2
Okne ọznohia wam
Kam kpayarụ, a jigidne ezi ọka wam a nụrnu aka rikne, ọ zị be vume aị lele kpa mini noovume ọgbo. Ọ bụru nụ ikwu-ọnu ele enine izi kwuru gwuzosiri rikne, kpakara mmehie nụ risi rikne nahịaru ọgwo ẹrnu awhnụwhnu kwesiri be, ndaa kpa a jaagbanahọru, ọ bụru nụ a lewhuru okne ọznohia hna kpa anya? Ọ bụ ke Nyenwe aị n'iwhuru a beru ọsno zni, ele nụrnu a kannụ aị nụ ọ bụ ezi ọka. Chiokike gbannụ be akebne hite nụ ẹrnu elekema zị ichne ichne ke rikne, nụ ẹrnu ndu-ẹhni, nụ ẹrnu rikne zị ichne ichne. Ọ gba masịri akebne nga o nyernu ele badnụ nkesi ke Enine Nsọ lele kpa ọ masịri a.
Jizọsi nụ lele rụmu nne a
Berere kwno, Chiokike bị́tage ele enine izi ele jaachị ọwa ke jaava, bụ ọwa ke a nookwu ọka a. Kọvu be kwuru n'otu hnenum n'ọkwukwo nsọ,
“Kịni bụ nhne badnụ etekne bụ, ke ị naarị ọriri gbasịri a,
nụ nnwọ ke badnụ ke i neelekọta a?
I mernu a o hietu ẹli matị karụ ele enine izi.
I jiri igwugwu nụ ọson'anya kpusi a nụ risi lele okpu-eze.
I mernu a nye risi kpakara nhne.”
Ka neegesi nụ ọ zá nhne ọ sịgbasiri ọ bịta nụ mkpururu ọchi a. Kọvu kịtna, a whnụ́ge nụ kpakara nhne ka zị nụ mkpururu ọchi a. Kọvu a whnụrnu Jizọsi, nye o mernu hietu ẹli matị karụ ele enine izi. O jiri igwugwu nụ ọson'anya kpusi a nụ risi lele okpu-eze kwnornu nụ ọ nwụrnu ẹnwu. Hite n'oru Chiokike, o ratụru ẹnwu riro kwnornu kpakara badnụ.
10 Chiokike nwe kpakara nhne, ya ke masịri kpakara nhne hite n'iknernema a. O mernu nhne kwesiri nga o mernu Jizọsi zu ozu hite n'awhnụwhnu, ma ọ znọhia agịda rụmu Chiokike, mee be snornu a kehịa igwe n'igwugwu a. 11 Kwnornu nụ nye bịtaru be nsọ nụ ele be bịtaru nsọ bụ otu ọro. Kam kpayarụ, o sukwu be rụmu nda a zá nọotu a iwhnerne. 12 Ọ karụ,
“M jookwupịya rẹwhna ị n'esilawụru rụmu nda m,
m jaaznarnị ị n'esilawụru ọgbako Chiokike.”
13 Berere kwno,
“M jọotukwasi a ovu,”
o kwu kwno,
“Le me nụ rụmu Chiokike nyernu m.”
14 Lele rụmu o sukwuru vugwu anọ-ẹhni nụ ọvnarna, Jizọsi ghọru badnụ ke vugwu anọ-ẹhni nụ ọvnarna ke nwernu rikne nwụ ẹnwu, ma hite n'ẹnwu a, o megbu nye wam bụ Ekwensu ke nwernu rikne ẹnwu, 15 ma ọ dọhia ele zị n'ọhi kpakara bụdnu be n'ogwnu ẹnwu. 16 Kwnornu n'ezi, Jizọsi váge o yinu ele enine izi aka, kọvu rụmu avnụrnu Ebereham. 17 Kam kpayarụ, ọ zị mkpa Jizọsi nụ lele rụmu nda a nụ apna ọbula, ma ọ bụru nye risi arịohna ke nwernu mkpọma obirizi kwesiri ọkwnata ovu nụ ruwhnu Chiokike, ọ bụru masị nye mernu badnụ nụ Chiokike zịri n'udno hite nụ ọgbaru mmehie. 18 Kwnornu nụ o tarụ awhnụwhnu nga be rnarnụ a ọrnurna, o nwernu rikne yisinu ele be naarna ọrnurna aka.