Ọkwukwo izi Pọlu
gbaznennu
Ele Galasia
Nhne gbasịri ọkwukwo izi ka
Hite n'ọpanizo ọkwukwo izi Pọlu gbaznennu ọgbako Chiokike ke zị nụ Galasia, o mernu be mahịa nhne lawụru ke zị mkpa. Ke mbọm, bụ ma be mahịa nụ ọ bụ ezi nye izi Karaịsi, ke ẹbo bụ nụ izi ọma ọ nọokpo okwo a bụ ezi ọka. Ka bụ kwnornu nụ agịda ele badnụ naakaa nụ Pọlu bụ nye izi aghalaghala nụ nye nọokpo okwo izi ọma aghalaghala.
Pọlu bụ nye izi Karaịsi n'ezi ọka, nye Nyenwe aị nyernu ẹrnu o zni ele bụ́o ele Ju izi ọma. Pọlu kannụ Pita nụ ọ bụ nye ruwhnu lawụru, kwnornu nụ o kwémana o snornu ele bụ́o ele Ju ele zá naabịta Iwu Mozizi ri wiri nga ọ whnụrnu ele hi nụ Jerusẹlem va.
Pọlu kwusiri a rikne nụ okwolem hite n'ọkwnata mkpọma nhne Chiokike jeeji znọhia badnụ. Ka whụyaru iwhne nụ bụdnu Ebereham, nye nahịaru mkwna Chiokike hite n'ọkwnata mkpọma.
Nhne zị n'ọkwukwo izi ka
Ezi nye izi nụ ezi izi ọma (1:1-10)
Chiokike họhiaru Pọlu lele nye izi Karaịsi (1:11-24)
Pọlu naagbanụ izi ọma akebne (2:1-21)
Ọznohia kwolem hite n'ọkwnata mkpọma (3:1---4:31)
Ele Enine Nsọ nụ ọwhnun'anya noodu (5:1---6:10)
Ọdo aka nụ nsnị ipne-aznụ (6:11-18)
1
Mawa, Pọlu, nye izi Karaịsi ke híge n'aka badnụ mọbu nụ rikne ke badnụ, kọvu hite nụ Jizọsi Karaịsi nụ Chiokike Nda, nye mernu Jizọsi hi n'ẹnwu lizọ, nụ kpakara rụmu nda ele me nụ be zị naagbaznenu kpakara ọgbako Chiokike ke zị nụ Galasia ọkwukwo.
Oru nụ udno ke Chiokike Nda aị nụ ke hi n'aka Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi dazịnu anụ. Karaịsi gweru bụdnu a nyee kwnornu mmehie aị ma ọ dọhia aị n'ige ọjo ka lele kpa echiche Chiokike Nda aị pioru. Ọznarni zịnu a ọkwnukokwnu. Amịm.
Izi ọma berere zị́la
Ọ gbagwojiri m anya nụ anụ ghasarụ nye wam sukwuru anụ bna n'oru ke Karaịsi, zne izi ọma berere. N'ezi, izi ọma berere zị́la, kọvu agwna ele badnụ naakpahie anụ anya, noopio ọ gbanwo izi ọma Karaịsi. Kọvu ọ bụru aị mọbu enine izi hi n'oligwe va zni anụ izi ọma berere ke bụ́o ke a znirni anụ, Chiokike vụ a ọnu ọkwnukokwnu. Lele kpa a kwuru nụ mbọm, m nookwu kwno a berere, ọ bụru nụ nye ọbula zni anụ izi ọma ke zị ichne nụ ke anụ nahịaru, Chiokike vụ a ọnu ọkwnukokwnu.
10 Ka o neegesi nụ m noopio ruwhnu ọma ke badnụ, bụ́o ke Chiokike? M noopio nhne jaamasị badnụ sa? Ọ bụru nụ m noopio ruwhnu ọma ke badnụ, m jọ́obu nye izi Karaịsi.
Chiokike sukwuru Pọlu
11 Me kanụ anụ, rụmu nda m, izi ọma me nọokpo okwo a bụ́o nhne hi n'aka badnụ. 12 M náhịage m a n'aka badnụ, ọ bụ́o badnụ znirni m a, kọvu Jizọsi Karaịsi kpumernu a nyee m.
13 Anụ nụrnu kpa me wuru bụdnu nụ mbọm n'okpukpe ele Ju, nụ kpa me kpaknarnụ ọgbako Chiokike ẹhni k'agịda, gbalị ma o whu. 14 M be m ele Ju ibne m ọsno ele me nụ be bụ ebiri n'okpukpe ele Ju, m ji m kpakara mkpọma yisi n'omen'ẹli ele nda aị ọknani. 15 Kọvu Chiokike bịtaru m ichne hite nụ rụwho nne m, o sukwuru m hite n'oru a. Nga ọ masịri a, 16 o kpumennu m Nnwọ a, ma m nwernu m rikne zni ele bụ́o ele Ju izi ọma gbasịri a. Ige wam, m znége ma me nụ badnụ ọbula tnụ ọtnutnu gbasịri a. 17 M znége m Jerusẹlem zne ọ whnụ ele be m ọsno bụru ele izi, kọvu m znernu m Arebịa, m lahna Damasịkosi.
18 Nga awha ẹto whemernu, m znernu m Jerusẹlem zne mahịa Pita, me nụ a dazịri nri nụ ọbochi isne. 19 M whnụ́ge m nye izi berere okwolem Jemisi nwene Nyenwe aị Jizọsi. 20 Nhne me gbannụ anụ n'ọkwukwo bụ ezi ọka, Chiokike magwụ nụ ọ bụ́o aghalaghala. 21 Omekwo, m zne n'ẹli ke zị nụ rime Siriya nụ Silisia. 22 Ọ zá nye Karaịsi ke zị nụ ọgbako Chiokike ke zị nụ Judiya magwụ nye me bụ ruwhnu nụ ruwhnu. 23 Kọvu nụ be nụrnu ọtnutnu, “Nye wam ke naakpakna aị ẹhni neezni izi ọma ọkwnata mkpọma wam ọ gbalịri o mee ma o whu nụ mbọm.” 24 Be znarnị Chiokike kwnornu m.