3
Pọlu nye ẹrnu
ele bụ́o ele Ju
Kam kpayarụ, mawa Pọlu, m bụ m nye ikelu kwnornu Karaịsi Jizọsi nụ kwnornu risi anụ ele bụ́o ele Ju neekpenu Chiokike. N'ezi, anụ nụrnu nhne gbasịri kpa Chiokike nyernu m ẹrnu o mee anụ ele bụ́o ele Ju mahịa oru a. Chiokike mernu m mahịa nhne miri emi ke badnụ máa nụ mbọm, lele kpa me gbarụ a n'ọkwukwo matị nụ mbọm.
Nga anụ gwnụrnu ka anụ jọowhnu nụ Chiokike mernu m ghọhia nhne miri emi gbasịri Karaịsi. N'ige wheru ewhe, Chiokike kpúmene ele badnụ nhne ka, kọvu kịtna Enine Chiokike kpumennu a ele izi nụ ele ọwhnurninya ele ọ họhiaru. Nhne miri emi wam bụ anụ ele bụ́o ele Ju ele kweru nụ ele Ju ele kweru ghọru otu anọ-ẹhni. Anụ joosno masị ele Ju kehịa nhne Chiokike kweru be nụ mkwna hite nụ Karaịsi Jizọsi kwnornu nụ izi ọma.
Chiokike nyernu m ẹrnu ke o zni izi ọma ka kwnornu ovu ọma a. O mernu ka hite nụ rikne a nọornu ẹrnu nụ rime m. Ọ bụ n'ezi nụ m kwésile m, kọvu Chiokike nyernu m oru a n'esilawụru ele ke a, o zni anụ ele bụ́o ele Ju izi ọma ke okne nhne gbasịri Karaịsi ke ele badnụ nwée rikne ghọhiali. O nyee kwno m ẹrnu o mee kpa ele badnụ jaamahịa kpa o jeeme nhne miri emi ka. Chiokike nye keru kpakara nhne kpusnirni nhne miri emi ka n'anya ele badnụ agịda ige wheru ewhe. 10 Echiche a bụ ma kpakara rikne ke nẹechi ẹchi n'oligwe mahịa akọniche Chiokike ke hna ezi hite n'ọgbako a.
11 Ka bụ nhne Chiokike vu nụ mkpọma sụ ọ kpụru ọwa. Kịtna, o mezuru a hite nụ Karaịsi Jizọsi Nyenwe aị. 12 Aị nụ Karaịsi bụ otu, a kweru nụ ya, kam kpayarụ, a nwernu mkpọma siri rikne o zne nụ ruwhnu Chiokike, énwe ogwnu. 13 M naarịasno anụ, anụ bikno kwé rikne gwụ anụ kwnornu awhnụwhnu me naatanụ anụ, ke jeegweyanụ anụ igwugwu.
Karaịsi whnụrnu aị n'anya
14 Kam kpayarụ, me gwu mpnerne ọchi kpenu Chiokike Nda, 15 nye jịri kpakara ezi-nụ-ọro ke zị n'oligwe nụ ọwa rẹwhna be. 16 M nọorio Chiokike ma o hite n'ẹkwnu ke ngọzi a, nyee anụ iknernema hite n'Enine a ma mkpọma anụ si rikne, 17 ma Karaịsi hite n'ọkwnata ovu wuru nụ rime mkpọma anụ, ma anụ gba ẹgwnugwnu, gwuzoru chịm chịm n'ọwhnun'anya a. 18 M nọorio masị ma anụ nụ kpakara ele Chiokike mahịa ọwhnun'anya Karaịsi nwernu hne a zị, kpa ọ hna nụ rude, nụ ogologo a, nụ kpa ọ hna n'olu, nụ omimi a, 19 ma anụ mahịa ọwhnun'anya ka ke kakwo nhne badnụ etekne nwernu rikne ghọhiali. M nọorio ma Chiokike mejihịa anụ nụ kpakara nhne Chiokike bụ.
20 A ja Chiokike, nye nwernu rikne o mee kakwo kpa a nwernu rikne rịo mọbu rị hite nụ iknernema a ke nọornu ẹrnu nụ rime aị. 21 Ngwa ma aị ọgbako Chiokike ele o mernu aị nụ Karaịsi Jizọsi bụru otu, ja Chiokike hite n'otu ebiri dụ n'ebiri berere, ọwa kwnurnu ọwa. Amịm.