2
Badnụ ogwedna ẹhni a ẹli
Ọ bụru nụ ọgba inwe zịnu aị nụ Karaịsi, ọ bụru nụ ọsnuta mkpọma hite n'ọwhnun'anya a, ọ bụru nụ omekọrita zị n'Enine Nsọ, ọ bụru nụ ovu ọma ọbula nụ obirizi, anụ mee ma ovu ọso n'ọnu m zu ozu, anụ nwe otu echiche, otu ọwhnun'anya, anụ zịri n'otu enine nụ echiche. Ọ zá nye ọbula mee nhne kwnornu nhne o jeenwehịa mọbu ovu ọjo, kọvu hite nụ badnụ ogwedna ẹhni ẹli, nye ọbula kweru nụ nye berere ka a mma. Ọ zá nye ọbula ke lebna anya nụ nhne ke a kpọi, kọvu nụ nhne gbasịri ele berere.
Nye ọbula nwe ovu ke Karaịsi Jizọsi.
Nye, ọ bụ n'ezi nụ ọ bụ Chiokike
méne a lele nhne anya rikne nụ ya nụ Chiokike hna.
Ọ sịgbasiri kpakara nhne o nwernu,
o gweru ọnodi ke nnwọ izi,
be mee a lele badnụ etekne.
Ọ whụya iwhne lele badnụ etekne,
o gwedna ẹhni a ẹli,
o bno nsnị dụ n'ẹnwu,
bụ ẹnwu ke olu ọgba.
Kam kpayarụ, Chiokike jiri gwelizọ a olu kakwo kpakara nhne,
nyega a rẹwhna ke kakwo kpakara rẹwhna,
10 ke bụ nụ rẹwhna Jizọsi kpakara mpnerne ọchi joogbu,
nhne ke zị n'oligwe, ma n'ọwa, ma nụ mkpururu ọwa,
11 kpakara riro jookwuhịa nụ Jizọsi Karaịsi bụ Nyenwe aị,
ma be nyee Chiokike Nda igwugwu.
Noonwu lele mbọ
12 Kam kpayarụ, ele me whnụrnu n'anya, anụ noobno nsnị lele kpa anụ neeme, ọ bụ́o nụ ruwhnu m kpọi, ke kakwo, nga me zị́la ndụndu. Anụ gweru ogwnu nụ ọznu biri biri rnụhia ọznohia anụ. 13 Kwnornu nụ ọ bụ Chiokike nye nọornu ẹrnu nụ rime anụ, nye neeme anụ kweru hite nụ mkpọma anụ, neeme nhne lele kpa echiche a jiri zị.
14 Kpa anụ neeme kpakara nhne, anụ gweme ọtamu nụ agịrigo, 15 ma anụ bụru ele nwée ọtna, ele zị snam, rụmu Chiokike ele nwée ọru nụ rime ebiri ele ọjo ka hịri aghị, hne anụ noonwu lele mbọ n'ọwa. 16 Anụ jikwaru ikwu-ọnu ke bụdnu ka aka rikne, ma m gweru m anụ mee oknomokno n'ọbochi Karaịsi, ke jeegesi nụ m gbáge m ẹso etekne, mọbu ọ dọgbu ẹhni m n'ẹrnu bụ́o nhne etekne. 17 Ọ bụbedi nụ be jọowusi ọvnarna bụdnu m lele arịohna manya n'omezu arịohna, lele kpa ẹrnu ọkwnata ovu anụ bụ arịohna anụ kwannụ Chiokike, ovu nọoso m n'ọnu, m sno m anụ nọonwudna. 18 Anụ n'iwhuru anụ snornu m nwe ovu ọso n'ọnu nụ ọnwudna.
Nhne gbasịri Timoti
nụ Epafroditusi
19 M neele anya nụ Nyenwe aị jeekwe me ziyanu anụ Timoti ige matị, ma ovu sọ m n'ọnu nga me jọonu izi gbasịri anụ. 20 M nwée m nye berere nụ lele ya, nye nhne gbasịri anụ neemetụ nụ mkpọma n'ezi. 21 Kwnornu nụ nye ọbula neele anya nụ nhne ke a, ọ bụ́o ke Karaịsi Jizọsi. 22 Kọvu anụ magwụ nụ Timoti gesiri ẹhni a lele nnwọ nụ nda a, o znenu m izi, snornu m rnụ ẹrnu izi ọma. 23 M neele anya nụ m jeeziya a ige matị kpa nhne jaaganụ hna me zị. 24 M kwnatarụ m Chiokike ovu nụ me n'iwhuru m jaava whnụ anụ ige matị.
25 Kọvu m whnụrnu m nụ ọ bụru ọma me zihnahie Epafroditusi, nnwọ nda m, nụ nye ẹrnu nụ nye ọgwnu ibne m, nye bụ masị nye izi anụ, nye anụ ziyannu m o lebna anya nụ mkpa naakpa m. 26 Ọ nọogwnusi a rikne ọ whnụ anụ anya, kwnornu nụ anụ nụrnu nụ ọ rịaru ẹhni igbugbu. 27 N'ezi, ọ rịaru ẹhni igbugbu, ọ gwnarnụ matị ọ nwụ. Kọvu Chiokike dọnnu a obirizi, ọ bụ́o ya kpọi, kọvu ma me, ọ zị me nwe nhne igbugbu n'olu nhne igbugbu. 28 Kam kpayarụ, ovu nọoso m n'ọnu k'agịda o ziya a. Nga anụ jọowhnu a, ovu jọoso anụ n'ọnu, mkpọma jáala m mini berere. 29 Anụ gweru okne ovu ọso n'ọnu nabnanya a nụ rẹwhna Nyenwe aị, anụ sọ ele nụ lele ya anya k'agịda. 30 Kwnornu nụ ọ gwnarnụ matị ọ nwụ nụ ẹrnu Karaịsi. O gweruru bụdnu a n'aka a nọornu ẹrnu kpa anụ nwée rikne rnụ.