Izi ọma lele kpa
Lukwu
gbarụ a n'ọkwukwo
Nhne gbasịri ọkwukwo ka
Izi ọma lele kpa Lukwu gbarụ a n'ọkwukwo neegesi Jizọsi lele Nye Ọznohia Izirẹli nụ Nye Ọznohia ke kpakara ele badnụ zị n'ọwa. Lukwu gbarụ nụ Enine Nyenwe aị sukwuru Jizọsi ma o zni “ele mboni izi ọma.” Lukwu nye dibịa snornu ele sno apna Jizọsi n'izi ọma be znirni, ma Pọlu nye izi Jizọsi. Ọ sịkwahiaru nhne n'ọnu ele whnụrnu Jizọsi nga ọ zị n'ọwa. Ka mernu o nwernu ọnu rikne ọ gbanụ Tiofilọsi ọkwukwo. Lukwu kwuru nhne gbasịri bụdnu Jizọsi, hite n'ọmumu a, ige ọ bụ wikoro, ẹrnu a, ẹnwu a, olizọ n'ẹnwu tem dụ nga Jizọsi larụ oligwe.
Nhne zị n'ọkwukwo ka
Ọmumu Jizọsi nụ wikoro a (1:1---2:52)
Ọwuwu mini Jizọsi nụ ọrnurna a (3:1---4:13)
Ẹrnu Jizọsi nụ rime Galili (4:14---9:50)
Ẹrnu Jizọsi nụ apna nga o neezne Jerusẹlem (9:51---19:27)
Ẹrnu Jizọsi nụ rime Jerusẹlem (19:28---20:47)
Ọka Jizọsi kwuru gbasịri nhne ke jeeme nụ ruwhnu (21:1-38)
Ẹnwu Jizọsi nụ olizọ n'ẹnwu a (22:1---24:53)
Nye gbarụ ọkwukwo ka: Lukwu nye dibịa
Risi nhne o kwno gba a: O gesi ọtnutnu zuru ozu gbasịri bụdnu nụ ẹrnu Jizọsi Karaịsi, obirizi a n'ẹhni ele be neemegbu, nụ ọznohia ke ele bụ́o ele Ju.
1
Tiofilọsi, agịda ele badnụ yisiri aka be n'ọgba ọkwukwo gbasịri nhne be mernu n'esilawụru aị, lele kpa be nyernu aị n'aka a bịta. Ele nyernu aị bụ ele hiri n'ọpanizo gweru anya be whnụ be, bụru ele izi ikwu-ọnu Chiokike. Ọ bụru ọma hne me snornu kpakara nhne nkarị hite nụ mbọm, me gbanụ ị ọkwukwo nụ ekere nụ ekere, Tiofilọsi zị igwugwu, mee ma ị mahịa nụ kpakara nhne be jiri ikwu-ọnu ọnu zni ị bụ nhne kwesiri ọkwnata mkpọma.
Ọmumu Jọni Nye Wụ Mini
N'ige Erọdu bụ eze Judiya, otu nye ọkwa arịohna zị, be kwu Zakaraya, ke hi n'ọro Abija, nnwerne a bụ Ẹlizabeti nye hi n'ẹbnurnu Erọni. Be lawụru bụ ele ọma nụ ruwhnu Chiokike, be naabịta kpakara nhne Nyenwe aị nyernu n'iwu, be nwée ọru. Kọvu nụ be nwée nnwọ, kwnornu nụ Ẹlizabeti bụ nyerinya rẹkpa nnwọ a mesnirni emesni. Be lawụru menem okno badnụ.
Otu ọbochi, ige ele otu Zakaraya nọornu ẹrnu, Zakaraya zị nọornu ẹrnu nye arịohna nụ ruwhnu Chiokike, lele kpa ẹrnu arịohna jiri zị, ọ dnabnarnụ nụ ọ bụ ya jọokporne isensi n'Ọro Nsọ Nyenwe aị. 10 Kpakara ele Ju neekpe okpukpe n'ederezi ige ọ nọokporne isensi.
11 Enine izi Nyenwe aị mernu Zakaraya whnụ a anya hne o gwuzo n'akarikwnunga ojo arịohna hne be nọokporne isensi. 12 Nga Zakaraya whnụrnu a, mkpọma larụ a mini, ogwnu tụmako a. 13 Enine izi wam kanụ a, “Ogwnu tụ́ko ị, Zakaraya, Chiokike nụna m okpukpe i. Ẹlizabeti nnwerne i jọomunu ị nnwọ rukna, ị jookwu rẹwhna a Jọni. 14 Ị jọonwudna, mkpọma jọoso masị ị n'ọnu, agịda ele badnụ jeenwe snarnịma kwnornu ọmumu a. 15 Ọ jọobu nye kwu n'anya Nyenwe aị. Ọ jọ́onwo manya mọbu nhne ọbula ke bna n'anya rịa rịa. Enine Nsọ Chiokike jeejihịa nụ rime a, hite nụ rime rụwho nne a. 16 O jeeme agịda ele Izirẹli hiehnakwnusi Nyenwe aị Chiokike be. 17 O jeezne nụ ruwhnu Nyenwe aị n'enine nụ rikne Ẹlaija. O jeeme ele nda tụhnasna mkpọma hne rụmu be zị, ma ele zá noobno nsnị bna n'apna akọniche ele ọma, o jiknernu Nyenwe aị ele kwesiri a.”
