5
Lele rụmu Chiokike whnụrnu n'anya, anụ wu bụdnu lele Chiokike. Anụ wuru bụdnu ọwhnun'anya, lele kpa Karaịsi whnụrnu aị n'anya, gweru bụdnu a kwanụ Chiokike arịohna ke nwernu ẹknarna ọma kwnornu aị.
Anụ kwé be whnụ ewhere, mọbu nhne zị́la rịchna, mọbu anya-kwu n'esilawụru anụ. Nhne ele ka kwésile ele Chiokike zị nsọ. Anụ kwú ọka tụ iwhnerne, mọbu ọka iwhnirniwhno, mọbu ọka bnána nụ nhne, ke kwésile, tnụnuma, anụ tụnu Chiokike mmamma. Kwnornu nụ anụ magwụ nụ ọ zá nye naagba ewhere, mọbu nye zị́la rịchna, mọbu nye anya-kwu, ke nụ lele ọkwa rẹnwu, nwernu igwe nụ nhne ọma ke ẹli-eze Karaịsi nụ Chiokike.
Anụ kwékọ badnụ ọbula gweru ọka etekne rnawhu anụ. Chiokike jaata ele zá noobnonu a nsnị awhnụwhnu kwnornu nụ nhne nụ kpa. Kam kpayarụ, anụ nụ ele nụ kpa mékọ nhne.
Anụ zị n'ọchichiri nụ mbọm, kọvu kịtna anụ bnarnụ n'iwhne Nyenwe aị, anụ wu bụdnu kwesiri ele zị n'iwhne. Ele zị n'iwhne naamị mkpụru ọma ke ovu ọma, ome mma nụ ezi ọka. 10 Anụ piohịa, neeme masị nhne jaakpasu Nyenwe aị ovu ọso n'ọnu. 11 Anụ snó ẹrnu ọchichiri ke nwernu mkpụru bnáge nụ nhne kekọ nhne, kọvu anụ bigbọ be, ma nhne ọjo be mernu whụya iwhne. 12 Kwnornu nụ ọ nọotu iwhnerne o kwu nhne ele zá noobnonu Chiokike nsnị neeme nụ mgwụgwa. 13 Kọvu iwhne jeeme kpakara nhne whụya iwhne. 14 Kwnornu nhne ọbula ke iwhne kpumernu bụ́ma nhne zị nụ mgwụgwa. Kam kpayarụ, be karụ,
“Tnenya, jị nye neezni anyarna,
jị nye nụ lele nye nwụrnu ọnwu, lizọ,
Karaịsi jọomukwasi ị iwhne a.”
15 Anya dụ anụ ẹli kpa anụ noowu bụdnu anụ. Anụ wú bụdnu lele ele iwhnirniwhno, kọvu lele ele nwernu akọniche. 16 Anụ gweru oghere ọbula anụ nwernu rnụ ẹrnu ọma, kwnornu nụ ele badnụ nọornu ẹrnu ọjo k'agịda n'ige ka. 17 Anụ bụ́o ele iwhnirniwhno, tnụnuma, anụ yisi ẹhni piohịa, neeme masị nhne Nyenwe aị pioru. 18 Anụ nwọ́ manya ke naabna n'anya, ke joolulu bụdnu anụ. Tnụnuma, anụ gharụ Enine Chiokike ma o mejihịa ovu anụ. 19 Anụ gweru eri ọma, eri ọznarni nụ eri mkpọma ọso n'ọnu kanụ ibne anụ ọka, gweru kpakara mkpọma anụ gwnụnu Nyenwe aị eri, 20 nọotunu Chiokike bụ Nda mmamma ige ọbula kwnornu kpakara nhne nụ rẹwhna Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi. 21 Ele Chiokike bịta ẹhni be nụ mkpururu ibne anụ kwnornu nụ anụ nọosobisinu Nyenwe aị Karaịsi.
Nzi nụ nnwerne
22 Ele bụ nnwerne anụ bịta ẹhni anụ nụ mkpururu nzi anụ lele nụ anụ bịtaru ẹhni anụ nụ mkpururu Nyenwe aị. 23 Kwnornu nụ nzi bụ risi nnwerne lele kpa Karaịsi bụ risi ọgbako Chiokike. Ọgbako Chiokike nụ lele anọ-ẹhni Karaịsi. Karaịsi bụ Nye Ọznohia ọgbako a. 24 Lele kpa ọgbako Chiokike zị nụ mkpururu Karaịsi, kpam masị, nnwerne ọbula bịta ẹhni a nụ mkpururu nzi a nụ kpakara nhne.
25 Ele bụ nzi, anụ whnụ nnwerne anụ n'anya lele kpa Karaịsi whnụrnu ọgbako a n'anya nwụ kwnornu a, 26 ma o mee a ọ zịri nsọ, o gweruru ikwu-ọnu Chiokike nụ mini snụ a, mee a, ọ zịri rịchna. 27 Karaịsi mernu ka ma o chetenu ọgbako wam n'ẹhni a, lele nhne zị igwugwu, nwée rune, mọbu ruwhnu dọliri ọdili, mọbu nhne ọjo berere, tnụnuma, ọgbako ke zị nsọ, ke nwée ọtna. 28 Kpam masị, nzi kwesiri ọ whnụ nnwerne a n'anya lele kpa ọ whnụrnu ẹhni a. Nye ọbula ke whnụrnu nnwerne a n'anya whnụrnu ẹhni a n'anya. 29 Ọ zá badnụ ọbula ke snornu ẹhni a irno, kọvu o nọoznu, neelekwa ẹhni a anya nkarị. Ọ bụ masị kpa Karaịsi neelekwa ọgbako Chiokike, 30 a bụ nhne zị n'ẹhni Karaịsi. 31 Kam kpayarụ, nyerukna jaagharụ nda a nụ nne a, takwnụsi n'ẹhni nnwerne a, be lawụru ghọ otu badnụ. 32 Ka bụ nhne miri emi k'agịda, kọvu m nookwu gbasịri Karaịsi nụ ọgbako Chiokike. 33 Nyerukna ọbula n'esilawụru anụ, whnụ nụ o whnụrnu nnwerne a n'anya lele kpa ọ whnụrnu ẹhni a, nnwerne masị, whnụ nụ ọ nọoso nzi a anya.