Ọkwukwo izi
Ele Hiburu
Nhne gbasịri ọkwukwo izi ka
Ọkwukwo izi Ele Hiburu bụ ke be gbaznennu ele Karaịsi ele be neemegidne, ele zị nụ ogwnu nụ be jaaghasa ọkwnata mkpọma nụ Karaịsi. Nye gbarụ ọkwukwo ka naakanụ be nụ Jizọsi Karaịsi bụ ezi oyiyi Chiokike n'iwhuru a. O neegesi nhne ka, ke mbọm, Jizọsi bụ Nnwọ Chiokike ke zị ọkwnukokwnu, nye mụhiaru obno nsnị hite n'awhnụwhnu ọ gawheru. Lele Nnwọ Chiokike, Jizọsi kakwo kpakara ele ọwhnurninya ke Tẹsitamenti Ọknani, ma ele enine izi, ma Mozizi n'iwhuru a. Ke ẹbo, Chiokike karụ nụ Jizọsi bụ nye arịohna, nye ọbula ke kweru nụ ya, jeenwehịa ọznohia nụ mmehie.
Nye gbarụ ọkwukwo izi ka kwuru ọka gbasịri ele dikne ke ọkwnata ovu, ele gwuzoru kwem dụ n'ẹnwu. Be lekwasịri Jizọsi anya, nụ ruwhnu awhnụwhnu nụ ọkpagbu be kpagburu be. O jiri ọdo aka nụ nsnị nụ ezni mesni ọkwukwo izi a.
Nhne zị n'ọkwukwo izi ka
Karaịsi bụ oyiyi Chiokike zuru ozu (1:1-3)
Karaịsi kakwo ele enine izi (1:4---2:18)
Karaịsi kakwo Mozizi nụ Josụa (3:1---4:13)
Karaịsi bụ nye risi arịohna kakwo (4:14---7:28)
Ọgba-njọ-ẹhni Karaịsi kakwo (8:1---9:22)
Arịohna Karaịsi kakwo (9:23---10:39)
Ọkwnata mkpọma bụ risi nhne (11:1---12:29)
Mee nhne jọoso Chiokike n'ọnu (13:1-17)
Okpukpe nụ ọka ipne-aznụ (13:18-25)
1
Nnwọ a kakwo
ele ọwhnurninya
N'ige wheru ewhe, Chiokike kwunnu ele nda aị ọknani ọka agịda ige hite n'ọnu ele ọwhnurninya n'apna zị ichne ichne. Kọvu kịtna, n'ọbochi ipne-aznụ ka, o kwunnu aị ọka hite n'ọnu Nnwọ a Jizọsi, bụ nye ọ họhiaru ma ọ bụru nye jeeri kpakara mkpe, nye o hiri n'aka a kpụ ọwa. O nwernu igwugwu Nda a. Nnwọ wam bụ nhne Nda a bụ. O ji ikwu-ọnu a ke nwernu iknernema jigidne kpakara nhne. O jiri aka a snụsnama mmehie ọwa. Nga o mekworu ka, ọ dazịri ẹli n'akarikwnunga Chiokike n'oligwe, nye kakwo kpakara nhne n'olu.
Nnwọ Chiokike kakwo
ele enine izi
Nnwọ wam kakwo ele enine izi lele kpa rẹwhna a “Nnwọ,” ke Chiokike nyernu a kakwo rẹwhna be.
Kwnornu nụ ọ zá enine izi ọbula ke Chiokike kannụ,
“Ji bụ Nnwọ m.
M ghọlam Nda ị tna.”
Mọbu, ọ zị́ masị enine izi ke Chiokike kannụ,
“M jọoburunu ị Nda,
ị jọoburu Nnwọ m.”
Nga Chiokike neeziya Nnwọ a nụ rime ọwa, ọ kaa,
“Kpakara ele enine izi Chiokike kpọnu a risi ẹli.”
Ka bụ nhne Chiokike kwuru gbasịri ele enine izi,
“Chiokike mernu ele enine izi a lele ruwhere,
ele izi a lele bẹkwnu neerne erne.”
Kọvu nhne gbasịri Nnwọ wam, Chiokike karụ,
“Chiokike, ngadna eze i jaazị tim tọm,
Mkpara ẹli-eze i bụ ikpe zị snam.
Ị whnụrnu nhne ọma n'anya, sno nhne ọjo irno,
kam kpayarụ, Chiokike, bụ Chiokike i teru i mọno ovu ọso n'ọnu,
bịta ị nụ hne kakwo kpakara ele ibne i.”
10 Ọ kaa,
“Jị Jihova, ị tụru ntụ-ẹli ọwa hite nụ mbọm.
I ji aka ị lawụru kpụ oligwe.
11 Kpakara be joowhu, kọvu ị jaazị ọkwnukokwnu.
Be jaaka bụka lele iwo.
12 Ị jaapịakota be lele iwo olu,
be jaagbanwo be lele ikpe,
kọvu ị zị kpa ị zị nụ mbọm,
ọnu ọgwnugwnu awha ị jéebi ebi.”
13 Ọ zá enine izi ọbula ke Chiokike kannụ,
“Dazịri ẹli n'akarikwnunga m
tem dụ nga me jaabịta ele irno i
lele nhne ị jọotukwasi ọchi ị lawụru.”
14 Ele enine izi, kpakara be bụ́o ele o ziyaru o yinu ele jeekehịa ọznohia aka sa?