ele dnarnụ adna. A naarịasno Chiokike, anụ mée nhne ọjo. Ọ bụ́o ma ele badnụ kaa nụ a bụ ele ọma, kọvu ma anụ mee nhne ke kwesiri, ọ bụbedi nụ a nụ lele ele dnarnụ adna. A jéenwe rikne mee nhne megidne ezi ọka, kọvu dasịnu ezi ọka n'ikwnu. Mkpọma nọoso aị n'ọnu nga a nwée rikne, kọvu nụ anụ nwernu rikne. A neekpe ma anụ bụru ele zuru ozu. 10 Kam kpayarụ, me naagbanụ anụ ọkwukwo ka kpa me zị ikere, ma ọ bụru me va, m jéeme anụ nhne rikne hite n'iknernema Nyenwe aị nyernu m, rikne o wulizọ anụ olu lele ọro, ọ bụ́o ọ kwnadna anụ akwnadna.
Obekwu ikwu ipne-aznụ
11 N'ipne-aznụ, rụmu nda m, anụ dazịkwaru nkarị. Anụ gbalị dụ ozuzu. Anụ bno nsnị nụ nhne me nọorio anụ, anụ bụru ele nwernu otu mkpọma, anụ wuru n'udno. Chiokike ke ọwhnun'anya nụ udno dazịgidnenu anụ.
12 Anụ bekwurita ibne anụ lele rụmu nda. 13 Kpakara ele nsọ Chiokike neebekwu anụ. 14 Oru ke Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi, ọwhnun'anya ke Chiokike, nụ owugidne ke Enine Nsọ dazịnu kpakara anụ.