2
Ọmumu Jizọsi
(Mat 1:18-25)
N'ige wam, eze Siza Ọgositosi yiri iwu be gbasị rẹwhna kpakara ele wu n'ẹli ele Rom nẹechi n'ọkwukwo. (Ka bụ ọgba rẹwhna n'ọkwukwo ke mbọm nga Kwirinọsi bụ nye nẹechi Siriya.) Nye ọbula la n'ẹli a zne gba rẹwhna n'ọkwukwo.
Josefu hiri n'ẹli Nazarẹti ke zị nụ Galili zne Bẹtilehem nụ Judiya, ẹli be mụrnu Devidi, kwnornu nụ o hi n'ẹbnurnu ọro Devidi. O znernu ma be gbasị rẹwhna ya nụ Meri n'ọkwukwo, bụ nwerinya o kweru nụ ọ jọolu, nye zị rime ọmumu. Nga be zị nụ Bẹtilehem, ige Meri jọomu nnwọ dụru. Ọ mụhia ọziri nnwọ rukna a, ọ whụ a n'ikpe nute a nụ rime nhne be bịganu anọhia wiri, kwnornu nụ ọ zá ọro zịnu be n'ọro ele izne.
Ele nọoznu atnụrnu
nụ ele enine izi
Ele nọoznu atnụrnu zị n'ẹli wam nụ rime ọhia neese atnụrnu be n'abalị. Enine izi Nyenwe aị mernu be whnụ a anya, igwugwu Nyenwe aị mụkwasiri be, ogwnu tụru be k'agịda. 10 Kọvu enine izi wam kanụ be, “Ogwnu tụ́ko anụ. Anụ bno nsnị, m gweyanụ m anụ izi ọma ke snarnịma ke jaazịnu kpakara ele badnụ. 11 Tnawa, n'ẹli Devidi be mụnnu anụ Nye Ọznohia, Karaịsi Nyenwe aị.* Karaịsi: Karaịsi bụ Nye Ọznohia wam Chiokike kweru mkwna o ziya. 12 Ka bụ nhne anụ jeeji mahịa a, anụ jọowhnu nnwọ ikne be whụru n'ikpe nute nụ rime nhne be bịganu anọhia wiri.”
13 Ngangam, agịda ele enine izi whụyaru snornu enine izi wam naaznarnị Chiokike, naakaa,
14 “Ọson'anya dum bụru ke Chiokike nụ hne kakwo n'olu,
udno zịri n'ọwa n'esilawụru ele nhne be naamasị a.”
15 Nga ele enine izi wam lahnarnụ oligwe, ele nọoznu atnụrnu wam kanụ ẹhni be, “Anụ va ma a zne Bẹtilehem whnụ nhne mernu ke Nyenwe aị kannụ aị.”
16 Be gweru ẹso gweru izne zne whnụ Meri nụ Josefu, nụ nnwọ ikne wam be nuteru nụ rime nhne be bịganu anọhia wiri. 17 Nga be whnụrnu a, be tnụsa nhne enine izi kwuru gbasịri nnwọ ikne ka. 18 O duru kpakara ele nụrnu nhne ele nọoznu atnụrnu wam kwuru ẹhni. 19 Kọvu Meri bịtaru kpakara nhne ka nụ mkpọma a, nẹechinwu a. 20 Ele nọoznu atnụrnu wam lahnarnụ, nọogwnu eri, naaja Chiokike kwnornu nụ nhne be nụrnu, whnụ masị lele kpa enine izi wam kanụ be.
Be jịri Jizọsi rẹwhna
21 N'ọbochi ẹsato, be va ọ kpa nnwọ wam nka, be jịta rẹwhna a Jizọsi, bụ rẹwhna enine izi wam kwuru a sụ be tụru rime a.
Be kwubnarnu Jizọsi
Ọro Nsọ Chiokike
22 Ige dụru ma Josefu nụ Meri mee ma be zịri rịchna lele kpa Iwu Mozizi kwuru, be kwuru nnwọ wam zne Jerusẹlem, chete a nụ ruwhnu Nyenwe aị. 23 Lele kpa be gbarụ a n'iwu Nyenwe aị, “Be jaabịtanu Nyenwe aị nnwọ rukna ọbula be beru ọso mụ nsọ.” 24 Be kwa arịohna lele kpa iwu Nyenwe aị kwuru, “Nduru lawụru mọbu rụmu weresi lawụru.”
