Ọkwukwo izi Pọlu
gbaznennu
Ele Filipaị
Nhne gbasịri ọkwukwo izi ka
Pọlu gbarụ ọkwukwo izi ka nga ọ zị n'ikelu nọotunu ọgbako Chiokike ke zị nụ Filipaị mmamma kwnornu nkesi nụ okpukpe be. Ọgbako Chiokike ke zị nụ Filipaị bụ ọgbako mbọm Pọlu miteru n'ẹli ele Iropu. Ọ kannụ ele Karaịsi zị nụ Filipaị nụ be kwesiri ọ ta awhnụwhnu lele kpa Karaịsi tarụ, nụ kpa Pọlu naata awhnụwhnu ige wam. Ọ bụru kpam, ele Filipaị gweru a lele ngọzi be nahịaru hite n'ọkwnata mkpọma be nwernu nụ Karaịsi.
Agwna ele zị nụ Filipaị nookwu nụ ele badnụ kwesiri ọ bịta Iwu Mozizi, ọ bụ́o kpam, nụ be nwée ọznohia. Pọlu kanụ be neeze ele nụ lele nkịta (3:2-11). Snarnịma nụ ovu ọso n'ọnu jihịaru ọkwukwo izi ka, kwnornu nụ Pọlu mụhiaru kpa o gweru ọnodi ọbula ọ whnụrnu ẹhni a mee nhne bụru ọma. Ovu sọru a n'ọnu k'agịda kpa o chenwanyarnụ ovu ọma ọgbako Chiokike zị nụ Filipaị gesiri a. Pọlu kaa nụ ele ke Chiokike kwesiri o wu n'udno, neeche echiche lele kpa Karaịsi neeche.
Nhne zị n'ọkwukwo izi ka
Obekwu ikwu nụ okpukpe (1:1-11)
Nhne bụdnu bụnu Pọlu (1:12-30)
Nhne atụ ke Karaịsi (2:1-18)
Nhne gbasịri Timoti nụ Epafroditusi (2:19-30)
Ele Chiokike nabnanyarnụ (3:1---4:9)
Pọlu nọotnu ele Filipaị mmamma (4:10-20)
Obekwu ikwu ipne-aznụ (4:21-23)
1
Pọlu nụ Timoti, ele izi Jizọsi Karaịsi, naagbaznenu kpakara rụmu Chiokike ke zị nụ Karaịsi Jizọsi ele wu nụ Filipaị, be nụ ele neelekọta be, nụ ele ẹrnu ọkwukwo. Oru nụ udno ke hi n'aka Chiokike Nda aị nụ Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi dazịnu anụ.
Okpukpe nụ ọtu mmamma
M nọotunu Chiokike mmamma ige ọbula me chenwanyarnụ anụ. M ji m snarnịma neekpenu kpakara anụ okpukpe ige ọbula kwnornu nụ me nụ anụ bụ ele ẹrnu n'izi ọma hite n'ọbochi mbọm tem dụ kịtna. M kwnatarụ m ovu nụ ka, nụ nye wam ke panịzoru ẹrnu ọma nụ rime anụ, jọornuzu ẹrnu wam tem dụ n'ọbochi Karaịsi Jizọsi jaava.
O kwesiri me vuru nhne ka nụ mkpọma gbasịri anụ, hne anụ zị nụ ovu m, ma m zị m n'ikelu, ma m zị naagbanụ izi ọma akebne, mọbu naakwnagidne a, kpakara anụ neekehịa igwe n'oru Chiokike nyernu m. Chiokike bụ nye akebne m, kpa ọ nọogwnu m ọ whnụ anụ anya hite n'ọwhnun'anya Karaịsi Jizọsi.
Ka bụ okpukpe m, ma ọwhnun'anya anụ n'ẹhni ibne anụ naaba aba, hite nhne ọmuma nụ ọghohia, 10 ma anụ nwernu rikne ọ mahịa nhne ke kakwo mma, ma anụ zịri snam, nwée ọtna tem dụ n'ọbochi Karaịsi jaava. 11 Mkpụru ke ome mma ke hi nụ Jizọsi Karaịsi va jihịa nụ rime anụ, ma igwugwu nụ ọznarni bụru ke Chiokike.
