2
Nye ọgwnu ọma ke Jizọsi
Timoti nnwọ m, gbasị rikne n'oru ke Karaịsi Jizọsi. Kpakara nhne ị nụrnu me kwuru nụ ruwhnu agịda ele akebne, zni ele kwesiri be kwnata be ovu, ele jeenwe rikne zni masị ele berere. Nwe ọkasi ovu n'awhnụwhnu lele nye ọgwnu ọma ke Karaịsi Jizọsi. Ọ zá nye ọbula ke bụ nye ọgwnu ke neeme nhne nye bụ́o nye ọgwnu neeme, ma o mee nhne jọosno nye risi a ovu n'ọnu. Kpam masị, ọ zá nye naagba ẹso ke jeenwe rikne kpuru okpu mmeri ọ bụru nụ ọ gbáge ẹso lele kpa iwu ẹso kwuru. Nye ẹrnu ẹkwnu ke nọornu ẹrnu nkarị kwesiri o beru ọso ri mkpụru mbọm ke hi n'ẹkwnu a whụya. Tule nhne me nookwu, Nyenwe aị jeenye i ọghohia nụ kpakara nhne.
Chenwanya nụ ka bụ izi ọma m, Jizọsi Karaịsi nye hiri n'avnụrnu Devidi, hiri n'ẹnwu lizọ. Kwnornu nụ izi ọma ka, m naata awhnụwhnu dụ kpa be tụru m ijigba lele nye noolulu iwu, kọvu be tụ́ge ikwu-ọnu Chiokike ijigba. 10 Ka bụ nhne mernu me neenwe nkasi ovu kwnornu ele wam Chiokike họhiaru, ma be nwehịa ọznohia ke zị nụ Jizọsi Karaịsi nụ igwugwu kwó okwo.
11 Ka bụ ikwu-ọnu ke kwesiri ọkwnata ovu,
Ọ bụru nụ a snornu a nwụ,
a joosno a zịri bụdnu.
12 Ọ bụru nụ a nwe ndidi,
a joosno a chị lele eze.
Ọ bụru nụ a gọnahoru a,
ọ jọogonahoru aị.
13 Ọ bụru nụ a nwée ọkwnata ovu,
o jeekwesi kọriri ọkwnata ovu,
kwnornu nụ ọ jọ́ogonahoru ẹhni a.
Nye ẹrnu ke Chiokike
naakweru
14 Chenwanyanụ be kpakara nhne ka. Dọ be aka nụ nsnị nụ ruwhnu Chiokike gbasịri ọdogbuta n'ikwu-ọnu, ọ zá mbnarna ọbula zị a, o noolulu ele noobno nsnị. 15 Gbalị gweru ẹhni i gesi nụ ruwhnu Chiokike lele nye ẹrnu Chiokike nakweru, nye iwhnerne zá nọotu, nye nwernu rikne zni ikwu-ọnu ke ezi ọka nkarị. 16 Zeru ọka iwhnirniwhno nụ ọka etekne, kwnornu nụ ele nookwu a neegweme ẹhni be hne Chiokike zị. 17 Iznizni be naagbasa lele bẹkwnu ọkochi, * mọbu lele mbam mbam ke Haịmenousi nụ Filetusi zị n'esilawụru ele neezni a. 18 Ka bụ ele kpawhuru n'ezi ọka. Be nookwu nụ olizọ n'ẹnwu ele nwụrnu ọnwu whelem, be naakwnadna ọkwnata ovu agwna ele badnụ. 19 Kpa ọ zị, ntụ-ẹli Chiokike gwuzo kwem, ke nwernu akara ka, “Chiokike magwụ ele ke a,” nụ “Nye ọbula ke noosukwu rẹwhna Nyenwe aị, hi nụ nhne ọjo whụya.”
20 N'ọro hna okpotokpo, ọ bụ́o agbụgba wiri golu nụ agbụgba wiri siliva bụ nhne zị a kpọi, kọvu okiko isisi nụ rịzna, agwna be ji nọornu ẹrnu zị mkpa, agwna be ji nọornu ẹrnu zị́la okne mkpa. 21 Kọvu ọ bụru nụ badnụ ọbula snụsnama ẹhni a nkarị, be jeeji a nọornu ẹrnu zị mkpa, ke zị nsọ, be jiknernu a, Nyenwe a jeeji nọornu ẹrnu ọma ọbula. 22 Gbanahọru kpakara nhne ọjo ke nọogwnu ele ikoro. Gbasnornu ome mma, nụ ọkwnata ovu, nụ ọwhnun'anya nụ udno, jị nụ kpakara ele neekpenu Nyenwe aị nụ mkpọma zị rịchna. 23 I kwú ọka ọbula ke iwhnirniwhno nụ agịrigo nwée risi, kwnornu nụ be noovuya okno ọka. 24 Nye izi Nyenwe aị jọ́oburu nye nookno ọka, tnụnuma, ọ jọoburiri nye neegesi nye ọbula ovu ọma, nye nwernu rikne zni nhne, nye nwernu ndidi. 25 O jeegweru wọhnernerne neezni ele neemegidne a nhne, neele anya nụ Chiokike jeeme be tụhnasna, o dubna be n'ezi ọka, 26 ma be mahịa nhne, gbanahọru mbịta Ekwensu sninu be, kpa o gidnernu be ma be mee nhne o pioru be mee.

*2:17 mọbu lele mbam mbam