2
Hite n'ẹnwu bna nụ bụdnu
Nụ mbọm, anụ nụ lele ele nwụrnu ọnwu, ele be kewamarnụ hne Chiokike zị kwnornu nụ anụ bnóne nsnị, mee nhne ọjo. N'ige wam anụ wuru bụdnu ọjo lele ele zị n'ọwa. Anụ snornu badnụ ọjo wam ke nẹechi kpakara rẹnwu ọjo n'ọwa. Setani bụ rẹnwu ọjo wam ke nọornu ẹrnu nụ mkpọma ele zá noobnonu Chiokike nsnị kịtna. Kpakara aị wuru bụdnu n'esilawụru be n'ige wheru ewhe lele kpa nhne nọogwnu anọ-ẹhni aị. A snornu ele berere mezu nhne echiche ọjo aị pioru, kam kpayarụ, a bụru ele ke ovu owe ẹhni Chiokike dnakwasịri.
Kọvu Chiokike bụ nye obirizi k'agịda. Ọwhnun'anya a zị agịda hne a zị. Ọ bụ n'ezi nụ a bụ ele nwụrnu ọnwu nụ rime mmehie, kọvu Chiokike mernu aị nụ Karaịsi zịri bụdnu nga o mernu Karaịsi hi n'ẹnwu lizọ. Chiokike znọhiaru anụ kwnornu nụ oru a. Chiokike mernu a snornu Karaịsi hi n'ẹnwu lizọ. O mee aị nụ Karaịsi Jizọsi dazịri ẹli nụ hne kakwo n'oligwe. Chiokike mernu ka ma kpakara ele badnụ mahịa n'ige vazne nụ ruwhnu ẹkwnu ke oru a ke nwée atụ ke o jiri ovu ọma a gesi aị nụ rime Karaịsi Jizọsi. Kwnornu nụ Chiokike jiri oru a znọhia anụ hite n'ọkwnata mkpọma nụ Karaịsi. Ọ bụ́o kwnornu nhne ọbula ke anụ mernu. Ọznohia anụ bụ nkesi hi n'aka Chiokike. Ọ bụ́o ẹrnu ọma ọbula anụ rnụrnu, ọ zá nye ji a mee oknomokno. 10 A bụ ẹrnu aka Chiokike. Ọ kpụru aị ma aị nụ Karaịsi Jizọsi zịri n'otu rnụ ẹrnu ọma Chiokike beru ọsno kwabịtanu aị.
A bụ otu nụ Karaịsi
11 Anụ chenwanya nụ mbọm anụ ele bụ́o ele Ju hite nụ ọmumu anụ. Anụ bụ ele ke ele Ju be kparụ nka neeledna anya, nookwu anụ ele be kpáge nka. Ọkpa nka bụ ke be jiri aka kpa n'anọ-ẹhni. 12 N'ige wam, be kewamarnụ anụ hne Karaịsi zị, anụ bụ́o ele Izirẹli, ke kpayarụ, anụ nwée igwe nụ mkwna Chiokike kweru ọ znọhia Izirẹli. Anụ wuru bụdnu n'ọwa ka lele ele nwée olile anya, anụ máa Chiokike nụ mbọm. 13 Anụ bụ ele be kewamarnụ hne Chiokike zị nụ mbọm, kọvu kịtna, Chiokike mernu anụ nụ Karaịsi zịri n'otu, mee masị anụ va nụ ruwhnu a hite n'ọvnarna Karaịsi wụsiri kwnornu anụ.
14 Karaịsi mernu udno zịri n'esilawụru ele Ju nụ ele bụ́o ele Ju nga o mernu ele Ju nụ ele bụ́o ele Ju otu badnụ. O mernu ka nga o jiri anọ-ẹhni a kwnadna mkpọ irno ke kewamarnụ ele Ju nụ ele bụ́o ele Ju. 15 Karaịsi luluru iwu ele Ju hite n'ẹnwu a ma o gweru ele Ju nụ ele bụ́o Ju ele kweru mee otu badnụ ikne, mee ma udno zịri n'esilawụru be. 16 Karaịsi mernu ele Ju nụ ele bụ́o ele Ju nụ Chiokike zịri n'udno hite n'ẹnwu ọ nwụrnu n'olu ọgba, mee be bụru otu badnụ. Ka gwemernu irno n'esilawụru ele Ju nụ ele bụ́o ele Ju. 17 Karaịsi varụ zni anụ izi ọma udno, anụ ele bụ́o ele Ju nụ aị ele Ju masị. 18 Hite nụ Karaịsi, kpakara aị nwernu oghere o znekwnusi Chiokike Nda aị hite n'otu Enine.
19 Kam kpayarụ, anụ ele bụ́o ele Ju bụ́ma ele izne, kọvu anụ ghọlam rụmu Chiokike nụ ele ezi-nụ-ọro Chiokike. 20 O wukwasịri anụ lele ọro n'olu ntụ-ẹli ele izi nụ ele ọwhnurninya, hne Karaịsi Jizọsi n'iwhuru a bụ risi nsụkala ọro. 21 Ya bụ ngalaba jigwu ọro n'otu, ọro wam noosopiya bụru Ọro Nsọ be bịtaru nsọ nyee Nyenwe aị. 22 Be wukọtaru anụ n'otu nụ rime Karaịsi, ma anụ bụru Ọro Nsọ hne Enine Chiokike wu.