Ikelu Pọlu mernu izi ọma
gbasa
12 Rụmu nda m, m pioru ma anụ mahịa nụ nhne ọbula ke dnakwasịri m, mernu izi ọma gbasa. 13 Kpakara ele nse zị n'ọro eze nụ kpakara ele berere mahịaru nụ m zị m n'ikelu kwnornu Karaịsi. 14 Ikelu be tụru m mernu ele kakwo n'esilawụru rụmu nda aị nụ Nyenwe aị nwe ọnu rikne o kwu ikwu-ọnu Chiokike n'ovu siri rikne, be nwée ogwnu.
15 Ọ bụ n'ezi nụ agwna be nọokpo okwo izi ọma n'ọwho-anya nụ omegidne, kọvu ele berere nọokpo okwo izi ọma Karaịsi kwnornu ovu ọma. 16 Ele ipne-aznụ neeme kpam n'ọwhnun'anya, kwnornu nụ be magwụ nụ m zị m hna kwnornu izi ọma. 17 Ele ke mbọm nọokpo okwo Karaịsi kwnornu nhne be jeerihịa nụ rime a, ọ bụ́o n'ezi ọka, ma be mee nhne joogbu m igbugbu kpa me zị n'ikelu. 18 Kịni mee? Ma be kpọru okwo izi ọma n'ezi ọka mọbu n'aghịgho, nhne zị mkpa bụ be nọokpo okwo Karaịsi. Ka bụ risi nhne me kwno nọonwudna.
M jaazịkoriri nọonwudna. 19 M maam nụ kpa anụ neekpenu m okpukpe, hite n'oyi aka ke Enine Jizọsi Karaịsi, kpakara nhne dnakwasịri m jọoburu nhne jeeme m whụya n'ikelu. 20 Ka bụ nụ olile anya m siri rikne, nụ iwhnerne jọ́otu m n'apna ọbula, kọvu m jeenwe ovu siri rikne ma kịtna ma ige ọbula nụ be jeegwelizọ Karaịsi olu n'ẹhni m, hite nụ bụdnu mọbu n'ẹnwu. 21 Kwnornu nụ kpa me zị bụdnu, m bụ m ke Karaịsi, me nwụ, ọ bụ mbnarna. 22 Ọ bụru me zịri bụdnu n'anọ-ẹhni, ọ jọoburu ẹrnu ke jaamị mkpụru. Ndaa ke me jeegweru? M máam ke ka mma. 23 Nhne lawụru ka zị nọodoka m, ọ nọogwnu m me la ma me nụ Karaịsi dazịri, bụ ke kakwo mma. 24 Kọvu ọ zị mkpa me dazịri bụdnu kwnornu anụ. 25 Ka dnornu m anya, m magwụ m nụ m jaadazịri, me nụ anụ jaazịgidne, ma anụ so oso, nwe snarnịma n'ọkwnata ovu anụ. 26 Ka bụ me nụ anụ zịri, ovu ọso n'ọnu anụ nụ rime Karaịsi jaazị agịda kwnornu m.
27 Nhne nụ nhne ọbula mene, anụ wu bụdnu ke kwesiri izi ọma Karaịsi. Me va ọ whnụ anụ mọbu m váge m, mọbu m nụrnu m nhne gbasịri anụ hne me zị, m jaamahịa nụ anụ gwuzosiri rikne n'otu enine, nọolu ọgwnu lele otu badnụ kwnornu ọkwnata ovu ke izi ọma. 28 Anụ kwé ele neemegidne anụ kpasị anụ ogwnu n'apna ọbula. Ka jọobu nhne jeegesi be nụ Chiokike joolulu be, kọvu Chiokike jọoznohia anụ. 29 Kwnornu nụ Chiokike nyernu anụ oghere, ọ bụ́o o kweru nụ Karaịsi kpọi, kọvu ọ tanụ a awhnụwhnu. 30 Me nụ anụ nọolu otu ọgwnu. Anụ whnụrnu kpa me lụru ọgwnu wam n'ige wheru ewhe, kịtna anụ nọonu nụ m zị kọriri m naagba ọtna.