18 Zakaraya sịkwa enine izi wam, “Ndaa nhne me jeeji mahịa ka? Le, me nụ nnwerne m menem okno badnụ k'agịda.”
19 Enine izi wam sarụ a, “Mawa bụ Geburẹli, nye noogwuzo nụ ruwhnu Chiokike. Chiokike ziyaru m me kanụ ị ọka ka nụ o zni i izi ọma ka. 20 Le, ị jaadna mgbu, i jéenwe rikne kwu ọka tem dụ ọbochi kpakara nhne ka jeeme, kwnornu nụ i kwéle ikwu-ọnu m ke jeemezu n'ige a.”
21 Ele badnụ wam zị neese Zakaraya n'ederezi, be naarị nhne kpayarụ o gburu ọkwnu n'Ọro Nsọ Chiokike. 22 Nga ọ whụyaru, o nwée rikne o kwunu be ọka. Be mahịa nụ ọ whnụrnu ọwhnurninya n'Ọro Nsọ Chiokike, o neewhenu be aka, kọvu o nwée rikne kwunu be ọka.
23 Nga ige ẹrnu a zuru n'Ọro Nsọ Chiokike, Zakaraya lahna ọro a. 24 Nga nhne ka mekworu, Ẹlizabeti nnwerne a tụru rime, o tugwa ẹhni a ẹnwa isne nụ rime ọro. 25 Ọ kaa, “Ka bụ nhne Nyenwe aị mennu m, o gesilem ruwhnu ọma a, ma o kwnosnama iwhnerne m n'esilawụru ele badnụ.”
Be kwuru ọka gbasịri
ọmumu Jizọsi
26 N'ẹnwa isunu a,* Ka bụ kpa Ẹlizabeti tụru rime. Chiokike ziznernu enine izi Geburẹli zne n'ẹli Nazarẹti ke zị nụ Galili, 27 znekwnusi otu nnwọ oknornokno máa nyerukna be kwu Meri, nye Josefu ke hi n'ẹbnurnu Devidi kweru ọ lụ. 28 Enine izi wam zne hne ọ zị, kaa, “M bekwulem o, jị nye Nyenwe aị dagwụnu, ị bụ nye ọwa ọma.”
29 Mkpọma larụ Meri mini nga ọ nụrnu ikwu-ọnu a, ọ naagbadi nụ mkpọma a ọkpa ibekwu ke nụ kpa. 30 Kọvu enine izi wam kanụ a, “Meri, ogwnu tụ́ko ị, Chiokike menu i oru k'agịda. 31 Ị jọotu rime, mụhia nnwọ rukna, ị jookwu a Jizọsi. 32 Ọ jọobu nye kwu, be jookwu a Nnwọ Nye Kakwo Nhne Dum Olu. Nyenwe aị Chiokike jeenye a ngadna eze nda a, Devidi. 33 Ọ jaachị ọro Jekọpu tim tọm, ẹli-eze a jóokwo okwo.”
34 Meri sarụ enine izi wam, “Ndaa kpa be jeeme nhne ka, hne me máa nyerukna?”
35 Enine izi wam sarụ a, “Enine Nsọ jaadnakwasị ị, iknernema ke Nye Kakwo Nhne Dum Olu jookpusni i. Be jookwu nnwọ wam zị nsọ ke ị jọomu Nnwọ Chiokike. 36 Le, Ẹlizabeti nwene i rinya zị rime ọmumu n'okno badnụ a, ọ bụ nye be nookwu nnwerne nwée nnwọ, ka bụ ẹnwa isunu a. 37 Ọ zá nhne nyịrni Chiokike.”
38 Meri sarụ, “Le, m bụ m nnwọ izi ke Nyenwe aị, o menu m lele kpa i kwuru.” Enine izi wam gharụ a la.
Meri znernu o lekasi
Ẹlizabeti
39 Ige wam, Meri jiknernu wara wara zne n'otu ẹli rugwu ke zị nụ Judiya. 40 Ọ bna n'ọro Zakaraya bekwusi Ẹlizabeti. 41 Nga Ẹlizabeti nụrnu ibekwu Meri, nnwọ zị a nụ rụwho wụlizoru olu. Enine Nsọ jipịyaru Ẹlizabeti. 42 O gweru okne nkọli kwu ọka kaa, “Ị bụ nye ọwa ọma n'esilawụru ele rinya, nnwọ ke i jọomu bụ masị nye ọwa ọma. 43 M bụ m nye ruwhnu ọma nụ nne ke Nyenwe m jaava lekasi m. 44 Kwnornu nụ kpa me nụrnu ibekwu i, nnwọ zị m nụ rụwho wụlizoru olu nụ snarnịma. 45 Ị bụ nye ọwa ọma kwnornu nụ i kweru nhne Nyenwe aị kwuru nụ o jeemezu a.”
