3
Ọbochi ipne-aznụ
Kọvu hnata ka ama, ige tụ ogwnu k'agịda vawa n'ọbochi ipne-aznụ. Ele badnụ jọoburu ele whnụrnu ẹhni be n'anya, ele whnụrnu ịwai n'anya, ele oknomokno, ele nganga, ele noolulu ele badnụ, ele zá noobnonu ele mụrnu be nsnị, ele nwée ovu ọtu mmamma, ele zá nsọ, ele nwée ọwhnun'anya, ele zá naagbarụnu ele badnụ nhne be mernu be, ele nookwulu, ele nwée rikne jikwaru ẹhni be, ele nụ lele anọhia, ele nhne bụru ọma zá naamasị, ele neere ele badnụ, ele risi rikne, ele nọowhu nụ nganga, ele whnụrnu nhne sọ n'ọnu n'anya karụ ọ whnụ Chiokike n'anya, ele nwernu ọdi ogwnu Chiokike kọvu be gọnahoru rikne a. Jị nụ be nwékọ nhne ọbula.
Be bụ ele ji aghịgho nooduwhu ezi-nụ-ọro, duwhu ele rinya nwée rikne, ele rinya mmehie noovughari lele ele nwọrnu manya nụ ẹgwnurnu nhne ọjo. Ele rinya nụ kpa zị nọomu nhne, kọvu be nwée rikne mụhia ezi ọka. Lele kpa Janisi nụ Jambirisi gwuzogidnernu Mozizi, ele ka neemegidne ezi ọka, ele mkpọma be nwụrnu ọnwu, ele ọkwnata ovu be bụ nhne etekne. Kọvu be jéenwe rikne zne nụ ruwhnu, lele kpa iwhnirniwhno ele wam whụyaru iwhne, ọ bụ masị kpa iwhnirniwhno ele ka jọowhuya iwhne.
Pọlu znirni Timoti
ezi ipne-aznụ
10 Kịtna, Timoti, ị magwụ kpakara nhne me znirni nụ kpa me wuru bụdnu m. Ị magwụ nhne me neeme nụ nhne me kweru nụ ya, nkasi ovu m, nụ ọwhnun'anya m, nụ ndidi, 11 nụ kpa me nagidnernu ọkpagbu, nụ awhnụwhnu. Ị magwụ kpakara nhne me whnụrnu n'Antịoku, nụ Aịkoniom, nụ Lisitira, kpa me nagidnernu ọkpagbu. Kọvu Nyenwe aị dọhiaru m nụ rime kpakara be. 12 Me kanụ ị ezi ọka, nye ọbula ke joowu bụdnu ke nọotu ogwnu Chiokike nụ rime Karaịsi Jizọsi jaata awhnụwhnu. 13 Kọvu ele ọjo nụ ele ka nụ be bụ nhne be bụ́la, jaazị nọojokari bụjo, nooduwhu ele badnụ, be nooduwhu masị be. 14 Kọvu dazịgidne nụ nhne me znirni ị nụ nhne i kweru, hne ị magwụ nye ị mụhiaru nhne n'aka a. 15 Hite n'ige ị bụ nnwọ matị, ị magwụ nhne ọkwukwo nsọ kwuru, ke nwernu rikne mee i ị bụru nye nwernu akọniche. Ka joodubna i n'ọznohia hite n'ọkwnata ovu ke zị nụ Karaịsi Jizọsi. 16 Kpakara nhne be gbarụ n'ọkwukwo nsọ hi n'echiche Chiokike whụya, be bụru ọma n'ogweru zni nhne, bigbọ, dọ aka nụ nsnị nụ ọznuznu ke ome mma, 17 ma badnụ ke Chiokike bụru nye zuru ozu, nye be jiknernu nọornu kpakara ẹrnu ọma.