6
A vurita ivu ibne aị
Rụmu nda m, ọ bụru nụ badnụ ọbula mee mmehie, anụ ele gwuzosiri rikne nụ rime enine gweru wọhnernerne znikwata a nkarị. Anya dụ masị anụ ẹli, ọ zị anụ dnabna n'ọrnurna. Anụ vurita ivu ibne anụ. Ọ bụru nụ anụ neeme kpam, anụ jeemezu iwu Karaịsi. Ọ bụru nụ badnụ ọbula neeche nụ ọ bụ nhne nga ọ zá nhne ọ bụ, o nooduwhu ẹhni a. Nye ọbula tule ẹrnu a, ige wam, o jeenwe rikne mee oknomokno n'ẹrnu a. Ọ zá nye ji ẹrnu a tụ n'ẹrnu nye berere, kwnornu nụ nye ọbula jọornu ẹrnu zịnu a.
Nye ọbula be znirni izi ọma ke Karaịsi whnụ nụ ya nụ nye znirni a nhne kehịaru nhne bụru ọma.
Anụ dúwhu ẹhni anụ. Kwnornu nụ ọ zá nye jọokpoli Chiokike mgbaị. Mkpụru ọbula badnụ kpasịri bụ nhne ọ jọoghoru. Nye ọbula ke kparụ mkpụru n'anọ-ẹhni a, jeehite n'anọ-ẹhni a ghọru ẹnwu, kọvu nye kparụ mkpụru n'Enine, jeehi n'Enine a ghọru bụdnu kwó okwo lele mkpụru.
Anụ kwékọ rikne gwụ anụ n'ome nhne bụru ọma, kwnornu nụ ige vawa nga a jọoghoru mkpụru, ọ bụru nụ rikne gwụ́ge aị. 10 Kam kpayarụ, lele kpa a nwernu oghere, a zịri neemenu kpakara ele badnụ nhne bụru ọma, ke kakwo, ele zị n'ezi-nụ-ọro ke ọkwnata mkpọma.
Ọdo aka nụ nsnị ipne-aznụ
11 Kịtna, m ji m aka m naagba ọkwukwo izi. Le kpa mkpụru ọkwukwo me naagba hna ezi.
12 Ele neeme oknomokno n'anọ-ẹhni bụ ele naakaa be kpa anụ nka. Ka bụ ma be gharụ ọ kpakna be ẹhni kwnornu ẹnwu n'ọgba Karaịsi. 13 Ọ bụbedi be ele be kparụ nka zá naabịta iwu. Be noopio be kpa anụ nka ma be mee oknomokno nụ nhne zị n'anọ-ẹhni anụ. 14 Chiokike kwékọ me mee oknomokno hne ọ bụ́o n'ọgba Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi, nye be kwnornu ẹhni a kpọgidne ọwa n'ọgba hne me zị, kpọgidne masị m n'ọgba hne ọwa zị. 15 Kwnornu nụ ọkpa nka nụ ọkpáge nka bụ́o nhne. Nhne bụ nhne bụ bụdnu ikne. 16 Udno nụ obirizi zịnu kpakara ele noosno iwu ka nụ bụdnu be, be nụ kpakara ele bụ Izirẹli ke Chiokike.
17 Hite kịtna zne ruwhnu, ọ zá nye kpakna m ẹhni berere, kwnornu nụ m vu m n'ẹhni m ẹnya ke neegesi nụ m bụ m nye izi Jizọsi.
18 Rụmu nda m, oru ke Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi dazịnu enine anụ. Amịm.