6
Rụmu takịri nụ
ele mụrnu be
Rụmu takịri, anụ noobnonu ele mụrnu anụ nsnị lele kpa Nyenwe aị pioru, kwnornu nụ ọ bụru ọma o mee kpam. Lele kpa be gbarụ a n'ọkwukwo nsọ, “Sọbisinu nda ị nụ nne i.” Ke bụ nhne mbọm ke Chiokike nyernu n'iwu ke nwernu mkwna. I mee kpam, nhne jaagakwanụ ị nkarị, ma ị zịri bụdnu ogologo n'ọwa. Ele bụ nda, anụ mée nhne jaakpasu rụmu anụ ovu owe ẹhni. Tnụnuma, anụ gweru ikwu-ọnu Chiokike nọoznu, neezni be.
Ele ọhi nụ ele nwe be
Ele ọhi, anụ noobnonu ele nwe anụ nsnị, anụ sọ be anya, nọotu ọgwnu be. Anụ gweru mkpọma anụ neeme a lele anụ neemenu a Karaịsi. Anụ bnonu be nsnị, ọ bụ́o ke anya nọowhnu kpọi lele ele neeme nhne naamasị badnụ, kọvu noobnonu be nsnị lele ele ọhi Karaịsi, ele neeme nhne Chiokike pioru hite nụ mkpọma anụ. Anụ gweru ovu ọma nọornu ẹrnu lele nụ anụ bụ ọhi Nyenwe aị, bụ́o ke badnụ. Kwnornu nụ anụ magwụ nụ Nyenwe aị jọokwu nye ọbula ọgwo ẹrnu ọma a, ma ọhi mọbu nye bụ́o ọhi.
Kpam masị, anụ ele nwe ọhi, anụ mee masị ele ọhi anụ kpam. Anụ kpásị be ogwnu, hne anụ mahịaru nụ Nyenwe anụ nụ be zị n'oligwe. Ọ zá neele badnụ anya nụ ruwhnu.
Mgwna ọgwnu Chiokike
10 Ka bụ ọka ipne-aznụ m, anụ gbasị rikne nụ Nyenwe aị nụ okne iknernema ke a. 11 Anụ woru kpakara mgwna ọgwnu Chiokike nyernu anụ, ma anụ nwernu rikne o gwuzogidne kpakara nhne ke Ekwensu neeziya. 12 Kwnornu nụ a zá nọolu ọgwnu megidne ele badnụ etekne. Kọvu a nọolu ọgwnu megidne kpakara ele ọchichi, megidne kpakara rikne, megidne kpakara ele nwe ọwa ke ọchichiri ka, megidne ele rẹnwu ọjo ke zị n'olu. 13 Kam kpayarụ, anụ woru kpakara mgwna ọgwnu Chiokike nyernu anụ ma anụ nwernu rikne o gwuzo n'ọbochi ọjo, nga anụ mezuru kpakara nhne, o gwuzoru chịm chịm.
14 Anụ jiknernu ọ lụ ọgwnu, anụ suru ezi ọka n'ikwnu anụ ke nụ lele ajnị. Anụ woru ome mma ke nụ lele mbno nụ mkpọma anụ. 15 Anụ gweru masị ojiknernu ọ kpọ okwo izi ọma ke udno woru n'ọchi lele okoro-ọchi. 16 Tụkwasi n'olu ka, anụ gweru ọkwnata mkpọma nụ Chiokike ke nụ lele ekpeke anụ jeeji mesni kpakara mkpakwụ bẹkwnu ke Ekwensu naagba megidne anụ. 17 Anụ kpuru ọznohia nụ risi anụ ke nụ lele okpu-ọgwnu. Anụ gweru ama-ọgwnu ke Enine neenye, ama-ọgwnu wam bụ ikwu-ọnu Chiokike. 18 Anụ neekpe okpukpe lele kpa Enine noodu anụ ige ọbula n'ọnodi ọbula. Anụ neese nse kpa anụ neekpe okpukpe, anụ gwuzosi rikne kpa anụ neekpenu kpakara ele Chiokike okpukpe.
19 Anụ neekpenu m okpukpe masị ma Chiokike nyee m ikwu-ọnu ke me kwesiri o kwu ige ọbula me kpumernu ọnu m, ma m gweru ọnu rikne mee ele badnụ mahịa nhne miri emi ke izi ọma, 20 ke me bụ nye izi a n'ọro ikelu. Anụ kpenu m okpukpe ma m kpọ m okwo izi ọma énwe ogwnu lele kpa me kwesiri.
Obekwu ikwu ipne-aznụ
21 Taịkikosi bụ nnwọ nda aị a whnụrnu n'anya nye be kwesiri ọ kwnata mkpọma n'ẹrnu Nyenwe aị jaakanụ anụ kpakara nhne gbasịri m, ma anụ mahịa kpa me nụ, nụ nhne me neeme. 22 Ka bụ nhne me kwno neeziyanu anụ ya, ma anụ mahịa kpa a nụ, ma ọ kasi anụ mkpọma.
23 Udno ke Chiokike Nda aị nụ Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi dazịnu ele kweru nụ Karaịsi, o mee anụ whnụ ibne anụ n'anya kpa anụ naakwnata mkpọma nụ Karaịsi. 24 Oru ke Chiokike dazịnu kpakara ele whnụrnu Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi n'anya n'ezi.