2
Ele izi berere
nabnanyarnụ Pọlu
Nga nri nụ awha ẹno whemernu, m lahna m Jerusẹlem, me nụ Banabasị, m kwuru Taịtosi zne. M znernu m kwnornu nụ Chiokike kpumennu m me zne. N'iznuznu ke me nụ ele risi gbarụ ichne, m kọwaru m izi ọma me znirni ele bụ́o ele Ju, ọ zị ẹrnu me rnụrnu mọbu ke me nọornu kịtna bọ bụ nhne etekne. Taịtosi nye me nụ a sno, ọ bụ n'ezi nụ ọ bụ nye Giriki, be kwnágidnene a ọ kpa nka. Agwna rụmu nda aghalaghala gbebnarnụ va o nyosna kpa a jiri nwernu ẹhni aị nụ rime Karaịsi Jizọsi, be pioru ma a bụru ọhi iwu ele Ju. A nyége be oghere rịa rịa ma a bịtannu anụ ezi ọka ke izi ọma chịm chịm.
Agwna ele nụ lele be bụ ele risi. Nhne ọbula be bụ zá m mkpa, kwnornu nụ Chiokike lé badnụ anya nụ ruwhnu n'ikpe. Ọ zá nhne ele ka tụkwasiri nụ izi me znirni. Kọvu be whnụrnu nụ Chiokike nyernu m izi ọma me zni ele bụ́o ele Ju, lele kpa o nyernu Pita ẹrnu o zni ele Ju izi ọma. Chiokike wam ke nọornu ẹrnu n'izi ọma Pita znirni ele Ju lele nye izi, bụ masị nye nọornu ẹrnu n'izi ọma me znirni ele bụ́o ele Ju lele nye izi. Nga Jemisi nụ Pita nụ Jọni, ele nụ lele ele risi whnụrnu nụ Chiokike nyernu m ẹrnu ka zị ichne, be gbasịri me nụ Banabasị akarikwnunga ke neegesi nụ a bụ otu. Be kweru a zne zni ele bụ́o ele Ju izi ọma, be zne zni ele Ju izi ọma. 10 Nhne be nọorio kpọi bụ, a chenwanya ele mboni, kị bụ nhne me mernu wara wara.
Pọlu bigbọru Pita
n'Antịoku
11 Nga Pita vaduru Antịoku, m bigbọru m a nụ ruwhnu ọhna kwnornu nụ ọ dnahieru. 12 Sụ ele Jemisi ziyaru va, Pita nụ ele bụ́o ele Ju neerikọ wiri. Kọvu nga be vaduru, o kwéle o sno be ri wiri, kwnornu nụ ogwnu ele be kparụ nka tụru a. 13 Ele Ju ke gwnarnụ snornu a kpa ichne ichne kwnornu nụ ruwhnu lawụru a, ke kpayarụ Banabasị sno be nụ ruwhnu lawụru be.
14 Nga me whnụrnu nụ be méne lele ezi ọka ke izi ọma, m kanụ Pita nụ ruwhnu kpakara be, “Ị bụ nye Ju, kọvu ị noowu bụdnu lele ele bụ́o ele Ju, ọ bụ́o lele nye Ju. Ndaa kpa ị naakwnagidne ele bụ́o ele Ju be snornu omen'ẹli ele Ju?”
Ọznohia bụ hite n'oru
15 N'ezi, a bụ ele Ju hite n'ọmumu aị, a bụ́o ele mmehie lele kpa be nookwu ele bụ́o ele Ju. 16 Kọvu a magwụ nụ badnụ nụ Chiokike mernu udno hite n'ọkwnata mkpọma nụ Jizọsi Karaịsi, ọ bụ́o n'ome nhne iwu kwuru. A kweru nụ Karaịsi Jizọsi ma aị nụ Chiokike zịri n'udno hite n'ọkwnata mkpọma nụ Karaịsi. Ọ bụ́o n'ome nhne iwu kwuru, kwnornu nụ ọ zá nye ọbula bụ nye ọma hite n'ome nhne iwu kwuru.
17 Ọ bụru nụ nga a noopio ma aị nụ Karaịsi zịri n'udno, a whnụ ẹhni aị nụ a bụ ele mmehie lele ele berere, ka o neegesi nụ Karaịsi naadasị mmehie n'ikwnu? Chiokike kwé. 18 Ọ bụru nụ me panịzo noowu nhne me kwnadnarnụ akwnadna, ka neegesi nụ m bụ m nye noolulu iwu. 19 Kwnornu nụ hite n'iwu m nwụrnu ẹnwu hne iwu zị, ma m zịri m bụdnu nụ rime Chiokike. 20 Be gweru m yisinu Karaịsi kpọgidne aị n'olu ọgba a, m zá m bụdnu ke m, kọvu Karaịsi wu nụ rime m. Bụdnu ke me zị n'anọ-ẹhni bụ ke me zị n'ọkwnata mkpọma ke Nnwọ Chiokike, nye whnụrnu m n'anya gweru bụdnu a nyee kwnornu m. 21 M zá m neelewhu oru Chiokike anya, kwnornu nụ ọ bụru nụ ome mma bụ hite n'iwu, ẹnwu Karaịsi nwụrnu bụ nhne etekne.