4
A bụ otu nụ rime Karaịsi
Mawa, nye ikelu kwnornu Nyenwe aị, naarịasno anụ, anụ wu bụdnu kwesiri ikwu Chiokike sukwuru anụ. Nhne ọbula anụ neeme, anụ gweru ovu hieru ẹli nụ ọzi wọhnernerne nụ ndidi naabnanya ibne anụ kwnornu anụ whnụrnu ẹhni anụ n'anya. Anụ gbalị ọ bịta ọzi n'otu ke Enine hite noowu n'udno n'esilawụru anụ. Ele Chiokike bụ otu anọ-ẹhni, a nahịaru otu Enine, lele kpa Chiokike sukwuru anụ n'otu olile anya. A nwernu otu Nyenwe aị, ọkwnata mkpọma aị bụ otu, ọwuwu mini aị bụ otu. A neekpenu otu Chiokike bụ Nda kpakara badnụ, nye nẹechi kpakara badnụ, ọ nọornu ẹrnu hite nụ kpakara badnụ, nye zị nụ rime kpakara badnụ.
Karaịsi nyernu nye ọbula nụ rime aị rikne ọ rnụ ẹrnu lele kpa o kpebiri a. Lele kpa be gbarụ a n'ọkwukwo nsọ,
“Nga ọ larụ olu,
ọ dọru agịda ele irno a n'ọhi, be snornu a n'aznụ,
o nyee ele badnụ nkesi.”
Kịni bụ n'ọkwukwo nsọ kwuru nụ ọ larụ n'olu? Ọ bụ nụ Karaịsi beru ọsno hiedna n'ọwa ka. 10 Nye wam hiednarnụ n'ọwa bụ masị nye larụ hne kakwo n'olu n'oligwe, ma o jihịa kpakara nhne. 11 Karaịsi bụ nye wam, nye nyernu ele badnụ rikne ọ rnụ ẹrnu, mernu agwna badnụ ele izi, ele berere ele ọwhnurninya, ele berere ele naagagharị nọokpo okwo izi ọma, ele berere ele nọoznu atnụrnu nụ ele neezni nhne. 12 O mernu ka ma o jiknernu ele Chiokike ma be rnụnu a ẹrnu, ma ọgbako Chiokike nooso, gwuzosi rikne, 13 tem a dụ n'ọzi n'otu ke ọkwnata ovu, nụ ọ mahịa Nnwọ Chiokike, ma a bụru ele sozuru nụ badnụ, ele dụru nụ nhne ọtutu ke zuru ozu nụ rime Karaịsi.
14 Ige wam a jọ́obuma rụmu takịri. Ele aghịgho nụ ele nooduwhu ele badnụ jéegweru iznizni aghalaghala ọbula ruwhere noovugharị duwhu aị, lele kpa abaka-mini nụ ruwhere noovughari ọgbo n'olu mini. 15 Tnụnuma, a gweru ọwhnun'anya nookwu ezi ọka, ma a nooso lele Karaịsi Nyenwe aị nụ nhne ọbula. 16 Karaịsi neeknekọta ele ke a n'otu, lele kpa rụknani jikọtaru kpakara nhne zị n'ẹhni badnụ n'otu. Ọ bụru nhne ọbula zị n'ẹhni nọornu ẹrnu a, kpakara ẹhni jọoburu nhne gwuzosiri rikne n'ọwhnun'anya.
Bụdnu ikne nụ rime
Karaịsi
17 Kam kpayarụ, m ji m rẹwhna Nyenwe aị nọodo anụ aka nụ nsnị, anụ wúma bụdnu lele ele máa Chiokike, hite n'ọri ọriri ke nwée mbnarna. 18 Ele ka nwée rikne ọ ghọhia nhne gbasịri Chiokike. Be kewamarnụ be hne Chiokike zị kwnornu nụ be máa Chiokike, be bụ ele risi rikne. 19 Iwhnerne o mee nhne bụ́o ọma tụ́ be. Be bụ ele neeme nhne ọjo ke gwnụrnu be, ma be neeme nhne sọ ize n'anya lele kpa ọ nọogwnusi be rikne.
20 Kọvu kị bụ́o nhne anụ mụhiaru gbasịri Karaịsi. 21 N'ezi, anụ nụrnu nhne gbasịri a, be znirni anụ ezi ọka zị nụ Jizọsi. 22 Be znirni anụ sịgbasi bụdnu ọknani wam anụ noowu. Badnụ ọknani wam neeji kpakara nhne nọogwnu anụ nooduwhu anụ, noolulu masị bụdnu anụ. 23 Kịtna, anụ gharụ Chiokike ma ọ gbanwo echiche anụ. 24 Anụ wuru bụdnu ikne ke Chiokike nyernu anụ, ma anụ bụru ele ke Chiokike, ele mee mma, ele zị masị nsọ n'ezi.
25 Kam kpayarụ, anụ gháma aghalaghala, nye ọbula kwunu ibne a ezi ọka, kwnornu nụ a nụ lele nhne zị n'otu ẹhni. 26 Ọ bụru nụ ovu we anụ ẹhni, anụ mékọ mmehie, anụ kwékọ ovu owe ẹhni anụ dazịri tem ẹhnam dna. 27 Anụ nyékọ Ekwensu oghere nụ bụdnu anụ ọ rnawhu anụ. 28 Nye buznu znúma buznu, o gweru aka a rnụ ẹrnu kwesiri ma o yinu ele zị nụ mkpa aka.
29 Anụ kwé ọka bụ́o ọma hi n'ọnu anụ whụya, kọvu anụ kwu ọka bụru ọma ke jeeme badnụ gwuzosi rikne n'ọkwnata mkpọma a. Ige ọbula, anụ kwu nhne bụru ọma nụ nsnị ele badnụ ma be wulizọ be olu lele ọro. 30 Anụ mée Enine Nsọ Chiokike ovu owe ẹhni, bụ ke Chiokike jiri hnịasi anụ iri nụ anụ bụ ke a tem dụ n'ige anụ jeenwernukwo ẹhni anụ. 31 Anụ gweme kpakara mkpọma nlulu, nụ ọnuma, nụ ovu owe ẹhni, ya nụ ọlu ọgwnu nụ ọkaja nụ irno mkpọma. 32 Kọvu anụ nwe ovu ọma, whnụ ibne anụ n'anya, naagbarụnu ibne anụ lele kpa Chiokike gbarụnu anụ kwnornu Karaịsi.