Meri gwnụrnu eri ọjija
46 Meri kaa,
“Mkpọma m ja Nyenwe aị,
47 ovu m nọonwudna ọnwudna kwnornu nụ Chiokike Nye Ọznohia m,
48 kwnornu nụ o chenwanyarnụ
nnwọ izi a ovu hieru ẹli.
Hite nụ kịtna kpakara ele ebiri jookwu m nye ọwa ọma,
49 kwnornu nụ Chiokike Nye bụ Dikne mennu m nhne hna ezi,
rẹwhna a zị nsọ.
50 Chiokike nọodonu ele nọotu ogwnu a obirizi,
hite n'otu ebiri dụ ebiri berere.
51 O ji aka dikne a mee nhne hna ezi,
ọ chịsaru kpakara ele oknomokno nụ kpakara mmụma be.
52 O gwednarnụ ele eze nụ ngadna eze be,
o gwelizọru ele ovu hieru ẹli.
53 O nyejilem ele wiri nọogwnu rụwho,
kọvu ọ gbatarụ ele eze aka.
54 O yinu nye izi a Izirẹli aka,
ọ chenwanyarnụ ọ dọnu a obirizi,
55 ke o kweru Ebereham nụ ẹbnurnu a mkwna tim tọm,
lele kpa ọ kanụ ele nda aị.”
56 Meri dazịri n'ọro Ẹlizabeti ẹnwa ẹto, lahna ọro a.
Ọmumu Jọni Nye Wụ Mini
57 Ige ọmumu nnwọ Ẹlizabeti dụru, ọ mụhia nnwọ rukna. 58 Ele agbatibi agbatibi: ele ya nụ a wuta ndụndu a nụ rụmu nwene a nụrnu nụ Nyenwe aị dọnnu a obirizi k'agịda, be snornu a nwụdna.
59 Ọ dụ n'ọbochi ẹsato, be varụ ọ kpa nnwọ wam nka. Be noopio ọ jịta a rẹwhna Zakaraya ma ọ bụru ogbo nda a, 60 kọvu nne a karụ, “Ọ́za, rẹwhna a bụ Jọni.”
61 Be kanụ a, “Ọ zá nye naaza rẹwhna ka n'esilawụru ele ke i.”
62 Be whenu nda a aka, jịkwa a rẹwhna be jookwu nnwọ wam. 63 Ọ kaa be nyee a nhne ọgba ọkwukwo, ọ gbagwojuru be anya nga ọ gbasịri, “Rẹwhna a bụ Jọni.” 64 Ngangam, ọnu a kpumernu, riro a tọma, o bete nookwu ọka, naaznarnị Chiokike. 65 Ogwnu tụru kpakara ele agbatibi be, be wheke ọtnutnu ka kpakara ẹli rugwu Judiya. 66 Nye ọbula ke nụrnu a zị nẹechenwu, be nẹesikwa, “Ọkpa badnụ kịni bụ nhne nnwọ ka jọobu?” Kwnornu nụ be whnụrnu nụ aka Nyenwe aị zị n'ẹhni a.
Zakaraya gwnụrnu
eri ọjija
67 Enine Nsọ jipịyaru Zakaraya nda Jọni, ọ whnụ ọwhnurninya, kaa,
68 “Ọjija zịnu Nyenwe aị, Chiokike ke Izirẹli,
kwnornu nụ o lekasiri ma ọ gbahịa ele ke a.
69 O gweyarụ nye dikne jọoznohia aị
hite n'ọro nnwọ izi a Devidi,
70 lele kpa o kwuru hite n'ọnu ele ọwhnurninya a zị nsọ agịda ige wheru ewhe.
71 Ọ jọoznohia aị hite n'aka kpakara ele sno aị irno.
72 Ọ dọnnu ele nda aị obirizi,
o chenwanyarnụ ọgba-njọ-ẹhni nsọ a.
73 O kwesiri Ebereham nda aị mkwna rikne,
74 ọ dọhia aị n'aka ele irno aị,
ma a kpenu aị n'énwe ogwnu,
75 ma a zịri nsọ nụ ele mee mma nụ ruwhnu a kpakara bụdnu aị.
76 Jị, nnwọ m matị, be jookwu i nye ọwhnurninya ke Nye Kakwo Nhne Dum Olu,
kwnornu nụ i jeezne nụ ruwhnu Nyenwe aị neemekwatanu a apna.
77 I jeeme ele ke a mahịa ọznohia,
hite n'ọgbarunu be mmehie be.
78 Hite n'obirizi nụ ovu ọma ke Chiokike aị,
o jeeme ẹhnam nọomukwasi aị hite n'oligwe,
79 iwhne jọomukwasi ele zị n'ọchichiri
nụ ele zị n'oyinyo ke ẹnwu,
noodumakọ ọchi aị n'apna udno.”
80 Nnwọ wam nooso oso, gbasị rikne nụ enine, o wu n'ẹli-ịkpa tem dụ nga be gesiri a ele Izirẹli.

*1:26 Ka bụ kpa Ẹlizabeti tụru rime.

1:58 agbatibi: ele ya nụ a wuta ndụndu