5
A nwernu ẹhni aị
nụ rime Karaịsi
Karaịsi mernu a nwernu ẹhni aị. Kam kpayarụ, anụ gwuzosi rikne, anụ kwé anụ bụru kwno ọhi berere.
Anụ bnote nsnị, mawa Pọlu naakanụ anụ, anụ kwé be kpa anụ nka, kwnornu nụ anụ mee kpam, ọ zá mbnarna Karaịsi bnannụ anụ rịa rịa. Me kwu kwno a berere, nye ọbula ke kweru be kpa a nka jaabịtariri kpakara iwu. Anụ ele noopio be nụ Chiokike zịri n'udno hite n'iwu, anụ kewahalaru ẹhni anụ hne Karaịsi zị. Anụ zị́ma n'oru Chiokike. Kọvu a neele anya nụ aị nụ Chiokike jaazị n'udno hite n'ọkwnata ovu. Ka bụ nhne a neese hite n'Enine. Kwnornu nụ rime Karaịsi Jizọsi, ọ zá nhne zị ichne nụ ọkpa nka nụ ọkpáge nka, kọvu ọkwnata ovu aị ke nọornu ẹrnu n'ọwhnun'anya bụ nhne zị mkpa.
Anụ neemekwa nkarị nụ mbọm, nyele kpahieru anụ anya, kaa, anụ bnó nsnị nhne ezi ọka nookwu? Nhne nụ kpa híge n'aka nye wam sukwuru anụ. “Nhne whụ brẹdi matị neeme kpakara brẹdi whụ ọwhu.” 10 M tụkwasiri m Nyenwe aị mkpọma nụ anụ jéekwe anya hie anụ, anụ mee nhne berere. Kọvu nye ọbula ke naakpakna anụ ẹhni jeeri nhne ọ kpasịri, nye ọ masịri a ọ bụru. 11 Rụmu nda m, ọ bụru nụ m zị kọriri m neezni nụ ọkpa nka zị mkpa, kịni kpayarụ be naakpakna m ẹhni? Ọ bụru nụ m zị m nookwu nụ ọkpa nka zị mkpa, izi gbasịri ọgba Karaịsi jọ́oburu rugwu ọkpobi ọchi. 12 Ọ jaamasị m ọ bụru nụ ele wam naakpakna anụ ẹhni jọowhoga, mee ẹhni be okiri badnụ.
13 Rụmu nda m, Chiokike sukwuru anụ bụru ele nwernu ẹhni be. Kọvu anụ kwékwadia o nwernu ẹhni anụ mee, anụ mee nhne anọ-ẹhni anụ noopio. Kọvu anụ gweru ọwhnun'anya znenu ibne anụ izi. 14 Kpakara nhne be nyernu n'iwu chịkotaru risi n'otu nhne ka, “Ị jọowhnu nye agbatibi i n'anya, lele ẹhni ị.” 15 Ọ bụru nụ anụ jaazị naatagbu, nọodoka ibne anụ, anya dụ anụ ẹli ọ zị anụ gbukwo ẹhni anụ.
Anụ kweru Enine
nẹechi anụ
16 Nhne me naakaa bụ ka, anụ wuru bụdnu n'Enine, anụ jéemezu nhne anọ-ẹhni noopio. 17 Kwnornu nụ nhne anọ-ẹhni noopio neemegidne nhne Enine Chiokike noopio. Nhne Enine Chiokike noopio neemegidne nhne anọ-ẹhni noopio. Be neemegidne ibne be, anụ gharụ o mee nhne anụ noopio. 18 Kọvu, ọ bụru nụ Enine noodu anụ, anụ zá nụ mkpururu iwu.
19 Ẹrnu ke anọ-ẹhni whụyaru iwhne, ke bụ, ome ọyi, ọgba ikoro, nhne zị́la rịchna, 20 ọkwa rẹnwu nụ amusu, irno, ọlu ọgwnu, ọkpa ichne ichne, okwno-awụwa, ọnuma, aka-nchnị, ọbna otu, 21 ọwho-anya, okne manya, okne otne eri, nụ nhne nụ kpa. Ka bụ nhne me nọodọ anụ aka nụ nsnị kịtna, lele kpa me dọru anụ nụ mbọm, kaa nụ ele neeme nhne nụ kpa, jéekehịa igwe n'ẹli-eze Chiokike.
22 Kọvu mkpụru ke Enine neegweya bụ ọwhnun'anya, snarnịma, udno, ndidi, ovu ọma, ọburu ọma, okwesi ọkwnata mkpọma, 23 ọzi wọhnernerne, badnụ nwụkwaru ẹhni a, ọ zá iwu ke megidnernu nhne nụ kpa. 24 Ele ke Karaịsi Jizọsi bụ ele gweru anọ-ẹhni be nụ nhne nọogwnu be kpọgidne n'olu ọgba. 25 Ọ bụru nụ a zị bụdnu nụ rime Enine, ngwa ma a zne izne nụ rime Enine. 26 Ngwa ma a gharụ oknomokno, gharụ naakpasu ibne aị ovu owe ẹhni, gharụ enwe ọwho-anya hne ibne aị zị.