25 Otu nwerukna zị nụ Jerusẹlem, nye rẹwhna a bụ Simiọni, nye mee mma, nye nọotu ogwnu Chiokike. Ọ bụ nye neese ọznohia ke Izirẹli, Enine Nsọ zị n'ẹhni a. 26 Enine Nsọ kannụ a nụ ọ jọ́onwu ẹnwu tem ọ whnụ Karaịsi Nyenwe aị. 27 Enine Nsọ duru a zne n'Ọro Nsọ Chiokike nga ele mụrnu Jizọsi varụ o menu a lele kpa Iwu Mozizi kwuru. 28 Simiọni kwuru nnwọ wam n'aka a, znarnị Chiokike, kaa,
29 “Nyenwe m, kweru ma nnwọ izi ị la n'udno,
lele kpa i kweru m mkwna,
30 kwnornu nụ anya m whnụnam ọznohia ị,
31 ke ị bịkwataru n'anya kpakara ele badnụ,
32 iwhne ke jookpume nhne gbasịri ị nyee ele bụ́o ele Ju,
nụ igwugwu ke ele ke i Izirẹli.”
33 Nhne be kwuru gbasịri nnwọ ikne ka duru nda a nụ nne a ẹhni. 34 Simiọni gọzi be, kanụ Meri, nne a, “Nnwọ ka jọoburu nhne jaakpahịa ọdidna nụ olizọ agịda badnụ n'Izirẹli, bụru masị nhne elekema be jookwu ọka megidne. 35 O jookpume echiche agịda ele badnụ. Kọvu nhne igbugbu jọoduwa mkpọma ị lele ama-ọgwnu.”
36 Otu nwerinya ọwhnurninya zị, nye rẹwhna a bụ Ana, adna Fanụeli, ke hi n'ẹbnurnu Asa whụya. Nwerinya ka nụ nzi a wuru awha ẹsau kpọi, 37 kọvu ọ menem okno badnụ ke gbarụ nri awha ẹsato nụ ẹno, ọ bụ nnwerne nzi a nwụrnu ọnwu. Ọ zá nọowhoga n'Ọro Nsọ Chiokike iwhnehnie nụ abalị, ọ zị neekpe okpukpe, noovu ọnu. 38 Ọ bnanyarnụ n'ige wam, ọ tụnu Chiokike mmamma, kwu ọka gbasịri nnwọ ikne wam, kanụ kpakara ele neese ọgbahia ke Jerusẹlem.
Be kwuru Jizọsi
lahna Nazarẹti
39 Nga Josefu nụ Meri mekworu kpakara nhne iwu Nyenwe aị kwuru, be lahna Galili zne ẹli ke be, Nazarẹti. 40 Watakịri wam nooso, gbasị rikne, akọniche jihịaru nụ rime a, oru Chiokike zị masị a n'ẹhni.
Wikoro Jizọsi zị
n'Ọro Nsọ Chiokike
41 Ele mụrnu a neezne Jerusẹlem kpakara awha n'Iriri Ọgawhe. Iriri Ọgawhe: Iriri Ọgawhe bụ ige ele Ju neechenwanya nga Chiokike dọhiaru be n'ọhi n'aka ele Ijipiti. Okwnehala 12:1-27; Ditaronomi 16:1-8. 42 Nga Jizọsi gbarụ nri nụ awha lawụru, be zne Iriri Ọgawhe lele kpa be mesi. 43 Nga be mekworu Iriri wam, be bete ọ lahna ọro be, kọvu wikoro Jizọsi dazịri nụ Jerusẹlem, kọvu ele mụrnu a máa. 44 Be neeche nụ ọ zị n'igbudu badnụ, be zne izne otu ọbochi, be noopio a n'esilawụru ele enyi be nụ rụmu nwene be. 45 Nga be whnụ́na a, be hiehna nụ Jerusẹlem noopio a. 46 N'ọbochi ke ẹto, be whnụ a n'Ọro Nsọ Chiokike, hne ọ dazị n'esilawụru ele zni iwu ele Ju, noobno nsnị nhne be nookwu, nẹesikwa be ajịji. 47 Kpakara ele nụrnu ikwu-ọnu a nụ akọ zị nụ nhne ọ sarụ be, o duru be ẹhni. 48 Nga ele mụrnu a whnụrnu a, o du be ẹhni, nne a kanụ a, “Nnwọ m, kịni kpayarụ i jiri mee me nụ nda ị kpa? Me nụ nda ị ji anya-mini noopio i.”
49 Ọ sịkwa be, “Kịni kpayarụ anụ noopio m? Anụ máa nụ m jọornu ẹrnu Nda m?” 50 Kọvu be ghọ́yage nhne ọ kannụ be.
51 Jizọsi snornu be la Nazarẹti, noobnonu be nsnị. Kọvu nne a bịtaru kpakara nhne ka nụ mkpọma a. 52 Jizọsi nooso n'akọniche nụ dimkpa, neenwe oru nụ ruwhnu badnụ nụ Chiokike.

*2:11 Karaịsi: Karaịsi bụ Nye Ọznohia wam Chiokike kweru mkwna o ziya.

2:41 Iriri Ọgawhe: Iriri Ọgawhe bụ ige ele Ju neechenwanya nga Chiokike dọhiaru be n'ọhi n'aka ele Ijipiti. Okwnehala 12:1-27; Ditaronomi 16:1-8.