4
Nhne me nookwu bụ kọriri ka, nye ọbula ke jeeri mkpe nda a hne ọ bụ watakịri, ọ zá nhne zị ichne hne ya nụ nye ọhi zị, ọ bụ n'ezi nụ ya nwe kpakara nhne. Ele berere jaazị neelegidne a anya, neezni a nhne, tem dụ ige nda a karụ. Kpam masị, nga a bụ rụmu takịri, a bụ ọhi rẹnwu ọjo matị matị ke ọwa. Kọvu nga ige dụru, Chiokike ziyaru Nnwọ a, nye nyerinya mụrnu nụ mkpururu Iwu Mozizi, ma ọ gbahịa ele zị nụ mkpururu iwu, ma a bụru rụmu Chiokike. Kwnornu nụ anụ bụ rụmu a, Chiokike ziyaru Enine Nnwọ a nụ rime mkpọma aị, Enine ke naakwna, “Papa, Nda m.” Kam kpayarụ ị bụ́ma ọhi, kọvu nnwọ, hne ị bụ nnwọ, Chiokike mernu ị bụru nye jeeri mkpe a.
Nhne metụru Pọlu
nụ mkpọma
Nụ mbọm, nga anụ máa Chiokike, anụ bụ ọhi nhne bụ́o chi. Kọvu kịtna, anụ magwụ Chiokike, mọbu Chiokike magwụ anụ. Ndaa kpa anụ jaalahnakwnusi rẹnwu ọjo matị matị ke nwée rikne, ọ zá nhne be ji be neeme? Kịni kpayarụ anụ jọoburu kwno ọhi be berere? 10 Kịni kpayarụ anụ naabịta ọbochi zị ichne, ma ẹnwa, ma ige nụ awha? 11 Ogwnu anụ nọotu m. Ọ jọobu nụ ẹrnu m nụ risi anụ bụ nhne etekne sa?
12 Rụmu nda m, m naarịasno anụ, anụ nụ lele me, m nụ m lele anụ ele bụ́o ele Ju. Ọ zá nhne ọjo ọbula anụ mernu m nga me znirni anụ izi ọma nụ mbọm. 13 Anụ chenwanya ọ bụ ẹhni igbugbu mernu me dazịri zni anụ izi ọma nụ mbọm. 14 Ọ bụ n'ezi nụ ẹhni igbugbu m bụnnu anụ nhne ọrnurna, anụ lédnage m anya mọbu zụsa m. Kọvu anụ kwubnanyarnụ m lele nụ m bụ m enine izi Chiokike, lele nụ m bụ m Karaịsi Jizọsi n'iwhuru a. 15 Kịni mernu ovu ọso n'ọnu ke anụ nwernu nụ mbọm? M jaagbanụ anụ akebne, ọ bụru nụ o kweru o mee, anụ znernu ahnahịa mkpụru anya anụ lawụru chịta m be. 16 M ghọla nye irno anụ kwnornu nụ m kannụ m anụ ezi ọka sa?
17 Kpakara ele neegesi nụ nhne gbasịri anụ neemetụ be nụ mkpọma, be zá neeme a kwnornu nhne ọma anụ. Nhne be noopio bụ ma be gweme anụ hne a zị, ma anụ menu be kpa be neemenu anụ. 18 Ọ bụru ọma o gweru mkpọma anụ neeme nhne bụru ọma ige ọbula, ọ bụ́o nga me nụ anụ zị kpọi. 19 Rụmu takịri m, ele rime neeme m kwnornu be lele kpa rime neeme nyerinya nọomu nnwọ. M zị m nụ nhne igbugbu ka tem oyiyi Karaịsi zịri nụ rime anụ. 20 Ọ kanụ m mma ọ bụru nụ me nụ anụ zị kịtna, m znernu m amahịa kpa me znernu ọbita ọnu kwunu anụ ọka. Kwnornu nụ mkpọma naala m mini hne anụ zị.
Haga nụ Sera
21 Anụ kanụ m, anụ ele noopio ọ zị nụ mkpururu iwu, anụ máa nhne iwu wam kwuru? 22 Kwnornu nụ be gbarụ a n'ọkwukwo nsọ, kaa nụ Ebereham nwernu rụmu rukna lawụru, nnwerne ọhi mụrnu otu, nnwerne ke bụ́o ọhi mụrnu ke berere. 23 Nnwọ ke nnwerne ọhi mụrnu bụ ke ọ mụrnu kpa be mụrnu ele berere. Kọvu nnwọ ke nnwerne ke bụ́o ọhi mụrnu bụ nnwọ Chiokike kweru mkwna a.
24 Ka bụ nhne ọma atụ, ele rinya lawụru ka bụ ọgba-njọ-ẹhni lawụru. Otu bụ Haga, ke hi nụ rugwu Saịna, nye rụmu a bụ ele ọhi. 25 Haga nụ lele rugwu Saịna ke zị nụ Arebịa, ọ nụ kwno lele ẹli Jerusẹlem tna, ke ya nụ kpakara rụmu a bụ ọhi nụ mkpururu iwu. 26 Kọvu Jerusẹlem ke zị n'olu bụ́o ọhi, ọ bụ nne aị. 27 Kwnornu nụ be gbarụ a n'ọkwukwo nsọ, kaa,
“Nwụdna, jị nyerinya ke nwée nnwọ,
jị nye mụ́ge nnwọ,
gweru okne nkọli siwama lụlo, mkpọma sọ ị n'ọnu,
jị nye rime nnwọ mélele,
kwnornu nụ nyerinya ke be ghasarụ jeenwe agịda rụmu,
kakwo nyerinya ke nwernu nzi.”
28 Kịtna, rụmu nda m, lele Aziki, anụ bụ rụmu Chiokike kweru nụ mkwna. 29 N'ige wam, nnwọ wam be mụrnu lele kpa be mụrnu ele berere kpaknarnụ nnwọ wam be mụrnu hite nụ rikne Enine ẹhni. Ọ zị kọriri kpam kịtna.
30 Kọvu kịni bụ nhne ọkwukwo nsọ kwuru? “Chịhala ọhi nyerinya wam nụ nnwọ a, kwnornu nụ nnwọ nnwerne ọhi nụ nnwọ nnwerne ke bụ́o ọhi jéeri otu mkpe.” 31 Ke bụ nụ, rụmu nda m, a bụ́o rụmu nnwerne ọhi, kọvu a bụ rụmu nnwerne ke bụ́o ọhi.